20. 5. 2021

16. seja

Dne 20. 5. 2021 bo potekala 16. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-16/21-4
Datum: 20. 5. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 16. seji z dne 20. 5. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 5. 2021
(Su-P-15/21)

2. Mitja Kunstelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD žalitve in obrekovanja, svoboda izražanja, svoboda govora in poseg v osebno svobodo, pravica do sodnega varstva) (Up-300/16)

3. Ana Krajnc, Mala Nedelja – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1006/2019 z dne 19. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. N 3/2017 z dne 17. 9. 2019 (Nepravda, razdelitev solastnega premoženja)
(Up-218/20)

4. Vukajč Franc in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) (U-I-2/21)

Drago Kocbek in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) (U-I-3/21)

Roman Leljak, Radenci – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu referenduma o vprašanju: 1-preimenovanje Titove ceste v Radencih (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/21) (U-I-120/21)

Občina Radenci – Občinski svet, Radenci – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu referenduma o vprašanju: 1-preimenovanje Titove ceste v Radencih (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/21) (U-II-3/21)

5. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

6. Armin Salihović, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) (U-I-117/21)

7. Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21)
(U-I-97/21)

Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za oceno ustavnosti 29. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) in 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21,60/21 in 63/21) (U-I-115/21)

8. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
PREDLOG ZA ZDRUŽITEV Z ZADEVO ŠT. U-I-327/20 (U-I-73/21)

9. PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA, zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o., Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena Pravilnika o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, št. 54/17) (U-I-122/21)

PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA, zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o., Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 22/2021 z dne 5. 2. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 650/20 z dne 30. 11. 2020 (Gospodarski spor, plačilo storitev) (Up-390/21)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

10. ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 – ZZavar-1) ter 2., 4., in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16) (U-I-362/20)

ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 43/2019 z dne 18. 5. 2020 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1326/2018 z dne 26. 3. 2019 (Drugi upravni spori, dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici) (Up-849/20)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNICE

11. Jurij Toplak, Maribor – Ugovor zoper sklep predsednika Ustavnega sodišča št. R-II-4/21 z dne 31. 3. 2021 (R-II-4/21)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-16/21-3
Datum: 17. 5. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 16. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 20. 5. 2021, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

d n e v n i   r e d :

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 5. 2021
(Su-P-15/21)

2. Mitja Kunstelj, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 13079/2012 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 13079/2012 z dne 30. 10. 2014 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I K 13079/2012 z dne 13. 5. 2013 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, KD žalitve in obrekovanja, svoboda izražanja, svoboda govora in poseg v osebno svobodo, pravica do sodnega varstva) (Up-300/16)

3. Ana Krajnc, Mala Nedelja – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 1006/2019 z dne 19. 12. 2019 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljutomeru št. N 3/2017 z dne 17. 9. 2019 (Nepravda, razdelitev solastnega premoženja)
(Up-218/20)

4. Vukajč Franc in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) (U-I-2/21)

Drago Kocbek in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/20) (U-I-3/21)

Roman Leljak, Radenci – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu referenduma o vprašanju: 1-preimenovanje Titove ceste v Radencih (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/21) (U-I-120/21)

Občina Radenci – Občinski svet, Radenci – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Akta o razpisu referenduma o vprašanju: 1-preimenovanje Titove ceste v Radencih (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/21) (U-II-3/21)

5. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

6. Armin Salihović, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21 in 65/21) (U-I-117/21)

7. Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21)
(U-I-97/21)

Matjaž Šaloven, Vojnik – Pobuda za oceno ustavnosti 29. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) in 10. in 11. člena Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21,60/21 in 63/21) (U-I-115/21)

8. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
PREDLOG ZA ZDRUŽITEV Z ZADEVO ŠT. U-I-327/20 (U-I-73/21)

9. PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA, zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o., Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 4. člena Pravilnika o načinu zagotavljanja sredstev za pripravništvo, sekundariat in specializacije (Uradni list RS, št. 54/17) (U-I-122/21)

PEDIATRIJA BORŠTNIKOVA, zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o., Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cpg 22/2021 z dne 5. 2. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 650/20 z dne 30. 11. 2020 (Gospodarski spor, plačilo storitev) (Up-390/21)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

10. ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 36. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 in 9/19 – ZZavar-1) ter 2., 4., in 7. člena Sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev zavarovalnic in pokojninskih družb (Uradni list RS, št. 21/16) (U-I-362/20)

ADRIS GRUPA d.d. in drugi – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 43/2019 z dne 18. 5. 2020 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1326/2018 z dne 26. 3. 2019 (Drugi upravni spori, dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža v zavarovalnici) (Up-849/20)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNICE

11. Jurij Toplak, Maribor – Ugovor zoper sklep predsednika Ustavnega sodišča št. R-II-4/21 z dne 31. 3. 2021 (R-II-4/21)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar