19. 5. 2022

16. seja

Dne 19. 5. 2022 bo potekala 16. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-16/22-2
Datum: 17. 5. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 16. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 19. 5. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 5. 2022 (Su-P-15/22)

2. INTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 – ZVO-2) (U-I-104/22)

3. Darko Grahovac – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 288/2017 z dne 23. 1. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 821/2016 z dne 17. 5. 2017 (Drugi upravni spori, odškodnina zaradi izbrisa) (Up-430/19)

Pava Grahovac – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 289/2017 z dne 6. 2. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 711/2016 z dne 17. 5. 2017 (Drugi upravni spori, odškodnina zaradi izbrisa) (Up-432/19)

4. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

5. Marjan Nikl, Sv. Ana v Slovenskih goricah – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 23294/2017 z dne 9. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kr 23294/2017 z dne 22. 1. 2018 (Kazenska zadeva, zavrženje nepopolne zasebne tožbe) (Up-1613/18)

6. Marija Goropevšek in drugi, Griže – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kategorizira javno pot Goropevšek–Cizej v delu, ki poteka po nepremičninah parc. št. 125/2, 125/10 in 2136/4, vse k. o. Zabukovica (U-I-509/18)

7. Janez Gosar, Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/14), kolikor kategorizira javno pot v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 145/0 k. o. Vesca (U-I-15/17)

8. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 – ZSta-1) (U-I-354/20)

9. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej) (U-I-59/18)

10. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 42. člena, prvega odstavka 44. člena, drugega odstavka 44.a člena, četrte alineje drugega odstavka 44.c člena, četrtega in petega odstavka 44.f člena, drugega odstavka 44.i člena in drugega odstavka 44.j člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 in 46/17 – ZZDej) (U-I-404/18)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar