6. 7. 2022

22. seja

Dne 6. 7. 2022 bo potekala 22. seja Ustavnega sodišča

Številka: Su-P-22/22-5
Datum: 6. 7. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 22. seji z dne 6. 7. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 6. 2022 (Su-P-21/22)

2. GEO EKSPRES GEODETSKE STORITVE BRIGITA ŽEL s. p., Murska Sobota – Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) U-I-14/18)

3. Zlatko Forštnarič, Ptuj – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2018) kolikor kategorizira javno pot (odsek 832491) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 436/9 k. o. Brstje (U-I-243/19)

4. Marjan Nikl, Sv. Ana v Slovenskih goricah – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 23294/2017 z dne 9. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kr 23294/2017 z dne 22. 1. 2018 (Kazenska zadeva, zavrženje nepopolne zasebne tožbe) (Up-1613/18)

5. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-184/19)

6. Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice, Ljubljana – Pritožba “zaradi kršitve volilne pravice, člen 43 Ustave RS” (Mp-1/22)

7. Sindikat direktorjev in ravnateljev SINDIR, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 59. člena Zakona o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15 in 46/16, 49/16 – popr. – ZOFVI) (U-I-104/21)

8. EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo in drugi, Zagorje ob Savi – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-441/18)

9. Franc Majcen, Gornja Radgona – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 (Izvršba) (U-I-223/22)

Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 23. 5. 2022 (Izvršba) (Up-831/22)

Franc Majcen, Gornja Radgona – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32. in 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 (Izvršba, nepremičnina) (U-I-247/22)

Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 s pristopljeno zadevo št. I 133/2017 z dne 23. 5. 2022 (Izvršba, nepremičnina) (Up-863/22)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-22/22-3
Datum: 5. 7. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 22. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 6. 7. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 23. 6. 2022 (Su-P-21/22)

2. Boško Šrot, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvedba dokaza v korist obdolženca, sprememba obtožnice) (Up-1026/17)

ATKA-PRIMA, d.o.o., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014 (Kazenska zadeva, obsodba pravne osebe za kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, denarna kazen, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravica do pritožbe, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvedba dokaza v korist obdolženca) (Up-1028/17)

3. GEO EKSPRES GEODETSKE STORITVE BRIGITA ŽEL s. p., Murska Sobota – Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) U-I-14/18)

4. Zlatko Forštnarič, Ptuj – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/2018) kolikor kategorizira javno pot (odsek 832491) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 436/9 k. o. Brstje (U-I-243/19)

5. Marjan Nikl, Sv. Ana v Slovenskih goricah – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 23294/2017 z dne 9. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kr 23294/2017 z dne 22. 1. 2018 (Kazenska zadeva, zavrženje nepopolne zasebne tožbe) (Up-1613/18)

6. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 560. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-184/19)

7. Helsinški monitor Slovenije za človekove pravice, Ljubljana – Pritožba “zaradi kršitve volilne pravice, člen 43 Ustave RS” (Mp-1/22)

8. Sindikat direktorjev in ravnateljev SINDIR, Celje – Zahteva za oceno ustavnosti šestega odstavka 59. člena Zakona o organizaciji In financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15 in 46/16, 49/16 – popr. – ZOFVI) (U-I-104/21)

9. EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo in drugi, Zagorje ob Savi – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-441/18)

10. Franc Majcen, Gornja Radgona – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 (Izvršba) (U-I-223/22)

Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 23. 5. 2022 (Izvršba) (Up-831/22)

Franc Majcen, Gornja Radgona – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 32. in 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 (Izvršba, nepremičnina) (U-I-247/22)

Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 s pristopljeno zadevo št. I 133/2017 z dne 23. 5. 2022 (Izvršba, nepremičnina) (Up-863/22)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar