5. 12. 2018

34. seja

Številka: Su-P-34/18-2
Datum: 5. 12. 2018

Številka: Su-P-34/18-3
Datum:  5. 12. 2018

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 34. seji z dne 5. 12. 2018 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 29. 11. 2018 (Su-P-33/18)

2. Generalni državni tožilec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (Kazenska zadeva, uničenje gradiva zbranega s preiskovalnimi ukrepi po poteku dveh let od konca izvajanja ukrepov) (U-I-462/18)

3. Kati Mininčič, Solkan – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 8696/2014 z dne 23. 10. 2014 (Kazenska zadeva, kaznovanje pooblaščenke oškodovanca, žalitev sodišča v pritožbi) (Up-455/15)

4. Elektro Gorenjska, d.d. in drugi, Kranj – ” Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12) in Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/2007) ter četrtega do šestega odstavka 78., 81. in 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).” (Brez spora) (U-I-107/15)

5. Okrožno sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 371. in 390. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (Brez spora, preživnininska terjatev, neenakost upnikov v stečajnem postopku in upnikov v izvršilnem postopku) (U-I-21/16)

6. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (Pravda, Stroški revizijskega postopka) (U-I-80/17)

7. Franc Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, 109/12 in 10/17–ZUS-1), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17- ZVDZ), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – ZRLI) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17- ZLV) (U-I-168/16)

Franc Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016 (Drugi upravni spori, dostopnost volišč za invalide, učinki ugotovitvene odločbe US) (Up-771/16)

8. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-422/18)
 
9. Razno            

   
           
 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar
 

Številka: Su-P-34/18-2
Datum: 3. 12. 2018

 
 
 

Predsednica Ustavnega sodišča sklicuje 34. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 5. 12. 2018, ob 9.00 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 

1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 29. 11. 2018 (Su-P-33/18)

2. Generalni državni tožilec, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti četrtega odstavka 153. člena in drugega odstavka 154. člena Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (Kazenska zadeva, uničenje gradiva zbranega s preiskovalnimi ukrepi po poteku dveh let od konca izvajanja ukrepov) (U-I-462/18)

3. Kati Mininčič, Solkan – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Kp 8696/2014 z dne 8. 1. 2015 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Kopru št. II Kp 8696/2014 z dne 23. 10. 2014 (Kazenska zadeva, kaznovanje pooblaščenke oškodovanca, žalitev sodišča v pritožbi) (Up-455/15)

4. Elektro Gorenjska, d.d. in drugi, Kranj – ” Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 23. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12) in Uredbe o koncesiji gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/2007) ter četrtega do šestega odstavka 78., 81. in 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15).” (Brez spora) (U-I-107/15)

5. Okrožno sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 371. in 390. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (Brez spora, preživnininska terjatev, neenakost upnikov v stečajnem postopku in upnikov v izvršilnem postopku) (U-I-21/16)

6. Vrhovno sodišče RS, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08) (Pravda, Stroški revizijskega postopka) (U-I-80/17)

7. Franc Toplak, Maribor – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10, 109/12 in 10/17–ZUS-1), Zakona o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo – ZVPSBNO), Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17- ZVDZ), Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13 – ZRLI) in Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17- ZLV) (U-I-168/16)

Franc Toplak in drugi, Maribor – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Up 320/2015 z dne 5. 7. 2016 v zvezi s sodbo in sklepom Upravnega sodišča, oddelka v Mariboru, št. II U 445/2015 z dne 4. 12. 2015 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. RoP 1/2016 z dne 12. 1. 2016 (Drugi upravni spori, dostopnost volišč za invalide, učinki ugotovitvene odločbe US) (Up-771/16)
8. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, Jesenice – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) (U-I-422/18)

 
9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar