6. 5. 2021

14. seja

Dne 6. 5. 2021 bo potekala 14. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-14/21-4
Datum: 6. 5. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 14. seji z dne 6. 5. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 4. 2021 (Su-P-13/21)

2. Jože Ivanov, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 336/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 229/2017 z dne 24. 8. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 122/2014 z dne 15. 12. 2015 (Socialni spor, varstveni dodatek) (Up-767/18)

3. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017) (U-I-193/19)

4. Poslovni sistem Mercator, d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 61.f člena, prvega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18)” (U-I-491/18)

5. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/20) (U-I-449/20)

6. Občina Hoče-Slivnica – Občinski svet, Hoče – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – ZRLI) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – ZLS) (U-I-456/20)

7. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti 1., 2., in 3. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) (U-I-81/21)

8. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 232. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 81/15 in 40/17) (U-I-272/19)

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1880/2017-2453 z dne 16. 7. 2019 v zvezi z odločbo o prekršku Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije št. ODL – 27/2017 z dne 14. 7. 2017 v zvezi s sklepom št. 71012-1/2017/25 z dne 9. 8. 2017 in z odločbo o prekršku št. ODL – 27/2017 z dne 23. 8. 2017 (Prekrški, Načelo pravne države, načelo zakonitosti, načelo vezanosti sodnikov na ustavo in zakon, 156. člen Ustave, enako varstvo pravic, pravica do izvajanja dokazov v obdolženčevo korist) (Up-1152/19)

9. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) (U-I-101/18)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 106/2017 z dne 20. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 95/2018 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 2017 (Delovni spor, letni dopust) (Up-276/18)

10. Gregor Jeza, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 271/2015 z dne 7. 10. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 271/2015 z dne 10. 5. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, alternativna izvršitev kazni zapora, nerazdelno plačilo obveznosti, delna ugoditev ZVZ, sprememba odločbe o kazenski sankciji, zavrnitev priznanja krivde, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, enako varstvo pravic, pravica do nepristranskega sojenja, domneva nedolžnosti, pravna jamstva v kazenskem postopku, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, pošten postopek )
(Up-274/21)

11. Ivan Zidar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 97604/2010 z dne 2. 7. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 97604/2010 z dne 8. 9. 2016 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 97604/2010 z dne 19. 6. 2015 (Kazenska zadeva, odvzem protipravne premoženjske koristi, premoženjskopravni zahtevek, zahteva za varstvo zakonitosti, zatrjevana kršitev 2. in 14. člena Ustave ter pravic iz 22. in 23. člena Ustave) (Up-1055/20)

12. Jurij Toplak, Maribor – Ugovor zoper sklep predsednika Ustavnega sodišča št. R-II-4/21 z dne 31. 3. 2021 (R-II-4/21)

13. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-14/21-3
Datum: 4. 5. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 14. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 6. 5. 2021, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 13. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 4. 2021 (Su-P-13/21)

2. Jože Ivanov, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 336/2017 z dne 20. 2. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 229/2017 z dne 24. 8. 2017 in s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 122/2014 z dne 15. 12. 2015 (Socialni spor, varstveni dodatek) (Up-767/18)

3. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017) (U-I-193/19)

4. Poslovni sistem Mercator, d.d. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 61.f člena, prvega odstavka 61.g člena, prvega odstavka 61.h člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ter četrtega odstavka 14. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18)” (U-I-491/18)

5. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/20) (U-I-449/20)

6. Občina Hoče-Slivnica – Občinski svet, Hoče – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – ZRLI) in Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18 – ZLS) (U-I-456/20)

7. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti 1., 2., in 3. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS. št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) (U-I-81/21)

8. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 232. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 81/15 in 40/17) (U-I-272/19)

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1880/2017-2453 z dne 16. 7. 2019 v zvezi z odločbo o prekršku Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije št. ODL – 27/2017 z dne 14. 7. 2017 v zvezi s sklepom št. 71012-1/2017/25 z dne 9. 8. 2017 in z odločbo o prekršku št. ODL – 27/2017 z dne 23. 8. 2017 (Prekrški, Načelo pravne države, načelo zakonitosti, načelo vezanosti sodnikov na ustavo in zakon, 156. člen Ustave, enako varstvo pravic, pravica do izvajanja dokazov v obdolženčevo korist) (Up-1152/19)

9. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) (U-I-101/18)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 106/2017 z dne 20. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 95/2018 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 2017 (Delovni spor, letni dopust) (Up-276/18)

10. Gregor Jeza, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 271/2015 z dne 7. 10. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 271/2015 z dne 10. 5. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, alternativna izvršitev kazni zapora, nerazdelno plačilo obveznosti, delna ugoditev ZVZ, sprememba odločbe o kazenski sankciji, zavrnitev priznanja krivde, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, enako varstvo pravic, pravica do nepristranskega sojenja, domneva nedolžnosti, pravna jamstva v kazenskem postopku, pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, pošten postopek)  (Up-274/21)

11. Ivan Zidar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 97604/2010 z dne 2. 7. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 97604/2010 z dne 8. 9. 2016 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 97604/2010 z dne 19. 6. 2015 (Kazenska zadeva, odvzem protipravne premoženjske koristi, premoženjskopravni zahtevek, zahteva za varstvo zakonitosti, zatrjevana kršitev 2. in 14. člena Ustave ter pravic iz 22. in 23. člena Ustave) (Up-1055/20)

12. Jurij Toplak, Maribor – Ugovor zoper sklep predsednika Ustavnega sodišča št. R-II-4/21 z dne 31. 3. 2021 (R-II-4/21)

13. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar