14. 1. 2021

2. seja

Dne 14. 1. 2021 bo potekala 2. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-2/21-3
Datum: 14. 1. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 2. seji z dne 14. 1. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 1. 2021 (Su-P-1/21)

2. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35, 36., 37., 38., 40., 41., 43., in 44. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-4/20)

3. Frutarom Etol Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) (U-I-189/17)

Frutarom Etol Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 96/2017 z dne 30. 8. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 653/2016 z dne 3. 1. 2017 v zvezi z odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Celje, št. DT 0610-12/2008-150(040704,16) z dne 25. 3. 2011 (Davki, davek od dohodkov pravnih oseb, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve) (Up-1084/17)

4. Danijel Rebolj, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) (U-I-480/20)

5. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana (Drugi upravni spori, pristojnost za inšpekcijski nadzor nad gradnjo objekta) (P-4/20)

6. Stefan Kocjančič, Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19 – ZPCP-2) (U-I-51/20)

7. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 – ZSta-1) (U-I-354/20)

8. Ana Testen, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. – ZSS) (U-I-463/20)
9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-2/21-2
Datum: 12. 1. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 2. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 1. 2021, ob 9.30 uri na način videokonference z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 1. 2021 (Su-P-1/21)

2. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35, 36., 37., 38., 40., 41., 43., in 44. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-4/20)

3. Frutarom Etol Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega in četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 23/15, 97/15 in 63/16) (U-I-189/17)

Frutarom Etol Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 96/2017 z dne 30. 8. 2017 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 653/2016 z dne 3. 1. 2017 v zvezi z odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Celje, št. DT 0610-12/2008-150(040704,16) z dne 25. 3. 2011 (Davki, davek od dohodkov pravnih oseb, davki in prispevki od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve) (Up-1084/17)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

5. Danijel Rebolj, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) (U-I-480/20)

6. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območna enota Ljubljana (Drugi upravni spori, pristojnost za inšpekcijski nadzor nad gradnjo objekta) (P-4/20)

7. Stefan Kocjančič, Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 32.c člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19 – ZPCP-2) (U-I-51/20)

8. Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 22. člena in 23. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99 – ZSta-1) (U-I-354/20)

9. Ana Testen, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 81. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. – ZSS) (U-I-463/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar