23. 4. 2020

12. seja

Številka: Su-P-12/20-6
Datum: 23. 4. 2020
Številka: Su-P-12/20-6
Datum: 23. 4. 2020

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 12. seji z dne 23. 4. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 4. 2020 (Su-P-11/20)
 
2. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvencni postopek, odpust obveznosti, nedovoljenost odpusta obveznosti, dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju) (U-I-512/18)

3. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20), Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20) in Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) (U-I-73/20)

4. Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 – ZLV), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZVDZ), 11., 12., 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 23/17 – ZVPR), tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 – ZVRK) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 – ZRTVS-1) (U-I-164/17)
 
5. Miodrag Dakič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 156. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, kolikor se nanaša na področje urejanja BK-10 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18) (U-I-139/15)
 
6. Združenje občin Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZPPDej) (U-I-210/16)
 
Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716 – ZPPDej) (U-I-223/16)
 
7. Razno

 

dr. Sebastian Nerad 
Generalni sekretar

Številka: Su-P-12/20-4
Datum: 21. 4. 2020
 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 12. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference, v četrtek, 23. 4. 2020, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 11. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 4. 2020 (Su-P-11/20)

2. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvencni postopek, odpust obveznosti, nedovoljenost odpusta obveznosti, dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju) (U-I-512/18)

3. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol) (U-I-227/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

4. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Odloka o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20), Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/20) in Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) (U-I-73/20)

5. Ludvik Poljanec, Slovenska Bistrica – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 – ZLV), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZVDZ), 11., 12., 13. in 14. člena Zakona o volitvah Predsednika Republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 23/17 – ZVPR), tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13 – ZVRK) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 – ZRTVS-1) (U-I-164/17)

6. Miodrag Dakič, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 156. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bled, kolikor se nanaša na področje urejanja BK-10 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 34/14, 14/15, 48/16, 60/17, 7/18 in 29/18) (U-I-139/15)

7. Združenje občin Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZPPDej) (U-I-210/16)

Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 62. člena prvega stavka prvega odstavka 63. člena in drugega odstavka 63. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62716 – ZPPDej) (U-I-223/16)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar