15. 4. 2021

13. seja

Dne 15. 4. 2021 bo potekala 13. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-13/21-6
Datum: 15. 04. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 13. seji z dne 15. 04. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 4. 2021 (Su-P-12/21)

2. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti: – tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 192/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) (Brez spora, Covid-19, pravica do zbiranja in združevanja) (U-I-50/21)

3. Gašper Kren in drugi, Straža – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 (Zapuščinski postopek, prikrajšanje nujnih deležev, vštevanje darila v dedni delež, vstopna pravica ) (Up-411/19)

4. DETEL GLOBAL d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2612/2018 z dne 12. 12. 2018 (Izvršba, Ugovor zoper sklep o izvršbi) (Up-319/19)

5. Magistrat international, d. o. o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-446/20)

FAMA TREND trgovsko podjetje d. o. o., Kranjska Gora – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-448/20)

VM5 trgovina, zastopanje in storitve, d. o. o. , Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 – ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-455/20)

INTERSPORT ISI, prodaja športne opreme in oblačil, d. o. o., Naklo – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 – ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-467/20)

6. Andraž Teršek, Kamnik – Pobuda za oceno ustavnosti 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21), Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/21), 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21) in Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 30/21) (U-I-59/21)

7. Ahmed Bürkük – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Kp) 42383/2020 z dne 7. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Ks) 42383/2020 z dne 18. 11. 2020 (Kazenska zadeva, Izročitev, Turčija, kršitev pravic iz 8., 18. in 22. člena Ustave) (Up-105/21)

8. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

9. MERKUR, d.d. v stečaju, Naklo – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 298/2015 z dne 18. 10. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1925/2013 z dne 9. 7. 2015 (Davki, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb, davek od dohodka pravnih oseb) (Up-168/18)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

10. Peter Kodrič, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 360/2014 z dne 2. 10. 2015 v zvezi z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije št. 1653/2014 z dne 11. 11. 2014 (Drugi upravni spori, vpis v imenik odvetniških kandidatov) (Up-282/18)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-13/21-5
Datum: 13. 4. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 13. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 15. 4. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 4. 2021 (Su-P-12/21)

2. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti: – tretjega odstavka 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20 in 192/20) – drugega odstavka 2. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) (Brez spora, Covid-19, pravica do zbiranja in združevanja) (U-I-50/21)

3. Gašper Kren in drugi, Straža – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 (Zapuščinski postopek, prikrajšanje nujnih deležev, vštevanje darila v dedni delež, vstopna pravica ) (Up-411/19)

4. DETEL GLOBAL d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2612/2018 z dne 12. 12. 2018 (Izvršba, Ugovor zoper sklep o izvršbi) (Up-319/19)

5. Magistrat international, d. o. o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-446/20)

FAMA TREND trgovsko podjetje d. o. o., Kranjska Gora – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-448/20)

VM5 trgovina, zastopanje in storitve, d. o. o. , Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 – ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-455/20)

INTERSPORT ISI, prodaja športne opreme in oblačil, d. o. o., Naklo – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 – ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-467/20)

6. Andraž Teršek, Kamnik – Pobuda za oceno ustavnosti 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21), Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 25/21), 2. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21) in Odloka o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 30/21) (U-I-59/21)

7. Ahmed Bürkük – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Kp) 42383/2020 z dne 7. 1. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. II Pom-I (I Ks) 42383/2020 z dne 18. 11. 2020 (Kazenska zadeva, Izročitev, Turčija, kršitev pravic iz 8., 18. in 22. člena Ustave) (Up-105/21)

8. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

9. MERKUR, d.d. v stečaju, Naklo – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 298/2015 z dne 18. 10. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1925/2013 z dne 9. 7. 2015 (Davki, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb, davek od dohodka pravnih oseb) (Up-168/18)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

10. Peter Kodrič, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 360/2014 z dne 2. 10. 2015 v zvezi z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije št. 1653/2014 z dne 11. 11. 2014 (Drugi upravni spori, vpis v imenik odvetniških kandidatov) (Up-282/18)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar