1. 12. 2022

33. seja

Dne 1.  12. 2022 bo potekala 33. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-33/22-3
Datum: 1. 12. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 33. seji z dne 1. 12. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 24. 11. 2022 (Su-P-32/22)

2. Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 19. člena, 22.a do 22.č člena, 39. člena, 51. do 51.b, 53.a do 53.f člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/00 – ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 – ZZdr-2) (U-I-440/20)

4. Boris Potočar, Šentjernej – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39., 51., 51.a., 51.b., 53.a., 53.b., 53.c., 53.č., 53.d., 53.e. in 53.f. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/00 – ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 – ZZdr-2) (U-I-24/21)

5. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

6. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

7. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 – ZDZdr) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19 – ZSV) (U-I-780/21)

8. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (Insolvencni postopek, postopek osebnega stečaja, odpust obveznosti) (U-I-464/20)

9. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Kopru (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru izvrševanja zapora ob koncu tedna) (P-7/22)

10. Peter Repovž, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 309/2019 z dne 10. 3. 2020 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 227/2019 z dne 17. 10. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1721/2017 z dne 24. 1. 2019 (Delovni spor, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-554/20)

11. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 25367/2021 z dne 13. 10. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1485/22)

12. Boštjan Krivec, Kobilje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 1/2021 z dne 21. 4. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 710/2020 z dne 10. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 337/2017 z dne 23. 9. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-504/21)

Simona Špilak, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 146/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2063/2020 z dne 6. 1. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2663/2017 z dne 12. 2. 2020 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-548/21)

Jernej Miklošič, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 154/2020 z dne 11. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 946/2019 z dne 11. 2. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. P 20/2018 z dne 14. 5. 2019 (Pravda, kreditna pogodba v švicarskih frankih (CHF), ničnost) (Up-1181/20)

Aleksandar Drinić, Izola – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 14/2021 z dne 1. 9. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1434/2020 z dne 18. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2629/2017 z dne 14. 1. 2020 (Pravda, pravica do doma, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-856/21)

13. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-33/22-2
Datum: 29. 11. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 33. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 1. 12. 2022, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 32. seje Ustavnega sodišča z dne 24. 11. 2022 (Su-P-32/22)

2. Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

3. A. B. iz C. – Pobuda za oceno ustavnosti 19. člena, 22.a do 22.č člena, 39. člena, 51. do 51.b, 53.a do 53.f člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/00 – ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 – ZZdr-2) (U-I-440/20)

4. Boris Potočar, Šentjernej – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39., 51., 51.a., 51.b., 53.a., 53.b., 53.c., 53.č., 53.d., 53.e. in 53.f. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 142/00 – ZNB) in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 14/14 in 66/19 – ZZdr-2) (U-I-24/21)

5. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti tretjega in sedmega odstavka 148. člena, 149.b člena, 149.c člena, 149.č člena, 150.a člena, 156. člena in druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19) (Kazenska zadeva) (U-I-144/19)

6. Nova univerza in drugi, Nova Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 10. člena, prve alineje 5. točke prvega odstavka in prvega stavka drugega odstavka 14. člena ter 78. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12, 85/14, 75/16 in 65/17) (U-I-112/19)

7. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, Slovenj Gradec – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08 – ZDZdr) in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 57/12, 39/16, 29/17, 54/17 in 28/19 – ZSV) (U-I-780/21)

8. Višje sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (Insolvencni postopek, postopek osebnega stečaja, odpust obveznosti) (U-I-464/20)

9. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Mirna – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Zavodom za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in Okrožnim sodiščem v Kopru (Kazenska zadeva, pristojnost za odločanje o delu v tujini v okviru izvrševanja zapora ob koncu tedna) (P-7/22)

10. Peter Repovž, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 309/2019 z dne 10. 3. 2020 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 227/2019 z dne 17. 10. 2019 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1721/2017 z dne 24. 1. 2019 (Delovni spor, izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-554/20)

11. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kr 25367/2021 z dne 13. 10. 2022 (Kazenska zadeva, zavrnitev predloga za prenos krajevne pristojnosti, enakost pred zakonom, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, pravna država) (Up-1485/22)

12. Boštjan Krivec, Kobilje – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 1/2021 z dne 21. 4. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 710/2020 z dne 10. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. P 337/2017 z dne 23. 9. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-504/21)

Simona Špilak, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III DoR 146/2021 z dne 19. 5. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 2063/2020 z dne 6. 1. 2021 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2663/2017 z dne 12. 2. 2020 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-548/21)

Jernej Miklošič, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 154/2020 z dne 11. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 946/2019 z dne 11. 2. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. P 20/2018 z dne 14. 5. 2019 (Pravda, kreditna pogodba v švicarskih frankih (CHF), ničnost) (Up-1181/20)

Aleksandar Drinić, Izola – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 14/2021 z dne 1. 9. 2021 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1434/2020 z dne 18. 11. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2629/2017 z dne 14. 1. 2020 (Pravda, pravica do doma, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-856/21)

13. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar