12. 5. 2022

15. seja

Dne 12. 5. 2022 bo potekala 15. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-15/22-4
Datum: 12. 5. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 15. seji z dne 12. 5. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 5. 2022 (Su-P-5/22)

2. Andrea Ganadu, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 169., 178., 378., 400., 403. in 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP) (U-I-429/18)

Andrea Ganadu, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 18005/2017 z dne 19. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 18005/2017 z dne 13. 11. 2017; – sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpr 20221/2017 z dne 26. 11. 2020; – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 20221/2017 z dne 17. 12. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 20221/2017 z dne 17. 1. 2020 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 20221/2017 z dne 9. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 20221/2017 z dne 23. 10. 2020 (Kazenska zadeva, k.d. goljufije, oškodovanec, pošten postopek, pravica do nepristranskega sodnika, rok za pritožbo, sodni narok, obrazložena sodna odločba, očitek kršitve 14. člena Ustave, pravic iz 22., 23., 25., 26., 32., 33. in 35. člena Ustave ter pravic iz 6., 8., 13., 14. člena EKČP in 1. člena Protokola št. 1 k EKČP) (Up-1026/18)

3. Klavdija Čuček Trifkovič, Starše – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 128/2018 z dne 19. 6. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 789/2017 z dne 14. 12. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, št. Pd 10/2017 z dne 14. 6. 2017 (Delovni spor, zaradi plačila razlike v plači (pedagoška obveznost visokošolskih učiteljev)) (Up-1181/18)

4. Svetlana Kutin, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 415/2017 z dne 5. 10. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 229/2016 z dne 6. 3. 2017 (Delovni spor, Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-1134/18)

5. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2) (U-I-201/19)

6. ALTIUS d. o. o., Ptuj – Pobuda za oceno ustavnosti šestega odstavka 221.i člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (Insolvencni postopek, upniška prisilna poravnava) (U-I-107/21)

ALTIUS d. o. o., Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 51/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 52/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 95/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 13. 1. 2021, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 96/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 27. 1. 2021, zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 4. 3. 2021 in zoper sklepa predsednice Okrožnega sodišča v Celju št. Su 101/2021 z dne 21. 1. 2021 in št. Su 157/2021 z dne 2. 3. 2021 (Insolvencni postopek, upniška prisilna poravnava) (Up-341/21)

7. PETROL d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 5., 6., 7., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18), 3. člena Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) ter Pravilnika o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-510/18)

8. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB in 109/12) (U-I-142/19)

9. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 – ZSta-1) (U-I-354/20)

10. Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Postojna – Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 290/2017 z dne 17. 5. 2018 v zvezi z zavrnilnim delom I. točke in II. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 480/2016 z dne 7. 3. 2017 in s prvo alinejo I. točke izreka ter IV. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Kopru št. P 676/2015 z dne 18. 3. 2016 (Pravda, Odškodnina,medicinska napaka) (Up-1127/18)

11. Telemach, širokopasovne komunikacije, d. o. o. in drugi – Up-1002/18, Up-1038/18, Up-1057/18, Up-1231/18, Up-1341/18, Up-1357/18, Up-1358/18, Up-1400/18, Up-382/19, Up-832/19, Up-902/19, Up-950/19, Up-957/19, Up-1079/19, Up-1090/19, Up-1365/19, Up-352/20, Up-733/20, Up-857/20, Up-1293/20, Up-1295/20, Up-1335/20, Up-1338/20, Up-379/21, Up-420/21, Up-871/21, Up-887/21, Up-888/21, Up-64/22, Up-125/22, Up-126/22, Up-143/22 in Up-274/22

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-15/22-3
Datum: 10. 5. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 15. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 12. 5. 2022, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Ustavnega sodišča z dne 5. 5. 2022 (Su-P-5/22)

2. Andrea Ganadu, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 169., 178., 378., 400., 403. in 421. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – ZKP) (U-I-429/18)

Andrea Ganadu, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 18005/2017 z dne 19. 4. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 18005/2017 z dne 13. 11. 2017; – sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpr 20221/2017 z dne 26. 11. 2020; – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 20221/2017 z dne 17. 12. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 20221/2017 z dne 17. 1. 2020 in – sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 20221/2017 z dne 9. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Ks 20221/2017 z dne 23. 10. 2020 (Kazenska zadeva, k.d. goljufije, oškodovanec, pošten postopek, pravica do nepristranskega sodnika, rok za pritožbo, sodni narok, obrazložena sodna odločba, očitek kršitve 14. člena Ustave, pravic iz 22., 23., 25., 26., 32., 33. in 35. člena Ustave ter pravic iz 6., 8., 13., 14. člena EKČP in 1. člena Protokola št. 1 k EKČP) (Up-1026/18)

3. Klavdija Čuček Trifkovič, Starše – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 128/2018 z dne 19. 6. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 789/2017 z dne 14. 12. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, št. Pd 10/2017 z dne 14. 6. 2017 (Delovni spor, zaradi plačila razlike v plači (pedagoška obveznost visokošolskih učiteljev)) (Up-1181/18)

4. Svetlana Kutin, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 415/2017 z dne 5. 10. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 229/2016 z dne 6. 3. 2017 (Delovni spor, Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-1134/18)

5. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19 – ZPIZ-2) (U-I-201/19)

6. ALTIUS d. o. o., Ptuj – Pobuda za oceno ustavnosti šestega odstavka 221.i člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (Insolvencni postopek, upniška prisilna poravnava) (U-I-107/21)

ALTIUS d. o. o., Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 51/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 52/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 95/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 13. 1. 2021, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 96/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 27. 1. 2021, zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 4. 3. 2021 in zoper sklepa predsednice Okrožnega sodišča v Celju št. Su 101/2021 z dne 21. 1. 2021 in št. Su 157/2021 z dne 2. 3. 2021 (Insolvencni postopek, upniška prisilna poravnava) (Up-341/21)

7. PETROL d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 5., 6., 7., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18), 3. člena Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) ter Pravilnika o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-510/18)

8. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 55.c člena Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB in 109/12) (U-I-142/19)

9. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 – ZSta-1) (U-I-354/20)

10. Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Postojna – Ustavna pritožba zoper II. točko izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. II Ips 290/2017 z dne 17. 5. 2018 v zvezi z zavrnilnim delom I. točke in II. točko izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 480/2016 z dne 7. 3. 2017 in s prvo alinejo I. točke izreka ter IV. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Kopru št. P 676/2015 z dne 18. 3. 2016 (Pravda, Odškodnina,medicinska napaka) (Up-1127/18)

11. Telemach, širokopasovne komunikacije, d. o. o. in drugi – Up-1002/18, Up-1038/18, Up-1057/18, Up-1231/18, Up-1341/18, Up-1357/18, Up-1358/18, Up-1400/18, Up-382/19, Up-832/19, Up-902/19, Up-950/19, Up-957/19, Up-1079/19, Up-1090/19, Up-1365/19, Up-352/20, Up-733/20, Up-857/20, Up-1293/20, Up-1295/20, Up-1335/20, Up-1338/20, Up-379/21, Up-420/21, Up-871/21, Up-887/21, Up-888/21, Up-64/22, Up-125/22, Up-126/22, Up-143/22 in Up-274/22

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekreta