16. 6. 2022

20. seja

Dne 16. 6. 2022 bo potekala 20. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-20/22-4
Datum: 16. 6. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 20. seji z dne 16. 6. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 6. 2022 (Su-P-19/22)

2. Ivan Janez Janša, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 22. 12. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 2457/2010 z dne 25. 11. 2015 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 4. 9. 2015 (Kazenska zadeva, ustavitev kazenskega postopka zaradi absolutnega zastaranja, kršitev 22., 23., 25. in 28. člena Ustave) (Up-351/17)

3. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (U-I-91/21)

A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2019 z dne 10. 4. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 v zvezi s 1. točko izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 in s sklepom Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje št. 1203-6/2016-04 z dne 9. 2. 2016 in postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (Drugi upravni spori, postopek posvojitve, istospolni partnerji) (Up-675/19)

4. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-486/20)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 4/2018 z dne 28. 3. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1847/2016 z dne 11. 12. 2017 v zvezi z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1200-1/2016/2 z dne 30. 11. 2016 in odločbo Upravne enote Ljubljana št. 120-6/2016-4 z dne 1. 3. 2016 in Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (Drugi upravni spori, sklenitev zakonske zveze istospolnih partnerjev) (Up-572/18)

5. Uroš Stepišnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (U-I-416/19)

6. Zvonko Krlej in drugi, Fram – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 347. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 ) (U-I-829/21)

Zvonko Krlej in drugi, Fram – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 392/2021 z dne 6. 10. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 144/2021 z dne 25. 5. 2021 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 144/2021 z dne 28. 4. 2021 (Pravda, Izbrisna tožba) (Up-992/21)

7. Cvetka Angioi in drugi, Nazarje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13 – uradno prečiščeno besedilo in 20/16), kolikor kategorizira javno pot “Potok–po vasi–HŠ 14” (odsek 782204) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 821/3, 821/4 in 825/4, vse k. o. Pusto Polje, in Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/20), kolikor kategorizira javno pot “Potok–po vasi–HŠ 14” (odsek 782204) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 821/4, 821/5 in 825/4, vse k. o. Pusto Polje (U-I-119/19)

8. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Informacijskim pooblaščencem in Ministrstvom za notranje zadeve (Drugi upravni spori, odločanje o pritožbi zoper zavrnilno odločbo policije, zavrnitev posredovanja osebnih podatkov, pravica posameznika do izbrisa njegovih osebnih podatkov po prvem odstavku 32. člena ZVOP-1) (P-2/22)

9. Noemia Rute Peres de Bessa Vilela, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 208/2018 z dne 20. 2. 2019 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča RS št. II U 195/2018 z dne 10. 10. 2018 (Drugi upravni spori, volitev rektorja univerze, kršitev pravice do enakega obravnavanja, kršitev volilne pravice, kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev) (Up-505/19)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-20/22-3
Datum: 14. 6. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 20. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 16. 6. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 6. 2022 (Su-P-19/22)

2. Ivan Janez Janša, Velenje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 2457/2010 z dne 22. 12. 2016 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. VII Kp 2457/2010 z dne 25. 11. 2015 in s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. II K 2457/2010 z dne 4. 9. 2015 (Kazenska zadeva, ustavitev kazenskega postopka zaradi absolutnega zastaranja, kršitev 22., 23., 25. in 28. člena Ustave) (Up-351/17)

3. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (U-I-91/21)

A. B. iz C.– Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 50/2019 z dne 10. 4. 2019 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1497/2016 z dne 17. 1. 2019 v zvezi s 1. točko izreka odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 12006-2/2016/2 z dne 14. 9. 2016 in s sklepom Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje št. 1203-6/2016-04 z dne 9. 2. 2016 in postopek za oceno ustavnosti 135. in 138. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) in prvega stavka tretjega odstavka 2. člena Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (Drugi upravni spori, postopek posvojitve, istospolni partnerji) (Up-675/19)

4. A. B. iz C.– Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-486/20)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 4/2018 z dne 28. 3. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1847/2016 z dne 11. 12. 2017 v zvezi z odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 1200-1/2016/2 z dne 30. 11. 2016 in odločbo Upravne enote Ljubljana št. 120-6/2016-4 z dne 1. 3. 2016 in Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 3. člena in 16. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) ter prvega odstavka 3. člena in prve alineje 22. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (Drugi upravni spori, sklenitev zakonske zveze istospolnih partnerjev) (Up-572/18)

5. Uroš Stepišnik, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 22. in 23. člena Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15), četrtega odstavka 32. člena Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) in 3. točke tretjega odstavka 74. člena in prvega odstavka ter 2. točke drugega odstavka 76. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (U-I-416/19)

6. Zvonko Krlej in drugi, Fram – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 347. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 ) (U-I-829/21)

Zvonko Krlej in drugi, Fram – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 392/2021 z dne 6. 10. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 144/2021 z dne 25. 5. 2021 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 144/2021 z dne 28. 4. 2021 (Pravda, Izbrisna tožba) (Up-992/21)

7. Cvetka Angioi in drugi, Nazarje – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/13 – uradno prečiščeno besedilo in 20/16), kolikor kategorizira javno pot “Potok–po vasi–HŠ 14” (odsek 782204) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 821/3, 821/4 in 825/4, vse k. o. Pusto Polje, in Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/20), kolikor kategorizira javno pot “Potok–po vasi–HŠ 14” (odsek 782204) v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 821/4, 821/5 in 825/4, vse k. o. Pusto Polje (U-I-119/19)

8. Informacijski pooblaščenec, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Informacijskim pooblaščencem in Ministrstvom za notranje zadeve (Drugi upravni spori, odločanje o pritožbi zoper zavrnilno odločbo policije, zavrnitev posredovanja osebnih podatkov, pravica posameznika do izbrisa njegovih osebnih podatkov po prvem odstavku 32. člena ZVOP-1) (P-2/22)

9. Noemia Rute Peres de Bessa Vilela, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 208/2018 z dne 20. 2. 2019 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča RS št. II U 195/2018 z dne 10. 10. 2018 (Drugi upravni spori, volitev rektorja univerze, kršitev pravice do enakega obravnavanja, kršitev volilne pravice, kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev) (Up-505/19)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar