4. 6. 2020

16. seja

Dne 4. 6. 2020 bo potekala 16. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-16/20-2
Datum: 4. 6. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 16. seji z dne 4. 6. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 28. 5. 2020 (Su-P15/20)

2. SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2 (U-I-151/15)

3. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru umika tožbe zaradi izpolnitve zahtevka) (U-I-180/17)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda) (U-I-415/18)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru sodbe na podlagi pripoznave) (U-I-482/18)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru sodbe na podlagi pripoznave) (U-I-4/19)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154., 155. in 158. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru umika tožbe) (U-I-162/19)

4. Myriam Štefan Jereb – Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01) (U-I-40/16)

Myriam Štefan Jereb – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 930/2014 z dne 2. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. P 14/2013 z dne 30. 9. 2014 (Pravda, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaranje tožbe za vrnitev daril) (Up-155/16)

5. Bernardka Krnc, Šmarješke Toplice – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (U-I-7/20)

Bernardka Krnc, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 446/2019 z dne 9. 4. 2019 v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice št. 032-0010/2018-48 z dne 30. 1. 2019 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (Volitve, varstvo volilne pravice, lokalne volitve) (Up-676/19)

6. Občina Brezovica , Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 107/2019 z dne 24. 7. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 969/2018 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 2. 10. 2018 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 12. 12. 2017 (Gospodarski spor, predlog za obnovo postopka, kršitev ustavnih procesnih jamstev) (Up-1215/19)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 16. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 4. 6. 2020, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 28. 5. 2020 (Su-P15/20)

2. SKLAD OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora Kranj Primskovo KR P 28/2 (U-I-151/15)

3. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru umika tožbe zaradi izpolnitve zahtevka) (U-I-180/17)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda) (U-I-415/18)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru sodbe na podlagi pripoznave) (U-I-482/18)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154. in 155. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru sodbe na podlagi pripoznave) (U-I-4/19)

Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 154., 155. in 158. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) v zvezi z določbami Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/15) (Pravda, povrnitev stroškov pravdnega postopka v primeru umika tožbe) (U-I-162/19)

4. Myriam Štefan Jereb – Pobuda za oceno ustavnosti 41. člena Zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78 in Uradni list RS, št. 67/01) (U-I-40/16)

Myriam Štefan Jereb – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 930/2014 z dne 2. 6. 2015 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Idriji št. P 14/2013 z dne 30. 9. 2014 (Pravda, zaradi prikrajšanja nujnega deleža, zastaranje tožbe za vrnitev daril) (Up-155/16)

5. Bernardka Krnc, Šmarješke Toplice – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (U-I-7/20)

Bernardka Krnc, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 446/2019 z dne 9. 4. 2019 v zvezi s sklepom Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice št. 032-0010/2018-48 z dne 30. 1. 2019 in postopek za oceno ustavnosti Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17 – ZLV) (Volitve, varstvo volilne pravice, lokalne volitve) (Up-676/19)

6. Občina Brezovica , Brezovica pri Ljubljani – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 107/2019 z dne 24. 7. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 969/2018 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 2. 10. 2018 in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3164/2010 z dne 12. 12. 2017 (Gospodarski spor, predlog za obnovo postopka, kršitev ustavnih procesnih jamstev) (Up-1215/19)

7. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar