16. 4. 2020

11. seja

Številka: Su-P-11/20-3
Datum: 16. 4. 2020

Številka: Su-P-11/20-5
Datum: 16. 4. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 11. seji z dne 16. 4. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 10. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 4. 2020 (Su-P-10/20)

2.Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in zoper ravnanje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

 

3. Združenje občin Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZPPDej) (U-I-210/16)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716 – ZPPDej) (U-I-223/16)

4. Polonca Komac, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 56/2017 z dne 7. 9. 2017 in zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2746/2015 z dne 22. 6. 2016 (Pravda, odškodnina zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja po drugem odstavku 72. člena ZDen, zavrženje revizije, vrednost izpodbijanega dela sodbe, zavrnitev pritožbe) (Up-1061/17)

 

5. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) (U-I-83/20)

6. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-11/20-3
Datum: 14. 4. 2020

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 11. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 16. 4. 2020, ob 9.30 uri (po videokonferenci) z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 10. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 4. 2020 (Su-P-10/20)

2. Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in zoper ravnanje Okrožnega sodišča v Ljubljani in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

3. Združenje občin Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZPPDej) (U-I-210/16)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716 – ZPPDej) (U-I-223/16)

4. Polonca Komac, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper I. točko izreka sodbe in sklepa Vrhovnega sodišča št. II Ips 56/2017 z dne 7. 9. 2017 in zoper II. točko izreka sodbe in sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2746/2015 z dne 22. 6. 2016 (Pravda, odškodnina zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja po drugem odstavku 72. člena ZDen, zavrženje revizije, vrednost izpodbijanega dela sodbe, zavrnitev pritožbe) (Up-1061/17)

5. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20) (U-I-83/20)

6. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar