9. 6. 2022

19. seja

Dne 9. 6. 2022 bo potekala 19. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-19/22-4
Datum: 9. 6. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 19. seji z dne 9. 06. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 6. 2022 (Su-P-18/22)

2. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

3. Terezija Mitrovič in drugi, Novo mesto – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občina Novo mesto – SD OPN 1 (Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 12 z dne 16. 11. 2015) v delu, ki se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč parc. št. 1084/4 in 1084/6, obe k. o. Šmihel pri Novem mestu (U-I-270/19)

4. Luciano Bettio in drugi, Komen – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 569/2017 z dne 22. 5. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 58/2016 z dne 8. 3. 2018 (Pravda, Odškodnina ) (Up-519/19)

5. Irmgard Taxis Bordogna – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 143/2017 z dne 11. 1. 2018 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju št. Cp 553/2016 z dne 12. 1. 2017 in sklepom Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. N 19/2016 z dne 22. 8. 2016 (Nepravda, zavrnitev zahtevka za vrnitev zaplenjenega premoženja, vloženega na podlagi določb ZIKS) (Up-507/18)

6. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki) (U-I-517/18)

7. VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 47/2019 z dne 23. 4. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017 (Gospodarski spor, izločitev sodnika, (ne)dopustnost izvršbe, (ne)substanciranost dokaznega predloga) (Up-754/19)

8. Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13, 60/17 in 72/19) (U-I-357/19)

Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-141/2019 z dne 17. 9. 2019 (Brez spora, revizija postopkov oddaje javnih naročil, taksa za zahtevek za revizijo ) (Up-1333/19)

Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) (U-I-417/19)

Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-141/2019 z dne 17. 9. 2019 (Drugi upravni spori, javno naročanje, izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zaradi neplačila obveznih dajatev ) (Up-1490/19)

9. T-2 d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 3/2015 z dne 25. 4. 2018 (Davki, pravnomočno potrjena prisilna poravnava, odbitek DDV) (Up-1043/18)

10. Aleš Maček, Šentjur – Ustavna pritožba zoper odločbo Odvetniške zbornice Slovenije o zavrnitvi zahteve za vpis v imenik odvetnikov zaradi molka organa (Drugi upravni spori, zavrnitev vpisa v imenik odvetnikov) (Up-692/22)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-19/22-3
Datum: 7. 6. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 19. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 9. 6. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 6. 2022 (Su-P-18/22)

2. Irena Komar in drugi, Renče – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2x 110KV Gorica – Divača (odsek Renče) (Uradni list RS, št. 47/16) (U-I-25/17)

3. Terezija Mitrovič in drugi, Novo mesto – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občina Novo mesto – SD OPN 1 (Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto, št. 12 z dne 16. 11. 2015) v delu, ki se nanaša na spremembo namembnosti zemljišč parc. št. 1084/4 in 1084/6, obe k. o. Šmihel pri Novem mestu (U-I-270/19)

4. Luciano Bettio in drugi, Komen – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 569/2017 z dne 22. 5. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 58/2016 z dne 8. 3. 2018 (Pravda, Odškodnina ) (Up-519/19)

5. Irmgard Taxis Bordogna – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 143/2017 z dne 11. 1. 2018 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Celju št. Cp 553/2016 z dne 12. 1. 2017 in sklepom Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah št. N 19/2016 z dne 22. 8. 2016 (Nepravda, zavrnitev zahtevka za vrnitev zaplenjenega premoženja, vloženega na podlagi določb ZIKS) (Up-507/18)

6. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 148. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki) (U-I-517/18)

7. VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 47/2019 z dne 23. 4. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017 (Gospodarski spor, izločitev sodnika, (ne)dopustnost izvršbe, (ne)substanciranost dokaznega predloga) (Up-754/19)

8. Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13, 60/17 in 72/19) (U-I-357/19)

Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper 2. točko izreka sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-141/2019 z dne 17. 9. 2019 (Brez spora, revizija postopkov oddaje javnih naročil, taksa za zahtevek za revizijo ) (Up-1333/19)

Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) (U-I-417/19)

Odkup odpadnih surovin Benjamin Kropec s.p., Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-141/2019 z dne 17. 9. 2019 (Drugi upravni spori, javno naročanje, izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila zaradi neplačila obveznih dajatev ) (Up-1490/19)

9. T-2 d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 3/2015 z dne 25. 4. 2018 (Davki, pravnomočno potrjena prisilna poravnava, odbitek DDV) (Up-1043/18)

10. Aleš Maček, Šentjur – Ustavna pritožba zoper odločbo Odvetniške zbornice Slovenije o zavrnitvi zahteve za vpis v imenik odvetnikov zaradi molka organa (Drugi upravni spori, zavrnitev vpisa v imenik odvetnikov) (Up-692/22)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar