24. 11. 2022

32. seja

Dne 24.  11. 2022 bo potekala 32. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-32/22-3
Datum: 22. 11. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 32. seji z dne 24. 11. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 10. 2022 (Su-P-31/22)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (U-I-198/19)

3. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 11/18) (U-I-191/19)

4. Urška Pančur, Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 78/2019 z dne 16. 5. 2019 ter sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 910/2018 z dne 21. 11. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2426/2011-II z dne 19. 10. 2017 (Pravda, ugotovitev ničnost kupoprodajne pogodbe) (Up-864/19)

5. Franc Slivar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 392/2020 z dne 22. 5. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3206 I 3231/2017 z dne 24. 12. 2019 (Izvršba, odlog izvršbe) (Up-858/20)

6. Hassen Marcel Tony Cano – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 44442/2020 z dne 8. 10. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 44442/2020 z dne 1. 9. 2020 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpd 44442/2020 z dne 27. 8. 2020 (Kazenska zadeva, pripor, milejši ukrep v državi prebivališča, diskriminacija glede na državljanstvo in gmotno stanje, zatrjevana kršitev 14. člena Ustave in 6. ter 21. člena Listine o temeljnih pravicah) (Up-1319/20)

7. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-15/20)

8. Jože Ruparčič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 9/2021 z dne 19. 5. 2022 (Drugi upravni spori, ocena sodniške službe) (Up-1163/22)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-32/22-2
Datum: 22. 11. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 32. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 24. 11. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 31. seje Ustavnega sodišča z dne 17. 10. 2022 (Su-P-31/22)

2. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 3. člena, tretje alineje drugega odstavka 3.a člena, prve alineje četrtega odstavka 3.a člena v zvezi s prvo alinejo petega odstavka 3.a člena, drugega odstavka 42. člena, 43. člena, 44. člena, druge alineje prvega odstavka 44.č člena in drugega odstavka 53.b člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17) ter 39. člena in četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka 41. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17) (U-I-198/19)

3. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01 in 11/18) (U-I-191/19)

4. Urška Pančur, Litija – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 78/2019 z dne 16. 5. 2019 ter sodbo in sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 910/2018 z dne 21. 11. 2018 v zvezi s sodbo in sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2426/2011-II z dne 19. 10. 2017 (Pravda, ugotovitev ničnost kupoprodajne pogodbe) (Up-864/19)

5. Franc Slivar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 392/2020 z dne 22. 5. 2020 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3206 I 3231/2017 z dne 24. 12. 2019 (Izvršba, odlog izvršbe) (Up-858/20)

6. Hassen Marcel Tony Cano – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 44442/2020 z dne 8. 10. 2020 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Ks 44442/2020 z dne 1. 9. 2020 in s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru št. I Kpd 44442/2020 z dne 27. 8. 2020 (Kazenska zadeva, pripor, milejši ukrep v državi prebivališča, diskriminacija glede na državljanstvo in gmotno stanje, zatrjevana kršitev 14. člena Ustave in 6. ter 21. člena Listine o temeljnih pravicah) (Up-1319/20)

7. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 396. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 44/14, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19 – ZPIZ-2) (U-I-15/20)

8. Jože Ruparčič, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 9/2021 z dne 19. 5. 2022 (Drugi upravni spori, ocena sodniške službe) (Up-1163/22)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar