23. 6. 2022

21. seja

Dne 23.  6. 2022 bo potekala 21. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Številka: Su-P-21/22-4
Datum: 23. 6. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 21. seji z dne 23. 6. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 6. 2022 (Su-P-20/22)

2. CADEA d.o.o. in drugi, Planina – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) (Drugi upravni spori, opravljanje dimnikarskih storitev) (U-I-158/17)

3. Ramo Adžaj, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – ZKP) (Kazenska zadeva, rok za vložitev predloga za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist) (U-I-51/17)

Ramo Adžaj, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 33497/2013 z dne 23. 2. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 33497/2013 z dne 24. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II Kr 33497/2013 z dne 1. 9. 2016 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; rok za predlog za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist ) (Up-290/17)

4. LIVE d. o. o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/2017 z dne 13. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 6/2017z dne 15. 3. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 253/2016 z dne 13. 10. 2016 (Gospodarski spor, mednarodna (ne)pristojnost) (Up-256/18)

5. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti sedmega in osmega odstavka 43. člena in 75. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) (U-I-809/21)

6. ZDRUŽENJE OSKRBNIKOV SLOVENSKIH ZAVETIŠČ ZA ZAPUŠČENE HIŠNE ŽIVALI, Trebnje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega, šestega in sedmega odstavka 31. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 92/20 in 159/21) (U-I-160/22)

7. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (U-I-181/22)

8. Ljubomir Mikulić – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 – ZNISESČP) (U-I-18/22)

Ljubomir Mikulić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 111/2021 z dne 25. 10. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 59/2019 z dne 25. 2. 2021 (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina), rok za vložitev zahteve) (Up-66/22)

Janja Dubović – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 – ZNISESČP) (U-I-39/22)

Janja Dubović – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 38/2021 z dne 6. 10. 2021 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 2425/2018 z dne 7. 9. 2020 in Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 – ZNISESČP) (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina), rok za vložitev zahteve ) (Up-16/22)

Marija Bernobić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 27/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2258/2018 z dne 4. 1. 2021 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog, prepozna vloga)) (Up-637/21)

9. Izedin Pintul – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 140/2020 z dne 22. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 843/2017 z dne 13. 1. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1026/20)

Vlatko Crnogorac – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 136/2020 z dne 22. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 851/2017 z dne 20. 1. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1027/20)

Sead Arifagić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 3/2020 z dne 9. 9. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2100/2017 z dne 18. 11. 2019 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1226/20)

Faruk Hadžibegić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 337/2020 z dne 9. 6. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1151/2018 z dne 14. 10. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-734/21)

Mehmed Čehić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 292/2020 z dne 25. 8. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1848/2018 z dne 27. 7. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina)) (Up-850/21)

Janja Jarak – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 130/2020 z dne 9. 9. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1615/2017 z dne 13. 1. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1260/20)

10. Katja Cerjak, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1555/2021 z dne 17. 2. 2022 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1376/2017 z dne 25. 2. 2021 (Pravda, nedopustitev intervencije, sklenitev kupoprodajni pogodb, odkupna pravica, ) (Up-730/22) PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

11. Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med., Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (U-I-182/22)

Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med., Vodice – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 264/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 320/2019 z dne 29. 9. 2021 (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (Up-777/22)

EMOTIVA zdravstvena dejavnost, svetovanje in storitve, d.o.o., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (U-I-183/22)

EMOTIVA zdravstvena dejavnost, svetovanje in storitve, d.o.o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 163/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 97/2019 z dne 25. 5. 2021 (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (Up-779/22)

ZOBNA AMBULANTA KREUTZ d.o.o., Kranjska Gora – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (U-I-184/22)

ZOBNA AMBULANTA KREUTZ d.o.o., Kranjska Gora – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 169/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 821/2019 z dne 1. 6. 2021 (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNICE (Up-782/22)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-21/22-3
Datum: 21. 6. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 21. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 23. 6. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 20. seje Ustavnega sodišča z dne 16. 6. 2022 (Su-P-20/22)

2. CADEA d.o.o. in drugi, Planina – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 6. člena, devetega in desetega odstavka 7. člena, prvega in tretjega odstavka 15. člena, tretje alineje prvega odstavka 16. člena, 19. člena in petega, sedmega, devetega in desetega odstavka 33. člena Zakona o dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16) (Drugi upravni spori, opravljanje dimnikarskih storitev) (U-I-158/17)

3. Ramo Adžaj, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo – ZKP) (Kazenska zadeva, rok za vložitev predloga za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist) (U-I-51/17)

Ramo Adžaj, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 33497/2013 z dne 23. 2. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. IV Kp 33497/2013 z dne 24. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Mariboru št. II Kr 33497/2013 z dne 1. 9. 2016 (Kazenska zadeva, zaporna kazen; rok za predlog za nadomestitev kazni zapora z delom v splošno korist ) (Up-290/17)

4. LIVE d. o. o., podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 66/2017 z dne 13. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 6/2017z dne 15. 3. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. I Pg 253/2016 z dne 13. 10. 2016 (Gospodarski spor, mednarodna (ne)pristojnost) (Up-256/18)

5. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti sedmega in osmega odstavka 43. člena in 75. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 200/20 in 172/21) (U-I-809/21)

6. ZDRUŽENJE OSKRBNIKOV SLOVENSKIH ZAVETIŠČ ZA ZAPUŠČENE HIŠNE ŽIVALI, Trebnje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega, šestega in sedmega odstavka 31. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 92/20 in 159/21) (U-I-160/22)

7. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (U-I-181/22)

8. Ljubomir Mikulić – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 – ZNISESČP) (U-I-18/22)

Ljubomir Mikulić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 111/2021 z dne 25. 10. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 59/2019 z dne 25. 2. 2021 (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina), rok za vložitev zahteve) (Up-66/22)

Janja Dubović – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 – ZNISESČP) (U-I-39/22)

Janja Dubović – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 38/2021 z dne 6. 10. 2021 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 2425/2018 z dne 7. 9. 2020 in Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 11. člena Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15 – ZNISESČP) (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina), rok za vložitev zahteve ) (Up-16/22)

Marija Bernobić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 27/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2258/2018 z dne 4. 1. 2021 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog, prepozna vloga)) (Up-637/21)

9. Izedin Pintul – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 140/2020 z dne 22. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 843/2017 z dne 13. 1. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1026/20)

Vlatko Crnogorac – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 136/2020 z dne 22. 7. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 851/2017 z dne 20. 1. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1027/20)

Sead Arifagić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 3/2020 z dne 9. 9. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 2100/2017 z dne 18. 11. 2019 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1226/20)

Faruk Hadžibegić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 337/2020 z dne 9. 6. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1151/2018 z dne 14. 10. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-734/21)

Mehmed Čehić – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 292/2020 z dne 25. 8. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1848/2018 z dne 27. 7. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija devizne vloge (vsebina)) (Up-850/21)

Janja Jarak – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 130/2020 z dne 9. 9. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1615/2017 z dne 13. 1. 2020 (Drugi upravni spori, verifikacija deviznih vlog (vsebina)) (Up-1260/20)

10. Katja Cerjak, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1555/2021 z dne 17. 2. 2022 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1376/2017 z dne 25. 2. 2021 (Pravda, nedopustitev intervencije, sklenitev kupoprodajni pogodb, odkupna pravica, ) (Up-730/22) PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

11. Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med., Vodice – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (U-I-182/22)

Vesna Fužir Urbančič, dr. dent. med., Vodice – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 264/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 320/2019 z dne 29. 9. 2021 (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (Up-777/22)

EMOTIVA zdravstvena dejavnost, svetovanje in storitve, d.o.o., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (U-I-183/22)

EMOTIVA zdravstvena dejavnost, svetovanje in storitve, d.o.o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 163/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 97/2019 z dne 25. 5. 2021 (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (Up-779/22)

ZOBNA AMBULANTA KREUTZ d.o.o., Kranjska Gora – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega in šestega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (Drugi upravni spori, sprememba koncesije) (U-I-184/22)

ZOBNA AMBULANTA KREUTZ d.o.o., Kranjska Gora – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 169/2021 z dne 6. 4. 2022 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 821/2019 z dne 1. 6. 2021 (Drugi upravni spori, sprememba koncesije)
PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNICE (Up-782/22)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar