9. 1. 2020

1. seja

Številka: Su-P-1/20-3
Datum: 9. 1. 2020

Številka: Su-P-1/20-5
Datum: 9. 1. 2020

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 1. seji z dne 9. 1. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 41. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 12. 2019 (Su-P-41/19)

2. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 – ZUTD) (U-I-171/17)

3. Unior d.d., Zreče – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 1/2015 z dne 31. 8. 2016 (Drugi upravni spori, varstvo konkurence) (Up-964/16)

4. Uroš Špenko, Smlednik – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16), kolikor kategorizira javno pot “od Valburga 48 do Valburga 19” v delu, ki poteka po parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik (U-I-213/16)

5. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (U-I-82/17)

6. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 – ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba) (Up-321/18)

Jurij Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1140/18)

Ana Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1244/18)

7. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 130/2019 z dne 10. 7. 2019 in št. I Up 139/2019 z dne 19. 8. 2019 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1360/19)

8. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) in Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (Brez spora) (U-I-217/19)

9. Vasja Majhen, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odločitev generalnega direktorja RTV Slovenija o spremembi plačila RTV prispevka (Up-1680/19)

10. Boris Horvat, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 116/2019 z dne 24. 9. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 74/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 659/2017 z dne 13. 11. 2018 (Gospodarski spor, nedopustnost postopka zavarovanja) (Up-1607/19)

11. Damjan Mihevc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 284/2019 z dne 25. 7. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2574/2018 z dne 10. 4. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 2047/2017 z dne 16. 7. 2018 (Pravda, pogodba o finančnem leasingu v švicarskih frankih, ničnost, neupravičena obogatitev) (Up-1202/19)

12. Darko Čebokli, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up-275/18 z dne 9. 9. 2019 (Brez spora, izpodbijan sklep Ustavnega sodišča) (Up-1160/19)

13. Jurij Eržen, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 204. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 40/2014) (U-I-145/17)

14. Vasja Majhen, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper obrazec Soglasje k začetku postopka mediacije v zadevi št. I Cp 1884/2019 (Up-1371/19)
 
15. Majda Pajnkihar, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 20. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih nazivih (Uradni list RS, št. 61/06 – ZSZN-1) in 19. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 in 109/12 – ZVPI) (Prekrški) (U-I-11/17)

Majda Pajnkihar, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 6/2017 z dne 21. 3. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 834/2015 z dne 7. 11. 2016 in odločbo o prekršku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 092-115/2014/28 z dne 12. 10. 2015 (Prekrški, prekršek, nepravilna uporaba znanstvenega naslova, kršitev 22. in 28. člena URS) (Up-60/17)

16. Matjaž Jauk, Bresternica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 369/2018 z dne 6. 12. 2018 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 467/2018 z dne 7. 8. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. III P 757/2017 z dne 14. 2. 2018 (Pravda, pogodba o finančnem leasingu v švicarskih frankih, ničnost) (Up-228/19)

17. Jasmina Zaletelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 197/2018 z dne 20. 12. 2018 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1926/2017 z dne 21. 3. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3/2016 z dne 16. 3. 2017 (Pravda, ničnost kreditne pogodbe (CHF) in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve ter izstavitev izbrisne pobotnice, pojasnila dolžnost) (Up-329/19)
 
18. Razno
 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar
Številka: Su-P-1/20-3
Datum: 7. 1. 2020
 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 1. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 9. 1. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 41. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 12. 2019 (Su-P-41/19)

2. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 47. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13 in 55/17 – ZUTD) (U-I-171/17)

3. Unior d.d., Zreče – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. G 1/2015 z dne 31. 8. 2016 (Drugi upravni spori, varstvo konkurence) (Up-964/16)

4. Uroš Špenko, Smlednik – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 9/16), kolikor kategorizira javno pot “od Valburga 48 do Valburga 19” v delu, ki poteka po parc. št. 425/6 in 425/7, obe k. o. Smlednik (U-I-213/16)

5. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 93. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) (U-I-82/17)

6. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 – ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba) (Up-321/18)

Jurij Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1140/18)

Ana Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1244/18)

7. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 130/2019 z dne 10. 7. 2019 in št. I Up 139/2019 z dne 19. 8. 2019 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1360/19)

8. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) in Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (Brez spora) (U-I-217/19)

9. Vasja Majhen, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper odločitev generalnega direktorja RTV Slovenija o spremembi plačila RTV prispevka (Up-1680/19)

10. Boris Horvat, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 116/2019 z dne 24. 9. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 74/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 659/2017 z dne 13. 11. 2018 (Gospodarski spor, nedopustnost postopka zavarovanja (Up-1607/19)

11. Damjan Mihevc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 284/2019 z dne 25. 7. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2574/2018 z dne 10. 4. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I P 2047/2017 z dne 16. 7. 2018 (Pravda, pogodba o finančnem leasingu v švicarskih frankih, ničnost, neupravičena obogatitev) (Up-1202/19)

12. Darko Čebokli, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Ustavnega sodišča št. Up-275/18 z dne 9. 9. 2019 (Brez spora, izpodbijan sklep Ustavnega sodišča) (Up-1160/19)

13. Jurij Eržen, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 204. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) in 17. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/2002, 26/2007, 40/2014) (U-I-145/17)

14. Vasja Majhen, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper obrazec Soglasje k začetku postopka mediacije v zadevi št. I Cp 1884/2019 (Up-1371/19)

15. Majda Pajnkihar, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 20. člena Zakona o strokovnih in znanstvenih nazivih (Uradni list RS, št. 61/06 – ZSZN-1) in 19. člena Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 in 109/12 – ZVPI) (Prekrški) (U-I-11/17)

Majda Pajnkihar, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. IV Ips 6/2017 z dne 21. 3. 2017 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Mariboru št. ZSV 834/2015 z dne 7. 11. 2016 in odločbo o prekršku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 092-115/2014/28 z dne 12. 10. 2015 (Prekrški, prekršek, nepravilna uporaba znanstvenega naslova, kršitev 22. in 28. člena URS) (Up-60/17)

16. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar