8. 4. 2021

12. seja

Dne 8. 4. 2021 bo potekala 12. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-12/21-4
Datum: 8. 4. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 12. seji z dne 8. 4. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 11. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 4. 2021 (Su-P-11/21)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 69. člena, drugega, tretjega in enajstega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1) (U-I-182/16)

3. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 39/06, 59/11 in 55/17) in 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora) (U-I-413/20)

4. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) (U-I-101/18)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 106/2017 z dne 20. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 95/2018 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 2017 (Delovni spor, letni dopust) (Up-276/18)

5. Ivan Pšag, Domžale – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter ustavnosti in zakonitosti sklepa župana Občine Domžale št. 0070-14/2020 z dne 23. 2. 2021 (U-I-69/21)

6. Rok Ban in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-83/21)

Matic Kocjančič, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-84/21)

Aleš Zalar, Zgornje Gorje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-86/21)

7. Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-87/21)

8. Darinka Dekleva Marguč, Pivka – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 30/2018 z dne 26. 8. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 289/2017 z dne 26. 3. 2018, sklepom Senata Univerze v Ljubljani št. 721-29/2016 z dne 16. 1. 2017 in sklepom Senata Pravne fakultete v Ljubljani št. D-11/09 z dne 28. 10. 2016 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 102/2018 z dne 13. 6. 2018 (Drugi upravni spori, zavrženje pritožbe zoper zavrnitev doktorske disertacije) (Up-1421/19)

9. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-12/21-3
Datum: 6. 4. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 12. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference v četrtek, 8. 4. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 4. 2021 (Su-P-11/21)

2. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 69. člena, drugega, tretjega in enajstega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16 – ZVO-1) (U-I-182/16)

3. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 39/06, 59/11 in 55/17) in 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora) (U-I-413/20)

4. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) (U-I-101/18)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 106/2017 z dne 20. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 95/2018 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 2017 (Delovni spor, letni dopust) (Up-276/18)

5. Ivan Pšag, Domžale – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter ustavnosti in zakonitosti sklepa župana Občine Domžale št. 0070-14/2020 z dne 23. 2. 2021 (U-I-69/21)

6. Rok Ban in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-83/21)

Matic Kocjančič, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-84/21)

Aleš Zalar, Zgornje Gorje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-86/21)

7. Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) (U-I-87/21)

8. Darinka Dekleva Marguč, Pivka – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 30/2018 z dne 26. 8. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 289/2017 z dne 26. 3. 2018, sklepom Senata Univerze v Ljubljani št. 721-29/2016 z dne 16. 1. 2017 in sklepom Senata Pravne fakultete v Ljubljani št. D-11/09 z dne 28. 10. 2016 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 102/2018 z dne 13. 6. 2018 (Drugi upravni spori, zavrženje pritožbe zoper zavrnitev doktorske disertacije) (Up-1421/19)

9. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar