8. 7. 2021

21. seja

Dne 8. 7. 2021 bo potekala 21. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-21/21-4
Datum: 8. 7. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 21. seji z dne 8. 7. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 7. 2021
(Su-P-20/21)

2. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol) (U-I-227/19)

A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 – COVID19 (U-I-445/20)

A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 181/20) ter postopek za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20, 190/20, 195/20 in 204/20 – COVID19 (U-I-473/20)

4. Vrhovno državno tožilstvo RS in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. Pobuda in ustavna pritožba zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev. (U-I-214/19)

Vrhovno državno tožilstvo RS in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. Pobuda in ustavna pritožba zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev. (Up-1011/19)

5. Lilijana Maček, Borovnica – Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke drugega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/12 – popr. in 27/16) (U-I-147/21)

Lilijana Maček, Borovnica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 240/2020 z dne 16. 7. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 899/2020 z dne 1. 6. 2020 (Insolvencni postopek, odpust obveznosti) (Up-499/21)

6. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZZSISV26) (U-II-2/20)

7. Špela Kosec, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 43/19), Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16 in 14/18) in Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12, 4/13, 7/14 in 32/16) (U-I-218/19)

Špela Kosec, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 12/2019 z dne 3. 7. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 5/2017 z dne 12. 12. 2018 (Drugi upravni spori, podaljšanje vozniškega dovoljenja) (Up-1046/19)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-21/21-3
Datum: 6. 7. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 21. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 8. 7. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 7. 2021
(Su-P-20/21)

2. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol) (U-I-227/19)

A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 – COVID19 (U-I-445/20)

A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 181/20) ter postopek za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20, 190/20, 195/20 in 204/20 – COVID19 (U-I-473/20)

4. Vrhovno državno tožilstvo RS in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. Pobuda in ustavna pritožba zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev. (U-I-214/19)

Vrhovno državno tožilstvo RS in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 1. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) ter Zakona o parlamentarni preiskavi in Poslovnika o parlamentarni preiskavi, kolikor ne vsebujeta ustreznih mehanizmov za preprečitev parlamentarnih preiskav, ustanovljenih zaradi ugotavljanja politične odgovornosti državnih tožilcev. Pobuda in ustavna pritožba zoper Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije (Uradni list RS, št. 46/19), oziroma vseh nadaljnjih aktov, sprejetih na njegovi podlagi ali v zvezi z njim ali drugih ukrepov, ter delovanje parlamentarne preiskovalne komisije v delu, ki se nanaša na ugotavljanje politične odgovornosti državnih tožilcev. (Up-1011/19)

5. Lilijana Maček, Borovnica – Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke drugega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/12 – popr. in 27/16) (U-I-147/21)

Lilijana Maček, Borovnica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 240/2020 z dne 16. 7. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 899/2020 z dne 1. 6. 2020 (Insolvencni postopek, odpust obveznosti) (Up-499/21)

6. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZZSISV26) (U-II-2/20)

7. Špela Kosec, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 43/19), Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16 in 14/18) in Pravilnika o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 68/11, 55/12, 4/13, 7/14 in 32/16) (U-I-218/19)

Špela Kosec, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 12/2019 z dne 3. 7. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 5/2017 z dne 12. 12. 2018 (Drugi upravni spori, podaljšanje vozniškega dovoljenja) (Up-1046/19)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar