4. 11. 2021

30. seja

Dne 4. 11. 2021 bo potekala 30. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-30/21-4
Datum: 4. 11. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 30. seji z dne 4. 11. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 10. 2021 (Su-P-29/21)

2. Milan Nikić, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper: – sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 48365/2016 z dne 2. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 48365/2016 z dne 24. 11. 2016 in s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 48365/2016 z dne 17. 11. 2016, – sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 48365/2016 z dne 16. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. X Ks 48365/2016 z dne 14. 12. 2016, – sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 48365/2016 z dne 7. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. X Ks 48365/2016 z dne 17. 1. 2017 (Kazenska zadeva, pripor, vpogled v spis, obrazložitev pripornega razloga in neizogibne potrebnosti pripora, strogi test sorazmernosti, pooblastilo, očitek kršitve 14., 20., 22. in 29. člena Ustave ter 6. člena EKČP) (Up-235/17)

3. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega stavka prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-502/18)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)

5. Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 (Izvršba) (Up-459/21)

6. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice, Trzin – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda. Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območno enoto Ljubljana (P-1/21)

7. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 170/2019 z dne 25. 7. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 80/2019 z dne 7. 5. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 103/2018 z dne 30. 11. 2018 (Delovni spor, redna odpoved iz krivdnih razlogov) (Up-997/19)

8. Ferenc Horváth, Lendava/Lendva – Pobuda za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) (U-I-767/21)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-30/21-2
Datum: 2. 11. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 30. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 4. 11. 2021, ob 9.30 uri v razpravni dvorani Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 29. seje Ustavnega sodišča z dne 21. 10. 2021 (Su-P-29/21)

2. Milan Nikić, Koper/Capodistria – Ustavna pritožba zoper: – sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 48365/2016 z dne 2. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II Ks 48365/2016 z dne 24. 11. 2016 in s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Kpd 48365/2016 z dne 17. 11. 2016, – sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 48365/2016 z dne 16. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. X Ks 48365/2016 z dne 14. 12. 2016, – sklep Višjega sodišča v Celju št. I Kp 48365/2016 z dne 7. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. X Ks 48365/2016 z dne 17. 1. 2017 (Kazenska zadeva, pripor, vpogled v spis, obrazložitev pripornega razloga in neizogibne potrebnosti pripora, strogi test sorazmernosti, pooblastilo, očitek kršitve 14., 20., 22. in 29. člena Ustave ter 6. člena EKČP) (Up-235/17)

3. Upravno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega stavka prvega odstavka 146. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) (U-I-502/18)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)

5. Franc Majcen, Gornja Radgona – Ustavna pritožba zoper odredbo Okrajnega sodišča v Gornji Radgoni št. In 2/2013 z dne 3. 5. 2021 (Izvršba) (Up-459/21)

6. Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Skupna občinska uprava občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice, Trzin – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda. Lukovica, Mengeš, Moravče, Vodice in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor, Območno enoto Ljubljana (P-1/21)

7. A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 170/2019 z dne 25. 7. 2019 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 80/2019 z dne 7. 5. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 103/2018 z dne 30. 11. 2018 (Delovni spor, redna odpoved iz krivdnih razlogov) (Up-997/19)

8. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar