1. 7. 2020

19. seja

Dne 1. 7. 2020 bo potekala 19. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-19/20-2
Datum: 1. 7. 2020

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 19. seji z dne 1. 7. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 6. 2020 (Su-P-18/20)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 83/18, 19/19), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18) (U-I-129/19)

3. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 – ZIUOOPE) (U-I-184/20)

4. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

5. Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

6. Vukajč Franc, Radenci – Pobuda za oceno zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselji v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2020) (U-I-228/20)

7. Društvo državnih tožilcev Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 20. člena, prvega odstavka 69. člena in šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) ter sklepa Vlade št. 10007-46-2020/5 z dne 22. 4. 2020 – COVID1 (U-I-93/20)

8. Tina Lesar, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) – COVID 19 (U-I-185/20)

9. A. B. iz C. – (COVID 19) – Zadeve št. (U-I-92/20, U-I-95/20, U-I-96/20, U-I-97/20, U-I-98/20, U-I-99/20, U-I-100/20, U-I-101/20, U-I-103/20, U-I-105/20, U-I-108/20, U-I-109/20, U-I-110/20, U-I-111/20, U-I-112/20, U-I-113/20, U-I-114/20, U-I-115/20, U-I-116/20, U-I-117/20, U-I-118/20, U-I-119/20, U-I-120/20, U-I-121/20, U-I-123/20, U-I-124/20, U-I-125/20, U-I-126/20, U-I-127/20, U-I-128/20, U-I-131/20, U-I-133/20, U-I-134/20, U-I-135/20, U-I-136/20, U-I-138/20, U-I-139/20, U-I-141/20, U-I-142/20, U-I-143/20, U-I-144/20, U-I-145/20, U-I-146/20, U-I-147/20, U-I-148/20, U-I-149/20, U-I-156/20, U-I-157/20, U-I-159/20, U-I-168/20, U-I-171/20, U-I-172/20, U-I-180/20)

10. A. B. iz C. – (COVID 19) – Zadeve št. (U-I-104/20, U-I-107/20, U-I-122/20, U-I-129/20, U-I-130/20, U-I-132/20, U-I-137/20, U-I-140/20)

11. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 13. do 20. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 55. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) (U-I-449/19)

Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 20/2019 z dne 24. 9. 2019 (Pravda, Zakonitost odpovedi koncesijske pogodbe) (Up-1612/19)

12. Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 99/2015 z dne 19. 5. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 459/2014 z dne 19. 3. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 184/2014 z dne 1. 10. 2014 (Gospodarski spor, neupravičena obogatitev) (Up-708/17)

13. Gregor Šalej in drugi, Polzela – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 32/2019 z dne 23. 1. 2020 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 849/2017 z dne 6. 6. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1348/2015 z dne 16. 11. 2016 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-470/20)

14. Razno

dr. Sebastian Nerad

Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 19. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 1. 7. 2020, ob 9.30 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 6. 2020 (Su-P-18/20)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 1., 3., 5., 29. in 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 83/18, 19/19), Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Uradni list RS, št. 19/19) in Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (Uradni list RS, št. 21/17, 65/17, 57/18 in 82/18) (U-I-129/19)

3. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 – ZIUOOPE) (U-I-184/20)

4. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20) in – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20) (U-I-83/20)

5. Valerija Svenšek, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrajnega sodišča na Ptuju št. ZSV 71/2016 z dne 11. 9. 2017 v zvezi s plačilnim nalogom Policijske postaje Ptuj št. 0000113029225 z dne 2. 3. 2016 (Prekrški, prekrška po ZJRM-1 in ZOIzk-1, globa) (Up-991/17)

6. Vukajč Franc, Radenci – Pobuda za oceno zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselji v zdraviliškem kraju Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2020) (U-I-228/20)

7. Društvo državnih tožilcev Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 20. člena, prvega odstavka 69. člena in šestega odstavka 71. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) ter sklepa Vlade št. 10007-46-2020/5 z dne 22. 4. 2020 – COVID1 (U-I-93/20)

8. Tina Lesar, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) – COVID 19 (U-I-185/20)

9. A. B. iz C. – (COVID 19) – Zadeve št. (U-I-92/20, U-I-95/20, U-I-96/20, U-I-97/20, U-I-98/20, U-I-99/20, U-I-100/20, U-I-101/20, U-I-103/20, U-I-105/20, U-I-108/20, U-I-109/20, U-I-110/20, U-I-111/20, U-I-112/20, U-I-113/20, U-I-114/20, U-I-115/20, U-I-116/20, U-I-117/20, U-I-118/20, U-I-119/20, U-I-120/20, U-I-121/20, U-I-123/20, U-I-124/20, U-I-125/20, U-I-126/20, U-I-127/20, U-I-128/20, U-I-131/20, U-I-133/20, U-I-134/20, U-I-135/20, U-I-136/20, U-I-138/20, U-I-139/20, U-I-141/20, U-I-142/20, U-I-143/20, U-I-144/20, U-I-145/20, U-I-146/20, U-I-147/20, U-I-148/20, U-I-149/20, U-I-156/20, U-I-157/20, U-I-159/20, U-I-168/20, U-I-171/20, U-I-172/20, U-I-180/20)

10. A. B. iz C. – (COVID 19) – Zadeve št. (U-I-104/20, U-I-107/20, U-I-122/20, U-I-129/20, U-I-130/20, U-I-132/20, U-I-137/20, U-I-140/20)

11. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 13. do 20. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter 55. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) (U-I-449/19)

Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 20/2019 z dne 24. 9. 2019 (Pravda, Zakonitost odpovedi koncesijske pogodbe) (Up-1612/19)

12. Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 99/2015 z dne 19. 5. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 459/2014 z dne 19. 3. 2015 in sodbo Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 184/2014 z dne 1. 10. 2014 (Gospodarski spor, neupravičena obogatitev) (Up-708/17)

13. Gregor Šalej in drugi, Polzela – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 32/2019 z dne 23. 1. 2020 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 849/2017 z dne 6. 6. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1348/2015 z dne 16. 11. 2016 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-470/20)

14. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar