14. 9. 2023

26. seja

Dne 14. 9. 2023 bo potekala 26. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-26/23-3
Datum: 14. 9. 2023

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 26. seji z dne 14. 9. 2023 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 9. 2023 (Su-P-25/23)

2. Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 z dne 21. 6. 2023 (Mp-1/23)

3. Predrag Kurtović – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 21/2021 z dne 9. 6. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1342/2018 z dne 7. 10. 2020 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-766/21)

Toma Kurtović – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 22/2021 z dne 8. 7. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1242/2018 z dne 7. 10. 2020 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-767/21)

4. Antonetta Cornelia Verlouw-Van Raaij – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 675/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1118/2019 z dne 16. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3061/2015-III z dne 28. 1. 2019 (Pravda, odškodninska odgovornost upravljalca adrenalinskega parka, zavrnitev dokaza z izvedencem ) (Up-645/20)

5. Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Medobčinska inšpekcija , Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo občin Gorenjske, Medobčinsko inšpekcijo, in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in energijo, Območno enoto Kranj (P-7/23)

6. Policijska postaja Murska Sobota, Murska Sobota – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Policijsko postajo Murska Sobota in Okrajnim sodišče v Ljutomeru (Prekrški, pristojnost za odločanje o prekršku, ko je predlagan izrek stranske sankcije) (P-12/23)

7. Skupna občinska uprava Maribor, Medobčinska inšpekcija, Maribor – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo Maribor, Medobčinsko inšpekcijo, in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in energijo, Območno enoto Maribor (P-8/23)

8. IRIS & TIŠINA d.o.o., Velenje – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena in tretje alineje prvega odstavka 57. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZPPDej) ter drugega odstavka 7. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/19) (U-I-798/21)

9. Peter Kodrič, Sežana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 11. , prvega in četrtega odstavka 15. in 17. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZDeb) (U-I-48/23)

10. Gašper Rovanšek, Mengeš – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 211/2022 z dne 13. 7. 2022 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1583/2021 z dne 2. 3. 2022 (Drugi upravni spori, izjemni vpis v višji letnik fakultete) (Up-1306/22)

11. Marjeta Mesarič, Murska Sobota – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 381/2021 z dne 21. 9. 2021 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelek v Murski Soboti št. Pd 7/2020 z dne 22. 4. 2021 (Delovni spor, odpoved PZ zaradi invalidnosti) (Up-201/22)

12. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23), Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 43/23) in Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo) (Brez spora, Kontrola cen) (U-I-108/23)

13. Generali Zavarovalnica d. d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-110/23)

14. TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnica, d. d., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-146/23)

15. Brane Gorše, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 5961/2013 z dne 24. 6. 2021 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 25. 5. 2021 in X K 5961/2013 z dne 23. 4. 2021 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-726/21)

16. TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Volčja Draga – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 (Gospodarski spor, obnova postopka) (Up-97/20)

17. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 53718/2020 z dne 13. 2. 2023 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. I Kp 53718/2020 z dne 26. 11. 2021 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. III K 53718/2020 z dne 21. 6. 2021 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, kršitev domneve nedolžnosti, zavrnitev dokaznih predlogov, navidezna obrazložitev, kršitev 14., 22., 23., 25., 27. in 29. člena Ustave) (Up-502/23)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 53718/2020 z dne 13. 2. 2023 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. I Kp 53718/2020 z dne 26. 11. 2021 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. III K 53718/2020 z dne 21. 6. 2021 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, nepristransko sojenje, pomanjkljiva obrazložitev, domneva nedolžnosti, kršitev 23. člena Ustave) (Up-509/23)

18. Sindikat vojakov Slovenije – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 301/2021 z dne 9. 9. 2021 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. X Pd 752/2020 z dne 24. 3. 2021 (Up-198/22)

19. Nevenka Vukadinović – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 56/2021 z dne 10. 6. 2022 (Up-1236/22)

20. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-26/23-2
Datum: 12. 9. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 26. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 14. 9. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 25. seje Ustavnega sodišča z dne 7. 9. 2023 (Su-P-25/23)

2. Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Ljubljana – Pritožba zoper sklep Državnega sveta št. 020-09-2/2022/58 z dne 21. 6. 2023 (Mp-1/23)

3. Predrag Kurtović – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 21/2021 z dne 9. 6. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1342/2018 z dne 7. 10. 2020 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-766/21)

Toma Kurtović – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 22/2021 z dne 8. 7. 2021 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1242/2018 z dne 7. 10. 2020 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-767/21)

4. Antonetta Cornelia Verlouw-Van Raaij – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 675/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1118/2019 z dne 16. 10. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 3061/2015-III z dne 28. 1. 2019 (Pravda, odškodninska odgovornost upravljalca adrenalinskega parka, zavrnitev dokaza z izvedencem ) (Up-645/20)

5. Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Medobčinska inšpekcija , Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo občin Gorenjske, Medobčinsko inšpekcijo, in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in energijo, Območno enoto Kranj (P-7/23)

6. Policijska postaja Murska Sobota, Murska Sobota – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Policijsko postajo Murska Sobota in Okrajnim sodišče v Ljutomeru (Prekrški, pristojnost za odločanje o prekršku, ko je predlagan izrek stranske sankcije) (P-12/23)

7. Skupna občinska uprava Maribor, Medobčinska inšpekcija, Maribor – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno občinsko upravo Maribor, Medobčinsko inšpekcijo, in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in energijo, Območno enoto Maribor (P-8/23)

8. IRIS & TIŠINA d.o.o., Velenje – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 8. člena in tretje alineje prvega odstavka 57. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZPPDej) ter drugega odstavka 7. člena Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/19) (U-I-798/21)

9. Peter Kodrič, Sežana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 11. , prvega in četrtega odstavka 15. in 17. člena Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16 – ZDeb) (U-I-48/23)

10. Gašper Rovanšek, Mengeš – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 211/2022 z dne 13. 7. 2022 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1583/2021 z dne 2. 3. 2022 (Drugi upravni spori, izjemni vpis v višji letnik fakultete) (Up-1306/22)

11. Marjeta Mesarič, Murska Sobota – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 381/2021 z dne 21. 9. 2021 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelek v Murski Soboti št. Pd 7/2020 z dne 22. 4. 2021 (Delovni spor, odpoved PZ zaradi invalidnosti) (Up-201/22)

12. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23), Uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 43/23) in Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06- uradno prečiščeno besedilo) (Brez spora, Kontrola cen) (U-I-108/23)

13. Generali Zavarovalnica d. d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 8. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-110/23)

14. TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnica, d. d., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/23) (U-I-146/23)

15. Brane Gorše, Ljubljana Šentvid – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Kp 5961/2013 z dne 24. 6. 2021 v zvezi s sklepoma Okrožnega sodišča v Kopru št. X K 5961/2013 z dne 25. 5. 2021 in X K 5961/2013 z dne 23. 4. 2021 (Kazenska zadeva, začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi) (Up-726/21)

16. TEKSTILNA TOVARNA OKROGLICA d.d., Volčja Draga – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 172/2019 z dne 19. 11. 2019 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. V Cpg 442/2019 z dne 29. 8. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Pg 543/2015 z dne 18. 4. 2019 (Gospodarski spor, obnova postopka) (Up-97/20)

17. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 53718/2020 z dne 13. 2. 2023 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. I Kp 53718/2020 z dne 26. 11. 2021 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. III K 53718/2020 z dne 21. 6. 2021 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, kršitev domneve nedolžnosti, zavrnitev dokaznih predlogov, navidezna obrazložitev, kršitev 14., 22., 23., 25., 27. in 29. člena Ustave) (Up-502/23)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 53718/2020 z dne 13. 2. 2023 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. I Kp 53718/2020 z dne 26. 11. 2021 in s sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. III K 53718/2020 z dne 21. 6. 2021 (Kazenska zadeva, zaporna kazen, nepristransko sojenje, pomanjkljiva obrazložitev, domneva nedolžnosti, kršitev 23. člena Ustave) (Up-509/23)

18. Sindikat vojakov Slovenije – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. X Pdp 301/2021 z dne 9. 9. 2021 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. X Pd 752/2020 z dne 24. 3. 2021 (Up-198/22)

19. Nevenka Vukadinović – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 56/2021 z dne 10. 6. 2022 (Up-1236/22)

20. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar