15. 9. 2022

24. seja

Dne 15.  9. 2022 bo potekala 24. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-24/22-4
Datum: 15. 9. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 24. seji z dne 15. 9. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 9. 2022 (Su-P-23/22)

2. Franc Jureš, Veržej – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 37/2018 z dne 5. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 972/2017 z dne 12. 12. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 270/2016 z dne 24. 5. 2017 (Pravda, odškodninska odgovornost države po 26. členu Ustave, razglasitev oporoke po pravnomočno končanem zapuščinskem postopku, neizpolnjenost predpostavk odškodninske odgovornosti) (Up-877/18)

3. GEO EKSPRES GEODETSKE STORITVE BRIGITA ŽEL s. p., Murska Sobota – Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (U-I-14/18)

4. Dušan Pogačar, Radovljica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 254/19), kolikor pod zap. št. 61 kategorizira javno pot “Na Mlaki-Pogačar” v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 714/2, 717/2 in 718/0, vse k. o. Radovljica (U-I-263/19)

5. Združenje v Gibanju OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) (U-I-321/22)

6. Društvo za človeka in njegove pravice, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) (U-I-328/22)

7. Andrej Škrabec, Leskovec pri Krškem – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) in pobuda za oceno ustavnosti 21., 21.a in 22. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – ZRLI) (U-I-330/22)

8. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Kopru (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru zapora ob koncu tedna) (P-6/22)

9. Postaja prometne policije Ljubljana, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani (Prekrški, razmejitev med hitrim in rednim postopkom, veljavno vozniško dovoljenje) (P-3/22)

10. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b., 49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) (U-I-426/20)

Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – ur. p. b. ,49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) ter 2. in 3. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21) (U-I-427/20)

11. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 33. in 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (U-I-101/21)

12. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 1. in 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20 in 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-13/21)

13. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 9/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-23/21)

14. Sindikat carinikov Slovenije in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.a člena in petega odstavka 42. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14 in 39/22 – ZFU) (U-I-105/22)

15. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20 – ZKP) (U-I-227/22)

16. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 152/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 181/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 183/20,190/20 in 195/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 204/20, 2/21 in 5/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 9/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 12/21, 14/21,15/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21, št. 35/21,40/21 in 43/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št.47/21) in 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 53/21 in 60/21) (U-I-111/21)

17. Tomaž Lončar, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 718/2019 z dne 19. 12. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 102/2019 z dne 11. 9. 2019 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-747/20)

18. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-24/22-3
Datum: 13. 9. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 24. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 15. 09. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 8. 9. 2022 (Su-P-23/22)

2. Franc Jureš, Veržej – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 37/2018 z dne 5. 4. 2018 in zoper sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 972/2017 z dne 12. 12. 2017 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 270/2016 z dne 24. 5. 2017 (Pravda, odškodninska odgovornost države po 26. členu Ustave, razglasitev oporoke po pravnomočno končanem zapuščinskem postopku, neizpolnjenost predpostavk odškodninske odgovornosti) (Up-877/18)

3. GEO EKSPRES GEODETSKE STORITVE BRIGITA ŽEL s. p., Murska Sobota – Pobuda za oceno ustavnosti 14., 56., 60. in 66. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (U-I-14/18)

4. Dušan Pogačar, Radovljica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 254/19), kolikor pod zap. št. 61 kategorizira javno pot “Na Mlaki-Pogačar” v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 714/2, 717/2 in 718/0, vse k. o. Radovljica (U-I-263/19)

5. Združenje v Gibanju OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) (U-I-321/22)

6. Društvo za človeka in njegove pravice, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) (U-I-328/22)

7. Andrej Škrabec, Leskovec pri Krškem – Zahteva za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) in pobuda za oceno ustavnosti 21., 21.a in 22. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 52/20 – ZRLI) (U-I-330/22)

8. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Kopru (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru zapora ob koncu tedna) (P-6/22)

9. Postaja prometne policije Ljubljana, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Postajo prometne policije Ljubljana in Okrajnim sodiščem v Ljubljani (Prekrški, razmejitev med hitrim in rednim postopkom, veljavno vozniško dovoljenje) (P-3/22)

10. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b., 49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) (U-I-426/20)

Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – ur. p. b. ,49/20, 142/20 in 175/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) ter 2. in 3. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 27/21) (U-I-427/20)

11. Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 33. in 86. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (U-I-101/21)

12. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 1. in 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20 in 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-13/21)

13. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 9/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-23/21)

14. Sindikat carinikov Slovenije in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10.a člena in petega odstavka 42. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14 in 39/22 – ZFU) (U-I-105/22)

15. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 129.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20 – ZKP) (U-I-227/22)

16. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 152/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 181/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 183/20,190/20 in 195/20), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 204/20, 2/21 in 5/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 9/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. I. RS, št. 12/21, 14/21,15/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 20/21, 25/21, 27/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21, št. 35/21,40/21 in 43/21), 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št.47/21) in 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 53/21 in 60/21) (U-I-111/21)

17. Tomaž Lončar, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 718/2019 z dne 19. 12. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 102/2019 z dne 11. 9. 2019 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-747/20)

18. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar