15. 6. 2023

21. seja

Dne 15. 6. 2023 bo potekala 21. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-21/23-4
Datum: 15. 6. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 21. seji z dne 15. 6. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 6. 2023 (Su-P-20/23)

2. Dušan Zakeršnik, Podgorje pri Slovenj Gradcu – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 43273/2015 z dne 21. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43273/2015 z dne 30. 3. 2017 in sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. I K 43273/2015 z dne 5. 7. 2016 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, pogojna obsodba) (Up-674/19)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZKP) (Kazenska zadeva) (U-I-184/19)

4. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21), prvega odstavka 24. člena Zakona o denacionalizaciji ((Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) ter razlage 107. člena Stanovanjskega zakona (U-I-473/22)

5. Nina Potisek, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15, 38/16, 63/16, 12/17 – popr., 42/18 in 59/22), kolikor v Prilogi 1 za enoto urejanja prostora SL-117 določa urbanistični pogoj v delu, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 214/8, 214/12, 214/19 in 214/26, vse k. o. Poljansko predmestje (U-I-172/21)

6. ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o. in drugi, Trzin – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20) (U-I-342/20)

7. Anita Gašperin, Brežice – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 808/2019 z dne 25. 9. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. I P 209/2015 z dne 28. 11. 2018 (Pravda, plačilo odškodnine) (Up-1017/20)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-21/23-3
Datum: 13. 6. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 21. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 15. 6. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 6. 2023 (Su-P-20/23)

1a. Dušan Zakeršnik, Podgorje pri Slovenj Gradcu – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 43273/2015 z dne 21. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 43273/2015 z dne 30. 3. 2017 in sodbo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu št. I K 43273/2015 z dne 5. 7. 2016 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, pogojna obsodba) (Up-674/19)

2. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZKP) (Kazenska zadeva) (U-I-184/19)

3. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 173. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11, 27/17, 59/19 in 90/21), prvega odstavka 24. člena Zakona o denacionalizaciji ((Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) ter razlage 107. člena Stanovanjskega zakona (U-I-473/22)

4. Nina Potisek, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr., 71/14 – popr., 95/15, 38/16, 63/16, 12/17 – popr., 42/18 in 59/22), kolikor v Prilogi 1 za enoto urejanja prostora SL-117 določa urbanistični pogoj v delu, ki se nanaša na zemljišča s parc. št. 214/8, 214/12, 214/19 in 214/26, vse k. o. Poljansko predmestje (U-I-172/21)

5. ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o. in drugi, Trzin – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 64. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 38/06, 91/07,76/08, 87/11, 91/13 in 36/19 ) ter oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 4/20) (U-I-342/20)

6. Anita Gašperin, Brežice – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 808/2019 z dne 25. 9. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Krškem št. I P 209/2015 z dne 28. 11. 2018 (Pravda, plačilo odškodnine) (Up-1017/20)

7. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar