10. 11. 2022

30. seja

Dne 10.  11. 2022 bo potekala 30. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-30/22-4
Datum: 10. 11. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 30. seji z dne 10. 11. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 10. 2022 (Su-P-29/22)

2. Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) ter za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 21966/2014 z dne 26. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in – ravnanje Okrožnega sodišča v Mariboru in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) (U-I-101/18)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 106/2017 z dne 20. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 95/2018 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 2017 (Delovni spor, letni dopust) (Up-276/18)

4. Ivan Zidar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 25/2017 z dne 14. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 242/2016 z dne 3. 10. 2017 (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2) (Up-794/18)

5. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018 (Drugi upravni spori, določitev operaterja s pomembno tržno močjo) (Up-558/19)

6. VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 47/2019 z dne 23. 4. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017 (Gospodarski spor, izločitev sodnika, (ne)dopustnost izvršbe, (ne)substanciranost dokaznega predloga (Up-754/19)

7. Altius d.o.o., Ptuj – Pobuda za oceno ustavnosti šestega odstavka 221.i člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (U-I-107/21)

Altius d.o.o., Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 51/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 52/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 95/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 13. 1. 2021, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 96/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 27. 1. 2021, zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 4. 3. 2021 in zoper sklepa predsednice Okrožnega sodišča v Celju št. Su 101/2021 z dne 21. 1. 2021 in št. Su 157/2021 z dne 2. 3. 2021 (Up-341/21)

8. Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-433/20)

Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 78/2020 z dne 24. 8. 2020 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 59/2018 z dne 10. 3. 2020 in popravni sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 59/2018 z dne 25. 5. 2020 v delu, ki se nanaša na preostale stroške postopka pred sodiščem druge stopnje (nagrade za narok, pavšalnih stroškov za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev ter stroškov pristopa na naroke) (Gospodarski spor, stroški postopka stranskega intervenienta) (Up-1166/20)

Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-356/20)

Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 50/2018 z dne 10. 3. 2020 in popravni sklep št. III Ips 59/2018 z dne 25. 5. 2020 (Gospodarski spor, stroški postopka stranskega intervenienta za zastopanje po odvetniku) (Up-811/20)

Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 154. člena in tretjega odstavka 200. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-134/21)

Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 78/2020 z dne 24. 8. 2020 v zvezi z vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 1229/2013 z dne 28. 12. 2016 ter sklepoma istega sodišča št. I Pg 1229/2013 z dne 30. 11. 2016 in z dne 22. 1. 2014 in Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 154. člena in tretjega odstavka 200. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (Gospodarski spor, odločitev o stroških postopka) (Up-1162/20)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-30/22-3
Datum: 8. 11. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 30. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 10. 11. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 27. 10. 2022 (Su-P-29/22)

2. Gregor Žnuderl, Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 422. člena in četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 22/19) ter za začetek postopka za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) (U-I-409/19)

Gregor Žnuderl, Maribor – Ustavna pritožba zoper: – sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 2. 7. 2019, – odločbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Kp 21966/2014 z dne 8. 7. 2019 v zvezi z odločbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Ikz 21966/2014 z dne 19. 6. 2019, – sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 21966/2014 z dne 26. 11. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 21966/2014 z dne 22. 1. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 in – ravnanje Okrožnega sodišča v Mariboru in Vrhovnega sodišča v zvezi z odločanjem o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, podanem v vloženi zahtevi za varstvo zakonitosti zoper pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I K 21966/2014 z dne 9. 10. 2017 (Kazenska zadeva, Zaporna kazen, ureditev odločanja o predlogu za odlog izvrševanja kazni zapora, pravica do pravnega sredstva, suspenzivnost izrednega pravnega sredstva zahteve za varstvo zakonitosti, predlog za začasno zadržanje predpisa in določitev načina izvršitve, načelo jasnosti in določnosti predpisov) (Up-1455/19)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15 – ZUPPJS16) in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16 – ZUPPJS17) (U-I-101/18)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 106/2017 z dne 20. 12. 2017 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 301/2017 z dne 5. 10. 2017 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 919/2016 z dne 27. 1. 2017 ter zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 95/2018 z dne 20. 6. 2018 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 974/2017 z dne 5. 4. 2018 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 952/2017 z dne 2. 11. 2017 (Delovni spor, letni dopust) (Up-276/18)

4. Ivan Zidar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Dor 25/2017 z dne 14. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 242/2016 z dne 3. 10. 2017 (Davki, odmera davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2) (Up-794/18)

5. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 305/2018 z dne 13. 3. 2019 in sodbo Upravnega sodišča I U 48/2018 z dne 9. 10. 2018 (Drugi upravni spori, določitev operaterja s pomembno tržno močjo) (Up-558/19)

6. VETON SAMAHODAJ s.p., Planina pri Sevnici – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 47/2019 z dne 23. 4. 2019 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 254/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VII Pg 1437/2017 z dne 24. 11. 2017 (Gospodarski spor, izločitev sodnika, (ne)dopustnost izvršbe, (ne)substanciranost dokaznega predloga) (Up-754/19)

7. Altius d.o.o., Ptuj – Pobuda za oceno ustavnosti šestega odstavka 221.i člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (U-I-107/21)

Altius d.o.o., Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 51/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 52/2021 z dne 17. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 16. 12. 2020, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 95/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 13. 1. 2021, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 96/2021 z dne 10. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 27. 1. 2021, zoper sklep Okrožnega sodišča v Celju št. St 2024/2020 z dne 4. 3. 2021 in zoper sklepa predsednice Okrožnega sodišča v Celju št. Su 101/2021 z dne 21. 1. 2021 in št. Su 157/2021 z dne 2. 3. 2021 (Up-341/21)

8. Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-433/20)

Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 78/2020 z dne 24. 8. 2020 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 59/2018 z dne 10. 3. 2020 in popravni sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 59/2018 z dne 25. 5. 2020 v delu, ki se nanaša na preostale stroške postopka pred sodiščem druge stopnje (nagrade za narok, pavšalnih stroškov za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev ter stroškov pristopa na naroke) (Gospodarski spor, stroški postopka stranskega intervenienta) (Up-1166/20)

Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-356/20)

Marija Ribič in drugi, Spodnji Duplek – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 50/2018 z dne 10. 3. 2020 in popravni sklep št. III Ips 59/2018 z dne 25. 5. 2020 (Gospodarski spor, stroški postopka stranskega intervenienta za zastopanje po odvetniku) (Up-811/20)

Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 154. člena in tretjega odstavka 200. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-134/21)

Nova kreditna banka Maribor d.d., Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cpg 78/2020 z dne 24. 8. 2020 v zvezi z vmesno sodbo Okrožnega sodišča v Mariboru št. I Pg 1229/2013 z dne 28. 12. 2016 ter sklepoma istega sodišča št. I Pg 1229/2013 z dne 30. 11. 2016 in z dne 22. 1. 2014 in Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 154. člena in tretjega odstavka 200. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (Gospodarski spor, odločitev o stroških postopka) (Up-1162/20)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar