1. 6. 2023

19. seja

Dne 1. 6. 2023 bo potekala 19. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-19/23-5
Datum: 1. 6. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 19. seji z dne 01. 06. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. – Potrditev zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 5. 2023 (Su-P-16/23)

– Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 5. 2023 (Su-P-17/23)

– Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 26. 5. 2023 (Su-P-18/23)

2. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 3, drugega in tretjega odstavka 23. člena, 24. člena, 32.a člena in 32.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), 164. člena, drugega in devetega odstavka 166. člena, drugega odstavka 167. člena, drugega odstavka 168. člena, drugega odstavka 172. člena, drugega odstavka 173. člena, prvega odstavka 177. člena in prvega odstavka 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15 in 72/19 – ZUJF) ter 53. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15 – ZSS) (U-I-772/21)

3. Janez Perpar, Ivančna Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (U-I-187/19)

Janez Perpar, Ivančna Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 168/2019 z dne 25. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4194/2015 z dne 9. 1. 2019 (Insolvencni postopek, zavrženje pritožb zoper sklepe sodišča) (Up-737/19)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) in Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (Brez spora) (U-I-217/19)

5. Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-476/22)

Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022 (Mp-2/22)

6. Lidija Zupanič, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2020 z dne 20. 1. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1670/2019 z dne 20. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1521/2018-III z dne 8. 5. 2019 (Pravda, zavrženje predloga za dopustitev revizije, nepopolna vloga, arbitrarnost, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-312/21)

7. Dejan Mauko, Hrastnik – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 181/2022 z dne 14. 9. 2022 (Socialni spor, začasna nezmožnost za delo) (Up-539/23)

8. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-19/23-4
Datum: 30. 5. 2023

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 19. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 1. 6. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. – Potrditev zapisnika 16. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 5. 2023 (Su-P-16/23)

– Potrditev zapisnika 17. seje Ustavnega sodišča z dne 22. 5. 2023 (Su-P-17/23)

2. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 10. člena v zvezi s Prilogo 3, drugega in tretjega odstavka 23. člena, 24. člena, 32.a člena in 32.b člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11, 46/13, 50/14, 82/15, 67/17 in 84/18 – ZSPJS), 164. člena, drugega in devetega odstavka 166. člena, drugega odstavka 167. člena, drugega odstavka 168. člena, drugega odstavka 172. člena, drugega odstavka 173. člena, prvega odstavka 177. člena in prvega odstavka 179. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15, 102/15 in 72/19 – ZUJF) ter 53. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15 – ZSS) (U-I-772/21)

3. Janez Perpar, Ivančna Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (U-I-187/19)

Janez Perpar, Ivančna Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 168/2019 z dne 25. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4194/2015 z dne 9. 1. 2019 (Insolvencni postopek, zavrženje pritožb zoper sklepe sodišča) (Up-737/19)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 36/19) in Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (Brez spora) (U-I-217/19)

5. Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) (U-I-476/22)

Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/23 z dne 12. 12. 2022 (Mp-2/22)

6. Lidija Zupanič, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 353/2020 z dne 20. 1. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1670/2019 z dne 20. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II P 1521/2018-III z dne 8. 5. 2019 (Pravda, zavrženje predloga za dopustitev revizije, nepopolna vloga, arbitrarnost, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-312/21)

7. Dejan Mauko, Hrastnik – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 181/2022 z dne 14. 9. 2022 (Socialni spor, začasna nezmožnost za delo) (Up-539/23)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar