11. 11. 2021

31. seja

Dne 11. 11. 2021 bo potekala 31. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-31/21-5
Datum: 11. 11. 2021

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 31. seji z dne 11. 11. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 30. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 11. 2021 (Su-P-30/21)

2. Stanislav Zupan, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 34/2018 z dne 20. 11. 2018 (Socialni spor, pravica do 20 % starostne pokojnine, zavrženje revizije) (Up-83/19)

3. Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20, ZNB) ter 7. in 9. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20) (U-I-462/20)

4. Zdravko Poglajen, Straža – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 83/2018 z dne 10. 5. 2018 (Prekrški, kršitev pravil cestnega prometa in Zakona o cestah, očitek kršitve pravic iz 23. in 25. člena Ustave ) (Up-902/18)

5. Jožef Jandl, Križevci pri Ljutomeru – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 305/2017 z dne 7. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 324/2017 z dne 20. 6. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 213/2016 z dne 19. 10. 2016 (Pravda, odškodninska odgovornost države, protipravna odločitev sodišča, videz nepristranskosti) (Up-398/19)

6. Peter Kodrič, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 360/2014 z dne 2. 10. 2015 v zvezi z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije št. 1653/2014 z dne 11. 11. 2014 (Drugi upravni spori, vpis v imenik odvetniških kandidatov) (Up-282/18)

7. HIT d. d., Nova Gorica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS št. 105/06, 62/10 in 109/12) v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20) ter 70. in 397. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-519/18)

HIT d. d., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 75/2018 z dne 30. 8. 2018 v zvezi s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 1197/2018 z dne 8. 6. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 9. 1. 2018 (Davki, Obnova postopka, kasneje sestavljena listina kot nov dokaz, pravica do nepristranskega sodišča) (Up-1625/18)

8. Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-74/21)

Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 65/2021 z dne 2. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. Pr 6/2020 z dne 2. 2. 2021 (Nepravda, stroški, odmera stroškov dela odvetniku za zastopanje po uradni dolžnosti) (Up-248/21)

9. FIN-NEP inženiring d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 147/2020 z dne 18. 5. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1447/2019 z dne 28. 1. 2020 v zvezi z odločbo Banke Slovenije , oznaka: 0.05.0.7-12/2019-86, ref. oznaka PBH-24.50-004/19-02 z dne 5. 8. 2019 (Drugi upravni spori, opravljanje nadzora – odsvojitev delnic) (Up-806/20)

SAGRADA družba za marketinške storitve, trgovino in podjetniško svetovanje, d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 142/2020 z dne 18. 5. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1450/2019 z dne 21. 1. 2020 (Drugi upravni spori, opravljanje nadzora – odsvojitve delnic) (Up-781/20)

DIAMANT IN d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 151/2020 z dne 18. 5. 2020 in 2. točko izreka sodbe Upravnega sodišča št. I U 1445/2019 z dne 21. 1. 2020 v zvezi z odredbo Banke Slovenije oznaka 0.05.0.7-12/2019-86, referenčna oznaka PBH-24.50-004/19-02 z dne 5. 8. 2019 (Drugi upravni spori, opravljanje nadzora Banke Slovenije – odsvojitev delnic) (Up-823/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-31/21-4
Datum: 9. 11. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 31. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 11. 11. 2021, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 30. seje Ustavnega sodišča z dne 4. 11. 2021 (Su-P-30/21)

2. Stanislav Zupan, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 34/2018 z dne 20. 11. 2018 (Socialni spor, pravica do 20 % starostne pokojnine, zavrženje revizije) (Up-83/19)

3. Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/20, ZNB) ter 7. in 9. člena Odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20 in 173/20) (U-I-462/20)

4. Zdravko Poglajen, Straža – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 83/2018 z dne 10. 5. 2018 (Prekrški, kršitev pravil cestnega prometa in Zakona o cestah, očitek kršitve pravic iz 23. in 25. člena Ustave ) (Up-902/18)

5. Jožef Jandl, Križevci pri Ljutomeru – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. II Ips 305/2017 z dne 7. 2. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 324/2017 z dne 20. 6. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 213/2016 z dne 19. 10. 2016 (Pravda, odškodninska odgovornost države, protipravna odločitev sodišča, videz nepristranskosti) (Up-398/19)

6. Peter Kodrič, Sežana – Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Novi Gorici, št. III U 360/2014 z dne 2. 10. 2015 v zvezi z odločbo Odvetniške zbornice Slovenije št. 1653/2014 z dne 11. 11. 2014 (Drugi upravni spori, vpis v imenik odvetniških kandidatov) (Up-282/18)

7. HIT d. d., Nova Gorica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 98. člena Zakona o upravnem sporu (Ur. list RS št. 105/06, 62/10 in 109/12) v zvezi s tretjim odstavkom 412. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17, 22/19 in 200/20) ter 70. in 397. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17) (U-I-519/18)

HIT d. d., Nova Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 75/2018 z dne 30. 8. 2018 v zvezi s sklepom predsednika Vrhovnega sodišča št. Su 1197/2018 z dne 8. 6. 2018 in sklepom Upravnega sodišča št. I U 143/2011 z dne 9. 1. 2018 (Davki, Obnova postopka, kasneje sestavljena listina kot nov dokaz, pravica do nepristranskega sodišča) (Up-1625/18)

8. Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-74/21)

Alen Vidonja, Slovenska Bistrica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 65/2021 z dne 2. 3. 2021 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici št. Pr 6/2020 z dne 2. 2. 2021 (Nepravda, stroški, odmera stroškov dela odvetniku za zastopanje po uradni dolžnosti) (Up-248/21)

9. FIN-NEP inženiring d.o.o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 147/2020 z dne 18. 5. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1447/2019 z dne 28. 1. 2020 v zvezi z odločbo Banke Slovenije , oznaka: 0.05.0.7-12/2019-86, ref. oznaka PBH-24.50-004/19-02 z dne 5. 8. 2019 (Drugi upravni spori, opravljanje nadzora – odsvojitev delnic) (Up-806/20)

SAGRADA družba za marketinške storitve, trgovino in podjetniško svetovanje, d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 142/2020 z dne 18. 5. 2020 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1450/2019 z dne 21. 1. 2020 (Drugi upravni spori, opravljanje nadzora – odsvojitve delnic) (Up-781/20)

DIAMANT IN d. o. o., Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 151/2020 z dne 18. 5. 2020 in 2. točko izreka sodbe Upravnega sodišča št. I U 1445/2019 z dne 21. 1. 2020 v zvezi z odredbo Banke Slovenije oznaka 0.05.0.7-12/2019-86, referenčna oznaka PBH-24.50-004/19-02 z dne 5. 8. 2019 (Drugi upravni spori, opravljanje nadzora Banke Slovenije – odsvojitev delnic) (Up-823/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar