13. 1. 2022

2. seja

Dne 13. 1. 2022 bo potekala 2. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-2/22-5
Datum: 13. 01. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 2. seji z dne 13. 01. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 1. 2022 (Su-P-1/22)

2. Matjaž Bizjak in drugi, Golnik – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 23. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 14. 10. 2016 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-1075/16)

3. Elez Elezi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 9. 7. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 19969/2010 z dne 16. 12. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 158/2007 z dne 25. 9. 2009 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili) (Up-127/16)

4. Igor Ajdnik in drugi, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 301/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 v zvezi z delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-14/21)

5. Občina Straža, Straža – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Usmeritev za delo policije pri zagotavljanju policijske asistence št. 2203-24/2014/8 (2111-2) s prilogo št. 1 (U-I-353/18)

6. VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 72. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-188/19)

VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 47/2019 z dne 23. 4. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017 (Gospodarski spor, izločitev sodnika, (ne)dopustnost izvršbe, (ne)substanciranost dokaznega predloga) (Up-754/19)

7. PETROL d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 5., 6., 7., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18), 3. člena Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) ter Pravilnika o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-510/18)

8. Jože Sekolovnik, Beltinci – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 100/2020 z dne 6. 1. 2021 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2233/2019 z dne 8. 7. 2020 in z zavrnilnim delom sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 1025/2013 z dne 14. 10. 2016 (Pravda, odškodninska odgovornost države zaradi prikrajšanja za pravico do družinskega življenja) (Up-326/21)

9. Združenje SAZAS k.o., Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 19/2019 z dne 5. 2. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1674/2016 z dne 13. 12. 2018 v zvezi s odločbo Urada RS za intelektualno lastnino št. 31221-20/2014-18/105 z dne 14. 10. 2016 (Drugi upravni spori, kolektivno upravljanje avtorskih pravic) (Up-465/20)

10. Primož Grašič, Škofja Loka – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 207/2019 z dne 3. 6. 2020 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1474/2019 z dne 17. 10. 2019 (Drugi upravni spori, dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic in sorodnih pravic, položaj stranskega udeleženca v upravnem sporu) (Up-870/20)

11. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2020 z dne 17. 8. 2020 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1200/20)

12. Vida Svetek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. pripadanja narodnoizdajalskim organizacijam in vojaškim formacijam, zahteva za varstvo zakonitosti, splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi, pošten postopek, očitek kršitve pravic iz 21., 23., 28. in 29. člena Ustave) (Up-629/17)

13. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-2/22-4
Datum: 11. 1. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 2. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 13. 1. 2022, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 1. 2022 (Su-P-1/22)

2. Matjaž Bizjak in drugi, Golnik – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 5961/2013 z dne 23. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 14. 10. 2016 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-1075/16)

3. Elez Elezi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 9. 7. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 19969/2010 z dne 16. 12. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 158/2007 z dne 25. 9. 2009 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili) (Up-127/16)

4. Igor Ajdnik in drugi, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 301/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 v zvezi z delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-14/21)

5. Občina Straža, Straža – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Usmeritev za delo policije pri zagotavljanju policijske asistence št. 2203-24/2014/8 (2111-2) s prilogo št. 1 (U-I-353/18)

6. VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 72. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-188/19)

VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 47/2019 z dne 23. 4. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017 (Gospodarski spor, izločitev sodnika, (ne)dopustnost izvršbe, (ne)substanciranost dokaznega predloga) (Up-754/19)

7. PETROL d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2., 5., 6., 7., 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. in 30. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Uredbe o podatkih v evidenci vrednotenja (Uradni list RS, št. 43/18), 3. člena Pravilnika o vsebini vprašalnikov za pridobivanje podatkov za potrebe množičnega vrednotenja (Uradni list RS, št. 37/18) ter Pravilnika o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-510/18)

8. Jože Sekolovnik, Beltinci – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 100/2020 z dne 6. 1. 2021 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2233/2019 z dne 8. 7. 2020 in z zavrnilnim delom sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III P 1025/2013 z dne 14. 10. 2016 (Pravda, odškodninska odgovornost države zaradi prikrajšanja za pravico do družinskega življenja) (Up-326/21)

9. Združenje SAZAS k.o., Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 19/2019 z dne 5. 2. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1674/2016 z dne 13. 12. 2018 v zvezi s odločbo Urada RS za intelektualno lastnino št. 31221-20/2014-18/105 z dne 14. 10. 2016 (Drugi upravni spori, kolektivno upravljanje avtorskih pravic) (Up-465/20)

10. Primož Grašič, Škofja Loka – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 207/2019 z dne 3. 6. 2020 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1474/2019 z dne 17. 10. 2019 (Drugi upravni spori, dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorskih pravic in sorodnih pravic, položaj stranskega udeleženca v upravnem sporu) (Up-870/20)

11. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 101/2020 z dne 17. 8. 2020 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1200/20)

12. Vida Svetek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. pripadanja narodnoizdajalskim organizacijam in vojaškim formacijam, zahteva za varstvo zakonitosti, splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi, pošten postopek, očitek kršitve pravic iz 21., 23., 28. in 29. člena Ustave) (Up-629/17)

13. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar