7. 9. 2023

25. seja

Dne 7. 9. 2023 bo potekala 25. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-25/23-4
Datum: 7. 9. 2023

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 25. seji z dne 7. 9. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 7. 2023 (Su-P-24/23)

2. Mirjam Hodnik in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2027/2020 z dne 16. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, št. “D” N 157/2018 z dne 27. 3. 2019 (Nepravda, denacionalizacije, obnova postopka) (Up-403/21)

Senja Brzin in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2027/2020 z dne 16. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, št. “D” N 157/2018 z dne 27. 3. 2019 (Nepravda, denacionalizacije, obnova postopka) (Up-407/21)

3. A. B., iz C – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1258/2022 z dne 26. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 20. 4. 2022 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 23. 12. 2021 ter zaradi opustitev Okrožnega sodišča v Kranju v nepravdnem postopku zaradi odvzema otroka staršem in namestitve k drugi osebi št. III N 564/2021 (Nepravda, začasna odredba, odvzem otroka) (Up-1630/22)

4. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 – ZNUAPK) (U-I-138/21)

5. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 395. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvencni postopek, sklep o prodaji nepremičnine (stanovanja), zakonski rok za izselitev) (U-I-459/20)

6. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23), Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 43/23) in Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo) (Brez spora, Kontrola cen) (U-I-108/23)

7. Generali Zavarovalnica d. d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-110/23)

8. TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-146/23)

9. Zvjezdan Radonjić, Domžale – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 3/2021 z dne 7. 6. 2021 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 293/20 z dne 17. 9. 2020 in sklepom podpredsednika Vrhovnega sodišča št. SuZ 53/2020 z dne 11. 8. 2020 (Drugi upravni spori, začasna odstranitev iz sodniške službe) (Up-706/21)

10. Jasna Rijavec in drugi, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 212/2020 z dne 7. 8. 2020 (Pravda, odškodninska odgovornost države) (Up-1139/20)

11. Brane Gorše, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 5961/2013 z dne 24. 6. 2021 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 25. 5. 2021 in X K 5961/2013 z dne 23. 4. 2021 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-726/21)

12. TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Volčja Draga – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 (Gospodarski spor, obnova postopka) (Up-97/20)

13. Mojca Šetinc Pašek, Škofljica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 75/2019 z dne 6. 2. 2020 (Pravda, zaradi plačila odškodnine, pravica do varstva časti in dobrega imena) (Up-472/20)

14. Nova kreditna banka Maribor d. d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 8/2022 z dne 19. 4. 2023 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 27/2021 z dne 18. 5. 2021 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF, BANKA)) (Up-896/23)

15. Nova kreditna banka Maribor d. d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 499/2022 z dne 5. 4. 2023 in zoper vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 661/2022 z dne 23. 9. 2022 (Pravda, plačilo odškodnine, odpoved najemne pogodbe) (Up-710/23) 

16. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 32662/2023 z dne 23. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 16. 5. 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 32662/2023 z dne 14. 5. 2023 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 13. 7. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpr 32662/2023 z dne 22. 6. 2023 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 573/2023 z dne 5. 7. 2023 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. XI Ips 32662/2023 z dne 23. 7. 2023 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 32662/2023 z dne 28. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 12. 6. 2023 (Kazenska zadeva, odreditev pripora, podaljšanje pripora, ponovitvena nevarnost, KD terorizma po prvem odstavku 108. člena KZ-1, obstoj utemeljenega suma, konkretizacija in presoja dokazov znakov KD, sorazmernost pripora, sklep o uvedbi preiskave, zavrnitev predloga za izločitev sodnice, 2., 14., 15., 16., 19., 20., 22., 23., 27., 29., 34., 34. in 125. člena Ustave, 5., 6., 8., 13., 17. in 18. člen EKČP) (Up-821/23)

17. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 32662/2023 z dne 23. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 31. 5 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 32662/2023 z dne 14. 5. 2023 (Kazenska zadeva, odreditev pripora, ponovitvena nevarnost, KD terorizma po prvem odstavku 108. člena KZ-1, obstoj utemeljenega suma, konkretizacija in presoja dokazov znakov KD, sorazmernost pripora, 2., 14., 15., 16., 19., 20., 22., 23., 27., 34., 35. in 125. člena Ustave) (Up-879/23)

18. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-25/23-3
Datum: 5. 9. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 7. 9. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 6. 7. 2023 (Su-P-24/23)

2. Mirjam Hodnik in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2027/2020 z dne 16. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, št. “D” N 157/2018 z dne 27. 3. 2019 (Nepravda, denacionalizacije, obnova postopka) (Up-403/21)

Senja Brzin in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2027/2020 z dne 16. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, št. “D” N 157/2018 z dne 27. 3. 2019 (Nepravda, denacionalizacije, obnova postopka) (Up-407/21)

3. A. B., iz C – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1258/2022 z dne 26. 9. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 20. 4. 2022 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. II Z 21/2021 z dne 23. 12. 2021 ter zaradi opustitev Okrožnega sodišča v Kranju v nepravdnem postopku zaradi odvzema otroka staršem in namestitve k drugi osebi št. III N 564/2021 (Nepravda, začasna odredba, odvzem otroka) (Up-1630/22)

4. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti 9., 12. in 18. člena, 11. točke 21. člena, 9. točke 35. člena ter 36. in 54. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 – ZNUAPK) (U-I-138/21)

5. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 395. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16) (Insolvencni postopek, sklep o prodaji nepremičnine (stanovanja), zakonski rok za izselitev) (U-I-459/20)

6. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23), Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 43/23) in Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo) (Brez spora, Kontrola cen) (U-I-108/23)

7. Generali Zavarovalnica d. d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-110/23)

8. TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Koper – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-146/23)

9. Zvjezdan Radonjić, Domžale – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 3/2021 z dne 7. 6. 2021 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 293/20 z dne 17. 9. 2020 in sklepom podpredsednika Vrhovnega sodišča št. SuZ 53/2020 z dne 11. 8. 2020 (Drugi upravni spori, začasna odstranitev iz sodniške službe) (Up-706/21)

10. Jasna Rijavec in drugi, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 212/2020 z dne 7. 8. 2020 (Pravda, odškodninska odgovornost države) (Up-1139/20)

11. Brane Gorše, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 5961/2013 z dne 24. 6. 2021 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 25. 5. 2021 in X K 5961/2013 z dne 23. 4. 2021 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-726/21)

12. TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Volčja Draga – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 (Gospodarski spor, obnova postopka) (Up-97/20)

13. Mojca Šetinc Pašek, Škofljica – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 75/2019 z dne 6. 2. 2020 (Pravda, zaradi plačila odškodnine, pravica do varstva časti in dobrega imena) (Up-472/20)

14. Nova kreditna banka Maribor d. d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 8/2022 z dne 19. 4. 2023 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 27/2021 z dne 18. 5. 2021 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF, BANKA)) (Up-896/23)

15. Nova kreditna banka Maribor d. d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 499/2022 z dne 5. 4. 2023 in zoper vmesno sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 661/2022 z dne 23. 9. 2022 (Pravda, plačilo odškodnine, odpoved najemne pogodbe) (Up-710/23)

16. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 32662/2023 z dne 23. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 16. 5. 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 32662/2023 z dne 14. 5. 2023 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 13. 7. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpr 32662/2023 z dne 22. 6. 2023 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 573/2023 z dne 5. 7. 2023 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. XI Ips 32662/2023 z dne 23. 7. 2023 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Kp 32662/2023 z dne 28. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 12. 6. 2023 (Kazenska zadeva, odreditev pripora, podaljšanje pripora, ponovitvena nevarnost, KD terorizma po prvem odstavku 108. člena KZ-1, obstoj utemeljenega suma, konkretizacija in presoja dokazov znakov KD, sorazmernost pripora, sklep o uvedbi preiskave, zavrnitev predloga za izločitev sodnice, 2., 14., 15., 16., 19., 20., 22., 23., 27., 29., 34., 34. in 125. člena Ustave, 5., 6., 8., 13., 17. in 18. člen EKČP) (Up-821/23)

17. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 32662/2023 z dne 23. 6. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 31. 5 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Kpd 32662/2023 z dne 14. 5. 2023 (Kazenska zadeva, odreditev pripora, ponovitvena nevarnost, KD terorizma po prvem odstavku 108. člena KZ-1, obstoj utemeljenega suma, konkretizacija in presoja dokazov znakov KD, sorazmernost pripora, 2., 14., 15., 16., 19., 20., 22., 23., 27., 34., 35. in 125. člena Ustave) (Up-879/23)

18. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar