2. 6. 2022

18. seja

Dne 2. 6. 2022 bo potekala 18. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-18/22-4
Datum: 2. 6. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 18. seji z dne 2. 6. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 5. 2022 (Su-P-17/22)

2. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

3. Občina Trbovlje, Trbovlje – Zahteva za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 – ZFO-1) (U-I-192/17)

4. Vladko Began in drugi, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti: – 7. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20) – 5. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20) – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS 117/20) – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20, 190/20 in 192/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21). – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20 in 190/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 204/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21) – Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/21) in – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/21) (U-I-132/21)

5. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-8/21)

6. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-103/17)

7. Marko Dvornik in drugi, Novo mesto – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. do 29. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04) (Pravda, Zavrženje tožbe) (U-I-114/17)

Marko Dvornik in drugi, Novo mesto – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 9/2017 z dne 11. 5. 2017 (Pravda, Zavrženje tožbe) (Up-618/17)

8. Taja Suhadolnik, Šmarješke Toplice – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/17 in 29/21 – ZVDZ) (Drugi upravni spori, vpis v evidenco volilne pravice in volilni imenik za volitve v Evropski parlament) (U-I-110/22)

Taja Suhadolnik, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 29/2021 z dne 23. 2. 2022 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1048/2019 z dne 21. 6. 2019 in odločbo Upravne enote Novo mesto št. 041-8/2019-8 z dne 31. 5. 2019 (Drugi upravni spori, vpis v evidenco volilne pravice in volilni imenik za volitve v Evropski parlament) (Up-468/22)

9. Rado Pišot, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22010/2015 z dne 1. 3. 2018 (Kazenska zadeva, k. d. šikaniranja na delovnem mestu, konkretizacija zakonskih znakov, očitek kršitve pravic iz 22. in 28. člena Ustave) (Up-878/18)

10. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej) (U-I-59/18)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-18/22-2
Datum: 31. 5. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 18. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 2. 6. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 5. 2022 (Su-P-17/22)

2. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

3. Občina Trbovlje, Trbovlje – Zahteva za oceno ustavnosti 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 – ZFO-1) (U-I-192/17)

4. Vladko Began in drugi, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti: – 7. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20) – 5. člena Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20) – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20) – Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS 117/20) – Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20, 20/21, 59/21 in 64/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 182/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 186/20, 190/20 in 192/20) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21 in 25/21) – Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21). – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 55/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 150/20, 159/20 in 165/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS, št. 181/20 in 190/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 204/20) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 2/21, 5/21, 9/21, 12/21 in 15/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21 in 43/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 55/21 in 60/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 55/21, 60/21, 63/21, 65/21, 68/21 in 73/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 63/21) – Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 63/21, 66/21 in 69/21) – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/20, 193/20, 198/20, 2/21, 5/21, 9/21, 12/21, 15/21, 20/21, 25/21, 27/21, 30/21, 35/21, 40/21, 43/21, 47/21, 55/21, 60/21, 63/21, 66/21, 69/21 in 73/21) – Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/21) – Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 47/21) – Odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/21) – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 17/21) in – Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/21) (U-I-132/21)

5. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-8/21)

6. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-103/17)

7. Marko Dvornik in drugi, Novo mesto – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. do 29. člena Zakona o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 18/04) (Pravda, Zavrženje tožbe) (U-I-114/17)

Marko Dvornik in drugi, Novo mesto – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 9/2017 z dne 11. 5. 2017 (Pravda, Zavrženje tožbe) (Up-618/17)

8. Taja Suhadolnik, Šmarješke Toplice – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 7. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/17 in 29/21 – ZVDZ) (Drugi upravni spori, vpis v evidenco volilne pravice in volilni imenik za volitve v Evropski parlament) (U-I-110/22)

Taja Suhadolnik, Šmarješke Toplice – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 29/2021 z dne 23. 2. 2022 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 1048/2019 z dne 21. 6. 2019 in odločbo Upravne enote Novo mesto št. 041-8/2019-8 z dne 31. 5. 2019 (Drugi upravni spori, vpis v evidenco volilne pravice in volilni imenik za volitve v Evropski parlament) (Up-468/22)

9. Rado Pišot, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 22010/2015 z dne 1. 3. 2018 (Kazenska zadeva, k. d. šikaniranja na delovnem mestu, konkretizacija zakonskih znakov, očitek kršitve pravic iz 22. in 28. člena Ustave) (Up-878/18)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar