2. 2. 2023

4. seja

Dne 2.  2. 2023 bo potekala 4. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-4/23-4
Datum: 31. 1. 2023

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 4. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 2. 2. 2023, ob 9.30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Ustavnega sodišča z dne 19. 1. 2023 (Su-P-3/23)

2. Peter Gregorčič in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22 – ZRTVS-1B) (U-I-479/22)

3. Banka Slovenije, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 15. 16., 17. 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 35, 36., 37., 38., 40., 41., 43., in 44. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (Pravda, Izbris finančnih instrumentov) (U-I-4/20)

4. Skupina poslank in poslancev Državnega zbora, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11-uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) (U-I-196/19)

5. Gašper Kren in drugi, Straža – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 (Zapuščinski postopek, prikrajšanje nujnih deležev, vštevanje darila v dedni delež, vstopna pravica) (Up-411/19)

6. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) – COVID 19 (U-I-432/20)

7. Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Ministrstvom za notranje zadeve ter Okrajnim sodiščem v Tolminu (Prekrški, Spor glede pristojnosti za odločanje o pravnem sredstvu zoper sklep o popravi pomot v prekrškovnem postopku) (P-10/22)

8. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21) (Kazenska zadeva, postopek izročitve) (U-I-388/22)

9. Izidor Stopar in drugi, Novo mesto – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/2000, 30/06, 93/07 in 16/21), 17. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v delu ki se nanaša na soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ter 4., 5., 6., 11. in 12. člena Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 11/20 in 6/21) (U-I-148/21)

10. Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti prvega odstavka 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 – ZIUPOPDVE) (U-I-806/21)

11. Zagovornik načela enakosti, Ljubljana – Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. in 4. člena, prve alineje 22. člena, prvega odstavka 213. člena in 223. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) ter Zakona o partnerski zvezi (Uradni list RS, št. 33/16) (U-I-469/20)

12. Milan Krušič in drugi, Hajdina – Ustavna pritožba zoper sklepe Višjega sodišča v Mariboru št. Rop 9/2022, št. Rop 10/2022, št. Rop 11/2022 in št. Rop 12/2022 vsi z dne 10. 10. 2022 (Vpis v sodni register, rokovni predlog, prenos pristojnosti) (Up-1728/22)

13. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar