1. 7. 2021

20. seja

Dne 1. 7. 2021 bo potekala 20. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-20/21-3
Datum: 1. 7. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 20. seji z dne 1. 7. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 6. 2021
(Su-P-19/21)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Milanko Sredić – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 31766/2012 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 31766/2012 z dne 18. 5. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 31766/2012 z dne 28. 4. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna jamstva v kazenskem postopku) (Up-100/17)

4. Izidor Tojnko, Rogaška Slatina – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 86/12 in 53/18), kolikor kategorizira javno pot “Partizanska ul.-Jurišič” (št. odseka 857032) v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 449/4, 451/3 in 501/5, vse k. o. Ratanska vas (U-I-368/18)

5. Andrej Šiško in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20) (Brez spora, Štajerska varda) (U-I-56/21)

6. Ingo Falk Pasch Wallersberg, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 47. člena in 96., 97., 98., 99., 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (U-I-177/19)

7. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Sodnim svetom in Vrhovnim sodiščem (Drugi upravni spori, pristojnost za odločanje o imenovanju sodnikov v sodniški naziv) (P-2/21)

8. SIMIČ INVEST d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 283/2016 z dne 16. 1. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 424/2015 z dne 24. 5. 2016 (Davki, davek od dohodkov iz kapitala) (Up-405/19)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

9. Aleš Mrzel, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot “Pot ob Savi-nad Prodom” (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2326, k. o. Ježica (U-I-169/19)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

10. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 170/2019 z dne 25. 7. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 80/2019 z dne 7. 5. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 103/2018 z dne 30. 11. 2018 (Delovni spor, redna odpoved iz krivdnih razlogov)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKOV/CE (Up-997/19)

11. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-20/21-2
Datum: 30. 6. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 20. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala na način videokonference v četrtek, 1. 7. 2021, ob 9.30 uri naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 6. 2021
(Su-P-19/21)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

3. Milanko Sredić – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 31766/2012 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 31766/2012 z dne 18. 5. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 31766/2012 z dne 28. 4. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna jamstva v kazenskem postopku) (Up-100/17)

4. Izidor Tojnko, Rogaška Slatina – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 86/12 in 53/18), kolikor kategorizira javno pot “Partizanska ul.-Jurišič” (št. odseka 857032) v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 449/4, 451/3 in 501/5, vse k. o. Ratanska vas (U-I-368/18)

5. Andrej Šiško in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 139/20) in Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 139/20) (Brez spora, Štajerska varda) (U-I-56/21)

6. Ingo Falk Pasch Wallersberg, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 47. člena in 96., 97., 98., 99., 100., 101. in 102. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (U-I-177/19)

7. Sodni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Sodnim svetom in Vrhovnim sodiščem (Drugi upravni spori, pristojnost za odločanje o imenovanju sodnikov v sodniški naziv) (P-2/21)

8. SIMIČ INVEST d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 283/2016 z dne 16. 1. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 424/2015 z dne 24. 5. 2016 (Davki, davek od dohodkov iz kapitala) (Up-405/19)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

9. Aleš Mrzel, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot “Pot ob Savi-nad Prodom” (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2326, k. o. Ježica (U-I-169/19)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

10. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 170/2019 z dne 25. 7. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 80/2019 z dne 7. 5. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 103/2018 z dne 30. 11. 2018 (Delovni spor, redna odpoved iz krivdnih razlogov)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKOV/CE (Up-997/19)

11. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar