16. 9. 2021

24. seja

Dne 16. 9. 2021 bo potekala 24. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-24/21-3
Datum: 16. 9. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 24. seji z dne 16. 9. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 9. 2021
(Su-P-23/21)

2. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 – ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba)
(Up-321/18)

Jurij Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1140/18)

Ana Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do infromacij javnega značaja)
(Up-1244/18)

3. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 – COVID19 (U-I-445/20)

A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-8/21)

A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 181/20) ter postopek za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20, 190/20, 195/20 in 204/20 – COVID19 (U-I-473/20)

4. HIT d. d., Nova Gorica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS št. 105/06, 62/10 in 109/12) v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20) ter 70. in 397. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-519/18)

HIT d. d., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 75/2018 z dne 30. 8. 2018 v zvezi s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 1197/2018 z dne 8. 6. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 9. 1. 2018 (Davki, Obnova postopka, kasneje sestavljena listina kot nov dokaz, pravica do nepristranskega sodišča) (Up-1625/18)

5. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 87/2020 z dne 18. 12. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2025/2019 z dne 26. 2. 2020 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1905/2017 z dne 1. 7. 2019 (Pravda, Odpoved najemne pogodbe) (Up-228/21)

6. Vukajč Franc in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/21) (U-I-182/21)

Drago Kocbek in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/21) (U-I-184/21)

7. Krščanski socialisti Slovenije in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (U-I-126/17)

8. Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani – Zahteva za oceno ustavnosti 14. in 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 109/12 in 21/13 – ZFDO) (U-I-104/17)

9. Združenje SAZAS, Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 77/2018 z dne 9. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 526/2017 z dne 27. 2. 2018 (Drugi upravni spori, kolektivno upravljanje avtorskih pravic, predlog za ničnost dovoljenja, aktivna legitimacija) (Up-1040/18)

10. SIMIČ INVEST d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 283/2016 z dne 16. 1. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 424/2015 z dne 24. 5. 2016 (Davki, davek od dohodkov iz kapitala) (Up-405/19)

11. Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper izid lokalnih volitev 2018 v Mestni občini Ljubljana in Občini Mengeš (Volitve, trajanje volilnega spora, vladavina prava) (Up-1286/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-24/21-2
Datum: 14. 9. 2021

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 24. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 16. 9. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 23. seje Ustavnega sodišča z dne 9. 9. 2021
(Su-P-23/21)

2. Jurij Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo – ZMat), osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13 – ZOsn), 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05 – ZInfP) in Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO) (U-I-45/16)

Jurij Toplak , Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja, nadzorstvena pritožba)
(Up-321/18)

Jurij Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do informacij javnega značaja) (Up-1140/18)

Ana Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 (Drugi upravni spori, dostop do infromacij javnega značaja)
(Up-1244/18)

3. A. B. iz C.– Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni lit RS, št. 152/20) v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in Sklepom ministrice, pristojne za izobraževanje, št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 – COVID19 (U-I-445/20)

A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 – ZZUOOP) in 1. ter 2. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 204/20, 2/21) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na osnovne šole (Uradni list RS, št. 181/20) – COVID 19 (U-I-8/21)

A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 181/20) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih v delu, ki se nanaša na šole in vzgojno-izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 181/20) ter postopek za oceno ustavnosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 183/20, 190/20, 195/20 in 204/20 – COVID19 (U-I-473/20)

4. HIT d. d., Nova Gorica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS št. 105/06, 62/10 in 109/12) v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20) ter 70. in 397. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-519/18)

HIT d. d., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 75/2018 z dne 30. 8. 2018 v zvezi s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 1197/2018 z dne 8. 6. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 9. 1. 2018 (Davki, Obnova postopka, kasneje sestavljena listina kot nov dokaz, pravica do nepristranskega sodišča) (Up-1625/18)

5. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 87/2020 z dne 18. 12. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2025/2019 z dne 26. 2. 2020 in s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1905/2017 z dne 1. 7. 2019 (Pravda, Odpoved najemne pogodbe) (Up-228/21)

6. Vukajč Franc in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/21) (U-I-182/21)

Drago Kocbek in drugi, Radenci – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v Občini Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/21) (U-I-184/21)

7. Krščanski socialisti Slovenije in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13 in 8/15) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) (U-I-126/17)

8. Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani – Zahteva za oceno ustavnosti 14. in 15. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 109/12 in 21/13 – ZFDO) (U-I-104/17)

9. Združenje SAZAS, Trzin – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 77/2018 z dne 9. 5. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 526/2017 z dne 27. 2. 2018 (Drugi upravni spori, kolektivno upravljanje avtorskih pravic, predlog za ničnost dovoljenja, aktivna legitimacija) (Up-1040/18)

10. SIMIČ INVEST d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 283/2016 z dne 16. 1. 2019 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 424/2015 z dne 24. 5. 2016 (Davki, davek od dohodkov iz kapitala) (Up-405/19)

11. Viljem (Vili) Kovačič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper izid lokalnih volitev 2018 v Mestni občini Ljubljana in Občini Mengeš (Volitve, trajanje volilnega spora, vladavina prava) (Up-1286/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar