22. 9. 2022

25. seja

Dne 22.  9. 2022 bo potekala 25. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-25/22-4
Datum: 22. 9. 2022

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 25. seji z dne 22. 9. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 9. 2022 (Su-P-24/22)

2. Stanislav Mustar – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 250/2018 z dne 7. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2806/2015 z dne 23. 3. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 322/2015-III z dne 8. 5. 2015 (Pravda, plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja) (Up-526/19)

3. Gašper Kren in drugi, Straža – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 (Zapuščinski postopek, prikrajšanje nujnih deležev, vštevanje darila v dedni delež, vstopna pravica ) (Up-411/19)

4. Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Komunalno inšpekcijo Občine Ilirska Bistrica in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območno enoto Koper (P-4/21)

5. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru zapora ob koncu tedna) (P-5/22)

6. Irena Solina, Ceršak – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) (U-I-399/20)

Irena Solina, Ceršak – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 34/2020 z dne 27. 2. 2020 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 992/2017 z dne 30. 10. 2019 (Socialni spor, oprostitev pačila storitev institucionalnega varstva) (Up-1023/20)

7. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) (U-I-12/21)

8. Jožef Štirn, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti tretje povedi drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) (U-I-216/20)

Jožef Štirn, Vrhnika – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2327/2018 z dne 17. 9. 2019 (Davki, dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin) (Up-446/20)

9. Vladimir Gogoljev in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti 35. člena in 36. člena Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (U-I-271/22)

10. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 8. in 11. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) (U-I-821/21)

11. Marjan Zaletel, Grosuplje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 306/2020 z dne 10. 2. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 533/2017 z dne 7. 9. 2020 v zvezi z odločbo Univerze v Ljubljani št. 104-199/2016 z dne 17. 2. 2017 (Drugi upravni spori, izvolitev v naziv redni profesor) (Up-224/21)

12. Esmina Dedić, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 245/2022 z dne 6. 7. 2022 (Izvršba, nedovoljen predlog za dopustitev revizije, pomanjkanje postulacijske sposobnosti) (Up-1176/22)

13. Noemia Rute Peres de Bessa Vilela, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 208/2018 z dne 20. 2. 2019 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča RS št. II U 195/2018 z dne 10. 10. 2018 (Drugi upravni spori, volitev rektorja univerze, kršitev pravice do enakega obravnavanja, kršitev volilne pravice, kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev) (Up-505/19)

14. Študentska organizacija Pravne fakultete v Mariboru in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19 – ZSkuS) (U-I-474/19)

15. Boštjan Rejc, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22) (U-I-48/22)

16. Zdravstveni dom Izola, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 93/2020 z dne 30. 6. 2020 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 717/2019 z dne 6. 2. 2020 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 99/2019 z dne 11. 9. 2019 ter sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 151/2018 z dne 7. 5. 2019 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove) (Up-706/20)

17. Jure Trunk in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 34829/2022 z dne 26. 8. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III Kpr 34829/2022 z dne 9. 8. 2022 (Kazenska zadeva, zavrženje zahteve za izločitev sodnice, ki jo je vložil oče obdolženca) (Up-1294/22)

18. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-25/22-3
Datum: 20. 9. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 25. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 22. 9. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 9. 2022 (Su-P-24/22)

2. Stanislav Mustar – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 250/2018 z dne 7. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2806/2015 z dne 23. 3. 2016 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 322/2015-III z dne 8. 5. 2015 (Pravda, plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja) (Up-526/19)

3. Gašper Kren in drugi, Straža – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 (Zapuščinski postopek, prikrajšanje nujnih deležev, vštevanje darila v dedni delež, vstopna pravica ) (Up-411/19)

4. Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Komunalno inšpekcijo Občine Ilirska Bistrica in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območno enoto Koper (P-4/21)

5. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev v sporu glede pristojnosti med Okrožnim sodiščem v Ljubljani in Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru zapora ob koncu tedna) (P-5/22)

6. Irena Solina, Ceršak – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) (U-I-399/20)

Irena Solina, Ceršak – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 34/2020 z dne 27. 2. 2020 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 992/2017 z dne 30. 10. 2019 (Socialni spor, oprostitev pačila storitev institucionalnega varstva) (Up-1023/20)

7. Policijski sindikat Slovenije – PSS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 – ZIUOPDVE) (U-I-12/21)

8. Jožef Štirn, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti tretje povedi drugega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19) (U-I-216/20)

Jožef Štirn, Vrhnika – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 2327/2018 z dne 17. 9. 2019 (Davki, dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin) (Up-446/20)

9. Vladimir Gogoljev in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti 35. člena in 36. člena Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (Uradni list RS, št. 70/2000) (U-I-271/22)

10. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 8. in 11. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21) (U-I-821/21)

11. Marjan Zaletel, Grosuplje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 306/2020 z dne 10. 2. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 533/2017 z dne 7. 9. 2020 v zvezi z odločbo Univerze v Ljubljani št. 104-199/2016 z dne 17. 2. 2017 (Drugi upravni spori, izvolitev v naziv redni profesor) (Up-224/21) PREDLOG ZA IZLOČITEV SODNIKA

12. Esmina Dedić, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 245/2022 z dne 6. 7. 2022 (Izvršba, nedovoljen predlog za dopustitev revizije, pomanjkanje postulacijske sposobnosti) (Up-1176/22)

13. Noemia Rute Peres de Bessa Vilela, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča RS št. I Up 208/2018 z dne 20. 2. 2019 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča RS št. II U 195/2018 z dne 10. 10. 2018 (Drugi upravni spori, volitev rektorja univerze, kršitev pravice do enakega obravnavanja, kršitev volilne pravice, kršitev pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev) (Up-505/19)

14. Študentska organizacija Pravne fakultete v Mariboru in drugi, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94 in 59/19 – ZSkuS) (U-I-474/19)

15. Boštjan Rejc, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka 2. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22 in 13/22) (U-I-48/22)

16. Zdravstveni dom Izola, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 93/2020 z dne 30. 6. 2020 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 717/2019 z dne 6. 2. 2020 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 99/2019 z dne 11. 9. 2019 ter sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 151/2018 z dne 7. 5. 2019 (Delovni spor, odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove) (Up-706/20)

17. Jure Trunk in drugi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 34829/2022 z dne 26. 8. 2022 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III Kpr 34829/2022 z dne 9. 8. 2022 (Kazenska zadeva, zavrženje zahteve za izločitev sodnice, ki jo je vložil oče obdolženca) (Up-1294/22)

18. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar