22. 10. 2020

27. seja

Dne 22. 10. 2020 bo potekala 27. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 27. seji z dne 22. 10. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 10. 2020 (Su-P-26/20)

2. Vida Svetek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. pripadanja narodnoizdajalskim organizacijam in vojaških formacijam, zahteva za varstvo zakonitosti, splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi, pošten postopek, očitek kršitve pravic iz 21., 23., 28. in 29. člena Ustave) (Up-629/17)

3. Franc Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, 109/12 in 10/17–ZUS-1), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17- ZVDZ), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – ZRLI) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17- ZLV) (U-I-168/16)

4. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 39/06, 59/11 in 55/17) in 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora) (U-I-413/20)

5. Martin Raj, Murska Sobota – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 1/2017 z dne 5. 9. 2017 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 556/2016 z dne 1. 9. 2016 in s sklepom Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 71/2015 z dne 13. 4. 2016 (Delovni spor, zavrženje tožbe, prepozna tožba, odgovornost aktivnega družbenika po ZFPPIPP ) (Up-1036/17)

6. Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (U-I-63/20)

Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 v zvezi s sodbo Vojaškega sodišča IV. armade št. I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946 (Kazenska zadeva, poprava krivic, oškodovanec s statusom žrtve vojnega nasilja) (Up-253/20)

7. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 85/14 – ZVis) (U-I-163/16)

8. Žiga Stupica, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 6. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) (U-I-437/19)

Žiga Stupica, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 13/2019 z dne 18. 9. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1854/2016 z dne 10. 12. 2018 (Drugi upravni spori, uvedba nadzora nad zakonitostjo dela univerze) (Up-1580/19)

9. Branko Gvozdić, Sežana – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-75/20)

Branko Gvozdić, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 27/2018 z dne 5. 2. 2020 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 335/2016 z dne 11. 12. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Bpp 218/2016 z dne 14. 9. 2016 (Drugi upravni spori, plačilo stroškov odvetnika, postavljenega v okviru brezplačne pravne pomoči) (Up-300/20)

10. Zoran Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 71/2018 z dne 23. 5. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1854/2015 z dne 5. 3. 2018 (Drugi upravni spori, zaključna ugotovitev nadzora KPK nad premoženjskim stanjem funkcionarja ) (Up-1071/18)

11. Andraž Teršek, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – u. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št, 147/20) (U-I-427/20)

12. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 27. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 22. 10. 2020, ob 9.30 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 26. seje Ustavnega sodišča z dne 15. 10. 2020 (Su-P-26/20)

2. Vida Svetek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. pripadanja narodnoizdajalskim organizacijam in vojaških formacijam, zahteva za varstvo zakonitosti, splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi, pošten postopek, očitek kršitve pravic iz 21., 23., 28. in 29. člena Ustave) (Up-629/17)

3. Franc Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, 109/12 in 10/17–ZUS-1), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17- ZVDZ), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – ZRLI) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17- ZLV) (U-I-168/16)

4. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega stavka druge alineje drugega odstavka ter tretjega in četrtega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 39/06, 59/11 in 55/17) in 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17) (Brez spora) (U-I-413/20)

5. Martin Raj, Murska Sobota – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 1/2017 z dne 5. 9. 2017 v zvezi s sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 556/2016 z dne 1. 9. 2016 in s sklepom Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 71/2015 z dne 13. 4. 2016 (Delovni spor, zavrženje tožbe, prepozna tožba, odgovornost aktivnega družbenika po ZFPPIPP ) (Up-1036/17)

6. Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 426. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (U-I-63/20)

Rok Lampe, Miklavž na Dravskem polju – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 3425/2014 z dne 8. 10. 2019 v zvezi s sodbo Vojaškega sodišča IV. armade št. I Sod 117/46 z dne 10. 8. 1946 (Kazenska zadeva, poprava krivic, oškodovanec s statusom žrtve vojnega nasilja) (Up-253/20)

7. Računsko sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 10. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 85/14 – ZVis) (U-I-163/16)

8. Žiga Stupica, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena, 6. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) (U-I-437/19)

Žiga Stupica, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 13/2019 z dne 18. 9. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1854/2016 z dne 10. 12. 2018 (Drugi upravni spori, uvedba nadzora nad zakonitostjo dela univerze) (Up-1580/19)

9. Branko Gvozdić, Sežana – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-75/20)

Branko Gvozdić, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 27/2018 z dne 5. 2. 2020 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 335/2016 z dne 11. 12. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. Bpp 218/2016 z dne 14. 9. 2016 (Drugi upravni spori, plačilo stroškov odvetnika, postavljenega v okviru brezplačne pravne pomoči) (Up-300/20)

10. Zoran Janković, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 71/2018 z dne 23. 5. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1854/2015 z dne 5. 3. 2018 (Drugi upravni spori, zaključna ugotovitev nadzora KPK nad premoženjskim stanjem funkcionarja ) (Up-1071/18)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar