26. 5. 2022

17. seja

Dne 26. 5. 2022 bo potekala 17. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-17/22-3
Datum: 26. 5. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 17. seji z dne 26. 5. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 6. 2022 (Su-P-16/22)

2. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

3. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

4. Musa Rugovaj – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 269/2015 z dne 12. 10. 2016 (Drugi upravni spori, odškodnina za škodo zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva) (Up-724/19)

5. Višje sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (U-I-179/21)

6. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (Izvršba) (U-I-189/21)

7. Fedor Anže Sazonov, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 11256/2021 z dne 16. 4. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11256/2021 z dne 11. 3. 2021 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani I Kpd 11256/2021 z dne 7. 3. 2021 ter zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 11256/2021 z dne 5. 3. 2021 (Kazenska zadeva, pripor; kaznivo dejanje pranja denarja; rok za vročitev pisne odločbe o priporu (20/II URS); vprašanje izločitve komunikacije med obdolžencem in zagovornico) (Up-603/21)

8. Gibanje Zedinjena Slovenija in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 7., 20., 43., 44. in 105. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/17 in 29/21 – ZVDZ), 6. in 16. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15 – ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 – ZRTVS-1) in 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 29/21 in 95/21 – ZDVEDZ) (U-I-131/22)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-17/22-2
Datum: 24. 5. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 17. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 26. 5. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 6. 2022 (Su-P-16/22)

2. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

3. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

4. Musa Rugovaj – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U 269/2015 z dne 12. 10. 2016 (Drugi upravni spori, odškodnina za škodo zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva) (Up-724/19)

5. Višje sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (U-I-179/21)

6. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21) (Izvršba) (U-I-189/21)

7. Fedor Anže Sazonov, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 11256/2021 z dne 16. 4. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 11256/2021 z dne 11. 3. 2021 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani I Kpd 11256/2021 z dne 7. 3. 2021 ter zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 11256/2021 z dne 5. 3. 2021 (Kazenska zadeva, pripor; kaznivo dejanje pranja denarja; rok za vročitev pisne odločbe o priporu (20/II URS); vprašanje izločitve komunikacije med obdolžencem in zagovornico) (Up-603/21)

8. Gibanje Zedinjena Slovenija in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti 7., 20., 43., 44. in 105. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/17 in 29/21 – ZVDZ), 6. in 16. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15 – ZVRK), 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14 – ZRTVS-1) in 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 29/21 in 95/21 – ZDVEDZ) (U-I-131/22)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar