13. 5. 2021

15. seja

Dne 13. 5. 2021 bo potekala 15. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-15/21-4
Datum: 13. 5. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 15. seji z dne 13. 5. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 5. 2021
(Su-P-14/21)

2. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20); – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20); – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20); – Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) in – Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20). (U-I-79/20)

3. Marija Pipuš, Slovenske Konjice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-60/21)

4. Sindikat direktorjev in ravnateljev SINDIR, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – v nadaljevanju ZSPJS) (U-I-31/21)

5. Andrejka Flucher, Rogaška Slatina – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti III. in IV. člena Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 157/20) in drugega odstavka 75. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17)
(U-I-453/20)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)

7. Anže Erbežnik – Ustavna pritožba zoper 7. sklep 58. seje Sodnega sveta z dne 18. 2. 2021 in 20., 21. in 22. sklep 59. seje Sodnega sveta z dne 4. 3. 2021 (Drugi upravni spori, predlaganje kandidata za sodnika mednarodnega sodišča (Sodišča EU))
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA (Up-342/21)

8. Armin Salihović, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) (U-I-117/21)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

9. Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21)
(U-I-97/21)

10. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018 (Drugi upravni spori, določitev operaterja s pomembno tržno močjo)
(Up-558/19)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-15/21-3
Datum: 11. 05. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 15. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 13. 5. 2021, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 5. 2021 (Su-P-14/21)

2. Žan Pajtler, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20); – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20); – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20); – Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) in – Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20). (U-I-79/20)

3. Marija Pipuš, Slovenske Konjice – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 96/13) in 4., 7., 12., 13., 14., 32. in 39. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Brez spora, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-60/21)

4. Sindikat direktorjev in ravnateljev SINDIR, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – v nadaljevanju ZSPJS) (U-I-31/21)

5. Andrejka Flucher, Rogaška Slatina – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti III. in IV. člena Odloka o razpisu naknadnega referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 157/20) in drugega odstavka 75. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) (U-I-453/20)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – 31. in 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20), – 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21), – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20), – Odredbe o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21) in – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20) (U-I-17/21)

7. Anže Erbežnik – Ustavna pritožba zoper 7. sklep 58. seje Sodnega sveta z dne 18. 2. 2021 in 20., 21. in 22. sklep 59. seje Sodnega sveta z dne 4. 3. 2021 (Drugi upravni spori, predlaganje kandidata za sodnika mednarodnega sodišča (Sodišča EU))
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA (Up-342/21)

8. Armin Salihović, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) (U-I-117/21)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

9. Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21) (U-I-97/21)

10. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018 (Drugi upravni spori, določitev operaterja s pomembno tržno močjo) (Up-558/19)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar