10. 12. 2020

34. seja

Dne 10. 12. 2020 bo potekala 34. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 34. seji z dne 10. 12. 2020 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 3. 12. 2020 in 7. 12. 2020 (Su-P-33/20)

2. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) (U-I-426/20)

3. Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) (U-I-427/20)

4. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol) (U-I-227/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

5. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3., 20., 40. in 95. člena, prvega odstavka 102. člena, prvega in drugega odstavka 103. člena, 104. člena in 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18 – ZJF) (U-I-474/18)

6. Vida Svetek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. pripadanja narodnoizdajalskim organizacijam in vojaškim formacijam, zahteva za varstvo zakonitosti, splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi, pošten postopek, očitek kršitve pravic iz 21., 23., 28. in 29. člena Ustave) (Up-629/17)

7. Karmen Vezjak Progar, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 402/13), kolikor kategorizira občinske javne ceste v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1024/23, 1025/9 in 1026/9, vse k. o. Vrhnika (U-I-115/18)

8. Jernej Miklošič, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 154/2020 z dne 11. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 946/2019 z dne 11. 2. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. P 20/2018 z dne 14. 5. 2019 (Pravda, kreditna pogodba v švicarskih frankih (CHF), ničnost) (Up-1181/20)

9. Samia Žunič, Kamnik – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 436/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2237/2018 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1830/2015-II z dne 14. 2. 2018 (Pravda, ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih (CHF), pojasnilna dolžnost banke) (Up-810/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 34. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo potekala “na način videokonference” v četrtek, 10. 12. 2020, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 33. seje Ustavnega sodišča z dne 3. 12. 2020 in 7. 12. 2020 (Su-P-33/20)

2. Igor Vuksanović, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in tretjega odstavka 1. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) (U-I-426/20)

3. Andraž Teršek in drugi, Kamnik – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 – ur. p. b. in 49/20) in za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-cov-2 (Uradni list RS, št. 147/20 in 151/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) (U-I-427/20)

4. A. B. iz C. – Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17 in 47/19 – ZNPPol) (U-I-227/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 19. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 11. 12. 2018 in zoper sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 58775/2018 z dne 27. 12. 2018 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Kpd 58775/2018 z dne 21. 12. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17 – ZNPPol) (Kazenska zadeva, ukrep prepovedi približevanja po ZNPPol, kršitev načela kontradiktornosti, kršitev pravice do izjave v postopku, kršitev pravice do poštenega sojenja, kršitev pravice do svobode gibanja) (Up-26/19)

5. Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3., 20., 40. in 95. člena, prvega odstavka 102. člena, prvega in drugega odstavka 103. člena, 104. člena in 9. točke 108. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18 – ZJF) (U-I-474/18)

6. Vida Svetek, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 44338/2012 z dne 24. 3. 2015 (Kazenska zadeva, k.d. pripadanja narodnoizdajalskim organizacijam in vojaškim formacijam, zahteva za varstvo zakonitosti, splošna pravna načela, ki jih priznavajo civilizirani narodi, pošten postopek, očitek kršitve pravic iz 21., 23., 28. in 29. člena Ustave) (Up-629/17)

7. Karmen Vezjak Progar, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 402/13), kolikor kategorizira občinske javne ceste v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1024/23, 1025/9 in 1026/9, vse k. o. Vrhnika (U-I-115/18)

8. Jernej Miklošič, Ptuj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 154/2020 z dne 11. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Mariboru št. I Cp 946/2019 z dne 11. 2. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju št. P 20/2018 z dne 14. 5. 2019 (Pravda, kreditna pogodba v švicarskih frankih (CHF), ničnost) (Up-1181/20)

9. Samia Žunič, Kamnik – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 436/2019 z dne 12. 3. 2020 in zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 2237/2018 z dne 29. 5. 2019 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1830/2015-II z dne 14. 2. 2018 (Pravda, ugotovitev ničnosti kreditne pogodbe v švicarskih frankih (CHF), pojasnilna dolžnost banke) (Up-810/20)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar