1. 2. 2024

3. seja

Dne 1. 2. 2024 bo potekala 3. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-3/24-4
Datum: 1. 2. 2024

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 3. seji z dne 1. 2. 2024 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 1. 2024 (Su-P-2/24)

2. Marko Vihar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 219/2019 z dne 11. 2. 2020 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 383/2019 z dne 29. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 31/2017 z dne 5. 2. 2019 (Nepravda, sodni preizkus denarne odpravnine (iztisnitev)) (Up-558/20)

3. Barbara Markežič, Koper – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. VII Kp 51115/2019 z dne 13. 8. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I K 51115/2019 z dne 21. 4. 2020 (Kazenska zadeva, k.d. neplačevanja preživnine, oškodovanka, ustavitev kazenskega postopka zaradi zastaranja, nedosegljivost obdolženca, neopredelitev sodišča do navedb oškodovanke, arbitrarnost, sojenje brez nepotrebnega odlašanja, zatrjevana kršitev 14. in 15. člena Ustave, pravic iz 22., 23., 25., 33. in 34. člena Ustave ter iz 6. in 13. člena EKČP) (Up-1305/20)

4. Višje sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena in petega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 ) (Izvršba) (U-I-192/23)

5. Gregor Cerar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 263/2021 z dne 2. 7. 2021 (Delovni spor, plačilo razlike v plači) (Up-150/22)

6. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18) (U-I-377/22)

7. PIRO PLANET storitve in trgovina d. o. o., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) (Brez spora) (U-I-34/23)

8. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu o pristojnosti med Inšpektoratom RS za naravne vire in prostor, Območna enota Ljubljana, in Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (P-15/23)

9. Marija Mira Perne, Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti: – Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16), – 6., 7., 32., 33., 33.a, 35., 37., 40., 49., 51., 58, 94. in 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14, 31/18 in 82/20), – 9., 13., 15., 16., 23., 24., 49. in 51. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 60/17 in 82/20) in – 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), ter ustavnosti in zakonitosti: – Uredbe o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 191/20), – Odloka o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021-2030) (Uradni list RS, št. 116/23), – Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018-2027) (Uradni list RS, št. 83/18), – Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16), – Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18), – Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04,110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 3/14, 21/16 in 47/18), – Programa upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2023-2028, – Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23) in – Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, 26/98 in 23/02) (U-I-231/23)

10. Danilo Kovačič, Komen – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 206/2021 z dne 7. 7. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1582/2020 z dne 3. 2. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 455/2017 z dne 21. 11. 2019 (Pravda, odstop od leasing pogodbe, varstvo potrošnika) (Up-737/21)

11. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-3/24-3
Datum: 30. 1. 2024

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 3. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 1. 2. 2024, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 2. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 1. 2024 (Su-P-2/24)

2. Marko Vihar in drugi, Bohinjska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 219/2019 z dne 11. 2. 2020 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 383/2019 z dne 29. 10. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Ng 31/2017 z dne 5. 2. 2019 (Nepravda, sodni preizkus denarne odpravnine (iztisnitev)) (Up-558/20)

3. Barbara Markežič, Koper – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. VII Kp 51115/2019 z dne 13. 8. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. I K 51115/2019 z dne 21. 4. 2020 (Kazenska zadeva, k.d. neplačevanja preživnine, oškodovanka, ustavitev kazenskega postopka zaradi zastaranja, nedosegljivost obdolženca, neopredelitev sodišča do navedb oškodovanke, arbitrarnost, sojenje brez nepotrebnega odlašanja, zatrjevana kršitev 14. in 15. člena Ustave, pravic iz 22., 23., 25., 33. in 34. člena Ustave ter iz 6. in 13. člena EKČP) (Up-1305/20)

4. Višje sodišče v Mariboru, Maribor – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 61. člena in petega odstavka 62. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 ) (Izvršba) (U-I-192/23)

5. Gregor Cerar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 263/2021 z dne 2. 7. 2021 (Delovni spor, plačilo razlike v plači) (Up-150/22)

6. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 22/18) (U-I-377/22)

7. PIRO PLANET storitve in trgovina d. o. o., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) (Brez spora) (U-I-34/23)

8. Mestna občina Ljubljana , Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu o pristojnosti med Inšpektoratom RS za naravne vire in prostor, Območna enota Ljubljana, in Inšpektoratom Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (P-15/23)

9. Marija Mira Perne, Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti: – Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06, 110/07, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15 in 77/16), – 6., 7., 32., 33., 33.a, 35., 37., 40., 49., 51., 58, 94. in 97. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 46/14, 31/18 in 82/20), – 9., 13., 15., 16., 23., 24., 49. in 51. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 60/17 in 82/20) in – 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), ter ustavnosti in zakonitosti: – Uredbe o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 191/20), – Odloka o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2021-2030) (Uradni list RS, št. 116/23), – Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jesenice (2018-2027) (Uradni list RS, št. 83/18), – Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016-2025 (Uradni list RS, št. 34/16), – Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18), – Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04,110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 3/14, 21/16 in 47/18), – Programa upravljanja območij NATURA 2000 za obdobje 2023-2028, – Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15, 7/19 in 53/23) in – Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, 26/98 in 23/02) (U-I-231/23)

10. Danilo Kovačič, Komen – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 206/2021 z dne 7. 7. 2021 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1582/2020 z dne 3. 2. 2021 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III P 455/2017 z dne 21. 11. 2019 (Pravda, odstop od leasing pogodbe, varstvo potrošnika) (Up-737/21)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar