6. 2. 2024

4. seja

Dne 6. 2. 2024 bo potekala 4. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-4/24-3
Datum: 6. 2. 2024

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 4. seji z dne 6. 2. 2024 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 2. 2024 (Su-P-3/24)

2. Stojan Ristić – Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (U-I-465/22)

Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

3. Mario Medicc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4259/2018 z dne 8.7. 2021 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. X Kp 4259/2018 z dne 5. 6. 2020 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4259/2018 z dne 20. 12. 2019 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen) (Up-808/21)

4. PIRO PLANET storitve in trgovina d.o.o., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) (Brez spora) (U-I-34/23)

5. Marko Bidovec, Dolenjske Toplice – Pobuda za oceno ustavnosti 297. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) (Kazenska zadeva, pravna praznina, prepoved nacističnih simbolov, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, dostojanstvo, 63. člen URS, Temeljna ustavna listina) (U-I-352/20)

6. Janez Perpar, Ivančna Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (U-I-187/19)

Janez Perpar, Ivančna Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 168/2019 z dne 25. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4194/2015 z dne 9. 1. 2019 (Insolvencni postopek, zavrženje pritožb zoper sklepe sodišča) (Up-737/19)

7. Suzana Kocjančič – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1920/2023 z dne 13. 12. 2023 v zvezi z sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV P 2078/2017 z dne 25. 1. 2018, št. IV P 2078/2017 z dne 23. 1. 2023 in št. IV P 2078/2017 z dne 23. 6. 2023 (Pravda, začasna odredba, omejitev oz. neizvajanje stikov z otrokom) (Up-116/24)

8. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 32662/2023 z dne 26. 10. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 25. 7. 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XX Kpr 32662/2023 z dne 22. 6. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje ZVZ zoper pravnomočen sklep o uvedbi preiskave, kršitev 22., 23., 25., 29. in 137. člena Ustave ter 6. člena EKČP) (Up-121/24)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

 

Številka: Su-P-4/24-2
Datum: 2. 2. 2024

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 4. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v torek, 6. 2. 2024, ob 9. 30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Ustavnega sodišča z dne 1. 2. 2024 (Su-P-3/24)

2. Stojan Ristić – Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (U-I-465/22)

Stojan Ristić in drugi – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 261/2018 z dne 3. 7. 2019 in sodbo Upravnega sodišča št. II U 425/2016 z dne 29. 8. 2018 in Postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 76/10 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, št. 99/13 in 85/18) (Osebna stanja, dovoljenje za stalno prebivanje po ZUSDDD) (Up-1038/19)

3. Mario Medicc, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 4259/2018 z dne 8.7. 2021 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. X Kp 4259/2018 z dne 5. 6. 2020 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 4259/2018 z dne 20. 12. 2019 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen) (Up-808/21)

4. PIRO PLANET storitve in trgovina d.o.o., Celje – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti 35. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) (Brez spora) (U-I-34/23)

5. Marko Bidovec, Dolenjske Toplice – Pobuda za oceno ustavnosti 297. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20 in 91/20) (Kazenska zadeva, pravna praznina, prepoved nacističnih simbolov, javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, dostojanstvo, 63. člen URS, Temeljna ustavna listina) (U-I-352/20)

6. Janez Perpar, Ivančna Gorica – Pobuda za oceno ustavnosti 2. točke prvega odstavka 122. člena v zvezi s 123. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (U-I-187/19)

Janez Perpar, Ivančna Gorica – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 168/2019 z dne 25. 4. 2019 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 4194/2015 z dne 9. 1. 2019 (Insolvencni postopek, zavrženje pritožb zoper sklepe sodišča) (Up-737/19)

7. Suzana Kocjančič – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 1920/2023 z dne 13. 12. 2023 v zvezi z sklepi Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV P 2078/2017 z dne 25. 1. 2018, št. IV P 2078/2017 z dne 23. 1. 2023 in št. IV P 2078/2017 z dne 23. 6. 2023 (Pravda, začasna odredba, omejitev oz. neizvajanje stikov z otrokom) (Up-116/24)

8. Jure Trunk, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. I Ips 32662/2023 z dne 26. 10. 2023 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 32662/2023 z dne 25. 7. 2023 in s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. XX Kpr 32662/2023 z dne 22. 6. 2023 (Kazenska zadeva, zavrženje ZVZ zoper pravnomočen sklep o uvedbi preiskave, kršitev 22., 23., 25., 29. in 137. člena Ustave ter 6. člena EKČP) (Up-121/24)

9. Razno

 

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar