8. 9. 2022

23. seja

Dne 8.  9. 2022 bo potekala 23. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-23/22-6
Datum: 8. 9. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 23. seji z dne 8. 9. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 7. 2022 (Su-P-22/22)

2. Boško Šrot, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvedba dokaza v korist obdolženca, sprememba obtožnice) (Up-1026/17)

ATKA-PRIMA, d.o.o., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014 (Kazenska zadeva, obsodba pravne osebe za kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, denarna kazen, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravica do pritožbe, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvedba dokaza v korist obdolženca) (Up-1028/17)

3. Vanja Tominšek in drugi, Ljubljana-Šmartno – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 223/2020 z dne 3. 3. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1012/2019 z dne 29. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 632/2018 z dne 30. 1. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-317/21)

4. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej) (U-I-59/18)

5. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

6. Marjan Nikl, Sv. Ana v Slovenskih goricah – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 23294/2017 z dne 9. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kr 23294/2017 z dne 22. 1. 2018 (Kazenska zadeva, zavrženje nepopolne zasebne tožbe) (Up-1613/18)

7. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

8. Mojca Koren, Ivančna Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16 in 25/17 – popr.) ter Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora IVG-31 in na zemljišča v enoti urejanja prostora ŠKR-1, ki se uvrščajo v območje trgovskih, oskrbnih, poslovno- storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjše obrti (CDo) (U-I-166/22)

9. Milanko Borić, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/2021) in Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (U-I-16/22)

10. UTRIP ZDRAVJA storitve d. o. o. – v stečaju in drugi, Šentjanž – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 170/2022 z dne 8. 6. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 872/2021 z dne 11. 1. 2022 (Insolvencni postopek, začetek stečajnega postopka, nepristranskost sojenja) (Up-1177/22)

11. Boris Horvat, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 116/2019 z dne 24. 9. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 74/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 659/2017 z dne 13. 11. 2018 (Gospodarski spor, nedopustnost postopka zavarovanja) (Up-1607/19)

12. Osman Toroman in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod (Uradni list RS, št. 49/22) (U-I-192/22)

13. Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Dor 588/2019 z dne 19. 12. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 972/2019 z dne 11. 9. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1140/2018-I z dne 4. 2. 2019 (Pravda, vračilo nenamensko porabljenih sredstev, prejetih za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti) (Up-216/20)

14. Poslovni sistem MERCATOR, d.d., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 76. in 84. člena, grafičnega dela izvedbenega dela in prvega odstavka 159. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) (U-I-218/22)

15. Jože Ruparčič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 9/2021 z dne 19. 5. 2022 (Drugi upravni spori, ocena sodniške službe)
(Up-1163/22)

16. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 52710/2013 z dne 26. 5 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1069/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 25367/2021 z dne 5. 7. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1070/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 34829/2022 z dne 5. 7. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1071/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 198/2022 z dne 27. 5. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za izločitev predsednice in sodnika okrajnega sodišča, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1072/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. XI Ips 34829/2022 z dne 18. 8. 2022 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 34829/2022 z dne 27. 7. 2022 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 34829/2022 z dne 4. 7. 2022 (Kazenska zadeva, podaljšanje pripora, zavrženje zahteve za varstvo zakonitosti) (Up-1283/22)

17. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

 

Številka: Su-P-23/22-4
Datum: 6. 9. 2022

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 23. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 8. 9. 2022, ob 9.30 uri, v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 7. 2022 (Su-P-22/22)

2. Boško Šrot, Laško – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvedba dokaza v korist obdolženca, sprememba obtožnice) (Up-1026/17)

ATKA-PRIMA, d.o.o., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 6155/2013 z dne 5. 7. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 6155/2013 z dne 18. 12. 2015 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 6155/2013 z dne 21. 11. 2014 (Kazenska zadeva, obsodba pravne osebe za kaznivo dejanje zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti, denarna kazen, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravica do pritožbe, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvedba dokaza v korist obdolženca) (Up-1028/17)

3. Vanja Tominšek in drugi, Ljubljana-Šmartno – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 223/2020 z dne 3. 3. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1012/2019 z dne 29. 4. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 632/2018 z dne 30. 1. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-317/21)

4. Strokovno združenje lekarnarjev Slovenije in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13, 64/17, 73/19 in 82/20 – ZZDej) (U-I-59/18)

5. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

6. Marjan Nikl, Sv. Ana v Slovenskih goricah – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 23294/2017 z dne 9. 10. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. III Kr 23294/2017 z dne 22. 1. 2018 (Kazenska zadeva, zavrženje nepopolne zasebne tožbe) (Up-1613/18)

7. Varuh človekovih pravic, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega do šestega in osmega odstavka 112a. člena, četrtega odstavka 113. člena in tretje alineje drugega odstavka 114a. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr. in 10/17) ter za oceno ustavnosti 31. točke prvega odstavka 125. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/03, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19) (Brez spora) (U-I-152/17)

8. Mojca Koren, Ivančna Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16 in 25/17 – popr.) ter Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – uradno prečiščeno besedilo) v delu, ki se nanaša na enoto urejanja prostora IVG-31 in na zemljišča v enoti urejanja prostora ŠKR-1, ki se uvrščajo v območje trgovskih, oskrbnih, poslovno- storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjše obrti (CDo) (U-I-166/22)

9. Milanko Borić, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 197/2021) in Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (U-I-16/22)

10. UTRIP ZDRAVJA storitve d. o. o. – v stečaju in drugi, Šentjanž – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 170/2022 z dne 8. 6. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 872/2021 z dne 11. 1. 2022 (Insolvencni postopek, začetek stečajnega postopka, nepristranskost sojenja) (Up-1177/22)

11. Boris Horvat, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 116/2019 z dne 24. 9. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 74/2019 z dne 17. 4. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 659/2017 z dne 13. 11. 2018 (Gospodarski spor, nedopustnost postopka zavarovanja) (Up-1607/19)

12. Osman Toroman in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 391 Jurčkova zahod (Uradni list RS, št. 49/22) (U-I-192/22)

13. Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Dor 588/2019 z dne 19. 12. 2019 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 972/2019 z dne 11. 9. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1140/2018-I z dne 4. 2. 2019 (Pravda, vračilo nenamensko porabljenih sredstev, prejetih za sofinanciranje raziskovalne dejavnosti) (Up-216/20)

14. Poslovni sistem MERCATOR, d.d., Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 76. in 84. člena, grafičnega dela izvedbenega dela in prvega odstavka 159. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/18) (U-I-218/22)

15. Jože Ruparčič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 9/2021 z dne 19. 5. 2022 (Drugi upravni spori, ocena sodniške službe)
(Up-1163/22)

16. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 52710/2013 z dne 26. 5 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1069/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 25367/2021 z dne 5. 7. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1070/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 34829/2022 z dne 5. 7. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1071/22)

Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Su 198/2022 z dne 27. 5. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za izločitev predsednice in sodnika okrajnega sodišča, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1072/22)

17. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar