2. 9. 2021

22. seja

Dne 2. 9. 2021 bo potekala 22. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-22/21-6
Datum: 2. 9. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 22. seji z dne 2. 9. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 7. 2021 (Su-P-21/21)

2. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol)
(U-I-227/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

3. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega in tretjega odstavka 10. člena, prvega in drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 27. člena, 28. člena, prvega odstavka 40. člena in drugega ter sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ( (uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1)
(U-I-65/17)

4. HIT d. d., Nova Gorica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS št. 105/06, 62/10 in 109/12) v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20) ter 70. in 397. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-519/18)

HIT d. d., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 75/2018 z dne 30. 8. 2018 v zvezi s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 1197/2018 z dne 8. 6. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 9. 1. 2018 (Davki, Obnova postopka, kasneje sestavljena listina kot nov dokaz, pravica do nepristranskega sodišča) (Up-1625/18)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017 – ZZDej – K) (U-I-415/19)

Upravno sodišče RS, Oddelek v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 64/17) (U-I-434/19)

6. Uroš Čebokli in drugi, Koper – Pobuda za oceno ustavnosti akta Državne komisije za poklicno maturo št. 0122-2/2020 z dne 14. 12. 2020 (U-I-149/21)

7. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 – ZNUAPK) (U-I-138/21)

8. Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 614/2018 z dne 16. 1. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Kranju, št. Pd 164/2015 z dne 16. 4. 2018 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-701/19)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-22/21-5
Datum: 31. 8. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 22. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 2. 9. 2021, ob 9.30 uri v Razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 21. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 7. 2021 (Su-P-21/21)

2. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol)
(U-I-227/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

3. Mestna občina Ljubljana, Ljubljana – zahteva za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega in tretjega odstavka 10. člena, prvega in drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 27. člena, 28. člena, prvega odstavka 40. člena in drugega ter sedmega odstavka 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti ( (uradni list RS, št. 85/16 – ZLD-1)
(U-I-65/17)

4. HIT d. d., Nova Gorica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS št. 105/06, 62/10 in 109/12) v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20) ter 70. in 397. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-519/18)

HIT d. d., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 75/2018 z dne 30. 8. 2018 v zvezi s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 1197/2018 z dne 8. 6. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 9. 1. 2018 (Davki, Obnova postopka, kasneje sestavljena listina kot nov dokaz, pravica do nepristranskega sodišča) (Up-1625/18)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/2017 – ZZDej – K) (U-I-415/19)

Upravno sodišče RS, Oddelek v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list. RS, št. 64/17) (U-I-434/19)

6. Uroš Čebokli in drugi, Koper – Pobuda za oceno ustavnosti akta Državne komisije za poklicno maturo št. 0122-2/2020 z dne 14. 12. 2020 (U-I-149/21)

7. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 – ZNUAPK) (U-I-138/21)

8. Splošna bolnišnica Jesenice, Jesenice – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 614/2018 z dne 16. 1. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Oddelka v Kranju, št. Pd 164/2015 z dne 16. 4. 2018 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-701/19)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar