9. 9. 2021

23. seja

Dne 9. 9. 2021 bo potekala 23. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-3/21-6
Datum: 9. 9. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 3. seji z dne 21. 1. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 9. 2021
(Su-P-22/21-7)

2. Majda Kavaš, Odranci – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 27119/2014 z dne 17. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 27119/2014 z dne 6. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I K 27119/2014 z dne 30. 3. 2015 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, denarna kazen, pridobitev IP naslova, kršitev drugega odstavka 37. člena Ustave) (Up-153/17)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter drugega in tretjega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 – ZSSve) (U-I-445/18)

4. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/08 in 27/16), kolikor kategorizira javno pot “cesta Leše–Erjavec” v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 503/3, 503/4 in 347/21, vse k. o. Prevalje (U-I-27/19)

5. Samo Tadin, Mirna – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 73. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18 – ZIKS-1) (Kazenska zadeva, stik z mediji, prestajanje zaporne kazni, očitek neskladja z 39. členom Ustave, 10. členom EKČP in 11. členom Listine EU o temeljnih pravicah) (U-I-444/18)

6. Zoran Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 28/2018 z dne 3. 7. 2019 (Drugi upravni spori, zaključne ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarja) (Up-1218/19)

7. Gorazd Balažic, Murska Sobota – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (U-I-406/20)

Gorazd Balažic, Murska Sobota – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II KS 6564/2020 z dne 31. 7. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 6564/2020 z dne 21. 5. 2020 (Kazenska zadeva, odmera izdatkov in nagrade odvetnika, zagovornik po uradni dolžnosti, enako varstvo pravic, pošten postopek) (Up-1070/20)

8. Jure Janković, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti petega in šestega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2) (U-I-506/18)

Jure Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 115/2016 z dne 5. 9. 2018 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 943/2014 z dne 6. 10. 2015 (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2) (Up-1562/18)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-23/21-4
Datum: 7. 9. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 23. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 9. 9. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 22. seje Ustavnega sodišča z dne 2. 9. 2021
(Su-P-22/21-7)

2. Majda Kavaš, Odranci – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 27119/2014 z dne 17. 11. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 27119/2014 z dne 6. 1. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I K 27119/2014 z dne 30. 3. 2015 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, denarna kazen, pridobitev IP naslova, kršitev drugega odstavka 37. člena Ustave) (Up-153/17)

3. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega in drugega odstavka 40. člena ter drugega in tretjega odstavka 45. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17 – ZSSve) (U-I-445/18)

4. Stanislav Vrhunc s. p. in drugi, Kranj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. – ZNB) in postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 53/20, 59/20 in 67/20) v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje storitev potrošnikom ter postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 53/20, 59/20 in 67/20) v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje blaga potrošnikom v Republiki Sloveniji (U-I-155/20)

5. Vlada Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/08 in 27/16), kolikor kategorizira javno pot “cesta Leše–Erjavec” v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 503/3, 503/4 in 347/21, vse k. o. Prevalje (U-I-27/19)

6. Občina Straža, Straža – Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Usmeritev za delo policije pri zagotavljanju policijske asistence št. 2203-24/2014/8 (2111-2) s prilogo št. 1 (U-I-353/18)

7. Samo Tadin, Mirna – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 73. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 109/12, 54/15 in 11/18 – ZIKS-1) (Kazenska zadeva, stik z mediji, prestajanje zaporne kazni, očitek neskladja z 39. členom Ustave, 10. členom EKČP in 11. členom Listine EU o temeljnih pravicah) (U-I-444/18)

8. Zoran Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 28/2018 z dne 3. 7. 2019 (Drugi upravni spori, zaključne ugotovitve nadzora nad premoženjskim stanjem funkcionarja) (Up-1218/19)

9. Gorazd Balažic, Murska Sobota – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19) (U-I-406/20)

Gorazd Balažic, Murska Sobota – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II KS 6564/2020 z dne 31. 7. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 6564/2020 z dne 21. 5. 2020 (Kazenska zadeva, odmera izdatkov in nagrade odvetnika, zagovornik po uradni dolžnosti, enako varstvo pravic, pošten postopek) (Up-1070/20)

10. Jure Janković, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti petega in šestega odstavka 68. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12 in 94/12) (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2)
(U-I-506/18)

Jure Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 115/2016 z dne 5. 9. 2018 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 943/2014 z dne 6. 10. 2015 (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2)
(Up-1562/18)

11. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar