1. 4. 2021

11. seja

Dne 1. 4. 2021 bo potekala 11. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-11/21-7
Datum: 1. 4. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 11. seji z dne 1. 4. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 10. seje Ustavnega sodišča z dne 25. 3. 2021 (Su-P-10/21)

2. Luka Mesec, Železniki – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZZSISV26) (U-I-483/20)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-8/21)

4. Zdenko Fritz, Izlake – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-27/20)

5. C. D. iz E. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2019 z dne 10. 4. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 v zvezi s 1. točko izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 in s sklepom Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje št. 1203-6/2016-04 z dne 9. 2. 2016 (Drugi upravni spori, postopek posvojitve, istospolni partnerji) (Up-675/19)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20); – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20); – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20); – Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) in – Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) (U-I-79/20)

7. MERKUR, d.d. v stečaju, Naklo – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 298/2015 z dne 18. 10. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1925/2013 z dne 9. 7. 2015 (Davki, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb, davek od dohodka pravnih oseb) (Up-168/18)

8. D. E. iz F. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)

9. Uroš Beočanin, Grosuplje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 355/2020 z dne 25. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1243/2019 z dne 12. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 989/2018 z dne 28. 1. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-150/21)

Peter Kolar, Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 315/2020 z dne 9. 10. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2404/2019 z dne 22. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2131/2018 z dne 6. 6. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-163/21)

Borut Potočnik, Mojstrana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 367/2020 z dne 9. 10. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 206/2020 z dne 20. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1048/2016 z dne 14. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-172/21)

Zorica Novaković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 366/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1961/2019 z dne 19. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 550/2016 z dne 26. 2. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-226/21)

10. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-11/21-6
Datum: 30. 03. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 11. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 1. 4. 2021, ob 9.30 uri v z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. seje Ustavnega sodišča z dne 25. 3. 2021 (Su-P-10/21)

2. Luka Mesec, Železniki – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZZSISV26) (U-I-483/20)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-8/21)

4. Zdenko Fritz, Izlake – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 30. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (U-I-27/20)

5. C. D. iz E. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2019 z dne 10. 4. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 v zvezi s 1. točko izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 in s sklepom Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje št. 1203-6/2016-04 z dne 9. 2. 2016 (Drugi upravni spori, postopek posvojitve, istospolni partnerji) (Up-675/19)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20); – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20); – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20); – Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) in – Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20). (U-I-79/20)

7. MERKUR, d.d. v stečaju, Naklo – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 298/2015 z dne 18. 10. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1925/2013 z dne 9. 7. 2015 (Davki, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb, davek od dohodka pravnih oseb) (Up-168/18)

8. D. E. iz F. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)

9. Uroš Beočanin, Grosuplje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 355/2020 z dne 25. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1243/2019 z dne 12. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 989/2018 z dne 28. 1. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-150/21)

Peter Kolar, Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 315/2020 z dne 9. 10. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2404/2019 z dne 22. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2131/2018 z dne 6. 6. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-163/21)

Borut Potočnik, Mojstrana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 367/2020 z dne 9. 10. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 206/2020 z dne 20. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1048/2016 z dne 14. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-172/21)

Zorica Novaković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 366/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1961/2019 z dne 19. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 550/2016 z dne 26. 2. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-226/21)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar