21. 10. 2021

29. seja

Dne 21. 10. 2021 bo potekala 29. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-29/21-2
Datum: 19. 10. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 29. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 21. 10. 2021, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 28. seje Ustavnega sodišča z dne 14. 10. 2021 (Su-P-28/21)

2. Barbara Osolnik Košar, Gornji Grad – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) (U-I-194/21)

Aleš Karlovčec, Ljubljana-Šmartno – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) (U-I-205/21)

Mitja Klopčar, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti 2. in 3. točke 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 ur. p.b – ZNB) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) (U-I-306/21)

Lara Jesenc, Žirovnica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena, prve alineje drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 10. člena, 14. člena in 16. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21) ter za oceno ustavnosti tretjega odstavka 8. člena in druge alineje prvega odstavka 22. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-486/21)

3. Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) ter za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 21966/2014 z dne 26. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in – ravnanje Okrožnega sodišča v Mariboru in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

4. Andraž Oblak, Dobrova – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 4/16), v delu, ki se nanaša na zemljišče parc. št. 1348/8, k. o. Bohinjska Češnjica (U-I-84/17)

5. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)

6. Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 (Izvršba) (Up-459/21)

7. Damir Babić, Medvode – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 43/2021 z dne 6. 7. 2021 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 354/2020 z dne 1. 12. 2020 (Delovni spor, plačilo odškodnine) (Up-770/21)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar