20. 1. 2022

3. seja

Dne 20. 1. 2022 bo potekala 3. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-3/22-4
Datum: 20. 1. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 3. seji z dne 20. 1. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 1. 2022 (Su-P-2/22)

2. Elez Elezi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 9. 7. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 19969/2010 z dne 16. 12. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 158/2007 z dne 25. 9. 2009 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili (Up-127/16)

3. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17)
(U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 11. točke tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) (U-I-497/18)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
(U-I-327/20)

6. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrhnika – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno upravo medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter Okrajnim sodiščem v Cerknici (Prekrški, Spor glede pristojnosti za odločitev o zahtevku za povrnitev stroškov, nastalih pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo.)
(P-5/21)

7. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Mariboru in Postajo prometne policije Maribor (Prekrški, odločanje o stroških postopka) (P-6/21)

8. Irena Solina, Ceršak – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) (U-I-166/19)

Irena Solina, Ceršak – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2018 z dne 19. 3. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 327/2017 z dne 22. 2. 2018 ter s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2149/2016 z dne 22. 5. 2017 (Socialni spor, oprostitev plačila storitev institucionalnega varstva) (Up-617/19)

9. eIUS svetovanje, komunikacije in informatika d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 141.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) ter ustavnosti in zakonitosti 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17) in 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 158/20) (U-I-455/18)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-3/22-3
Datum: 18. 1. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 3. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 20. 1. 2022, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 13. 1. 2022 (Su-P-2/22)

2. Elez Elezi, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 19969/2010 z dne 9. 7. 2015 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Kp 19969/2010 z dne 16. 12. 2010 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. III K 158/2007 z dne 25. 9. 2009 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, kazen zapora, kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa z mamili (Up-127/16)

3. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

4. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 11. točke tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) (U-I-497/18)

5. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 58. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2)
(U-I-327/20)

6. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vrhnika – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Skupno upravo medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter Okrajnim sodiščem v Cerknici (Prekrški, Spor glede pristojnosti za odločitev o zahtevku za povrnitev stroškov, nastalih pri odločanju o zahtevi za sodno varstvo.) (P-5/21)

7. Okrajno sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Okrajnim sodiščem v Mariboru in Postajo prometne policije Maribor (Prekrški, odločanje o stroških postopka) (P-6/21)

8. Irena Solina, Ceršak – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) (U-I-166/19)

Irena Solina, Ceršak – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2018 z dne 19. 3. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 327/2017 z dne 22. 2. 2018 ter s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2149/2016 z dne 22. 5. 2017 (Socialni spor, oprostitev plačila storitev institucionalnega varstva) (Up-617/19)

9. eIUS svetovanje, komunikacije in informatika d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 141.a člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) ter ustavnosti in zakonitosti 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 49/17) in 9. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 158/20) (U-I-455/18)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar