3. 2. 2022

4. seja

Dne 3. 2. 2022 bo potekala 4. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-4/22-4
Datum: 3. 2. 2022

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 4. seji z dne 3. 2. 2022 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 1. 2022 (Su-P-3/22)

2. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

3. Lara Jasenc, Žirovnica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena, prve alineje drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 5. člena, 20. člena in 23. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) in drugega odstavka 3.1. točke Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/21) (U-I-822/21)

Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-793/21)

4. Irena Solina, Ceršak – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) (U-I-166/19)

Irena Solina, Ceršak – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2018 z dne 19. 3. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 327/2017 z dne 22. 2. 2018 ter s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2149/2016 z dne 22. 5. 2017 (Socialni spor, oprostitev plačila storitev institucionalnega varstva) (Up-617/19)

5. Aleš Mrzel, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot “Pot ob Savi-nad Prodom” (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2326, k. o. Ježica (U-I-169/19)

6. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 73. člena, tretjega odstavka 363. člena in prvega odstavka 384. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) ter 10. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 – ZIZ) (U-I-112/21)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 149/2021 z dne 7. 4. 2021 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 63/2021 z dne 5. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1570/2018 z dne 8. 12. 2020 in v zvezi s sklepi predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 556/2019 z dne 24. 10. 2019, št. Su 123/2020 z dne 3. 2. 2020 in z dne 31. 3. 2020, in št. Su 521/2020 z dne 30. 9. 2020, z dne 9. 10. 2020 in z dne 22. 10. 2020 (Pravda, zaradi varstva in vzgoje mld. otrok, zavrnitev predloga za začasno predodelitev otrok, pravica do zakonitega in nepristranskega sodnika) (Up-335/21)

7. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 – ZIUOOPE) (U-I-184/20)

8. EURO GURMAN d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21) (U-I-839/21)

GOISTRA, trgovina, storitve in turizem d.o.o., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21 in 197/12) (U-I-842/21)

Gostinske storitve, Marko Kvaternik s.p., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21 in 197/12) (U-I-843/21)

9. Višje sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 184. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-794/21)

Višje sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-795/21)

Višje sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-796/21)
PREDLOG ZA ZDRUŽITEV Z ZADEVO ŠT. U-I-100/21

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-4/22-3
Datum: 1. 2. 2022

 

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 4. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 3. 2. 2022, ob 9.30 uri z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 3. seje Ustavnega sodišča z dne 20. 1. 2022 (Su-P-3/22)

2. Maximilian Indihar, Ljutomer – Pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (U-I-106/19)

Maximilian Indihar, Ljutomer – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 330/2016 z dne 14. 12. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. II U 44/2015 z dne 18. 8. 2016 in pobuda za oceno ustavnosti petega odstavka v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16 in 69/17) (Davki, izbris imena iz seznama davčnih dolžnikov ) (Up-190/17)

3. Zdravko Poglajen, Straža – Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. PRp 83/2018 z dne 10. 5. 2018 (Prekrški, kršitev pravil cestnega prometa in Zakona o cestah, očitek kršitve pravic iz 23. in 25. člena Ustave ) (Up-902/18)

4. Lara Jasenc, Žirovnica – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena, prve alineje drugega odstavka 3. člena, četrtega odstavka 5. člena, 20. člena in 23. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) in drugega odstavka 3.1. točke Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/21) (U-I-822/21)

Vladko Began, Šmarje pri Jelšah – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21) ter za oceno ustavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 142/20 in 82/21) (U-I-793/21)

5. Irena Solina, Ceršak – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 9. do 19. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 42/15) (U-I-166/19)

Irena Solina, Ceršak – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 133/2018 z dne 19. 3. 2019 v zvezi s sodbo in sklepom Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 327/2017 z dne 22. 2. 2018 ter s sodbo in sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. VI Ps 2149/2016 z dne 22. 5. 2017 (Socialni spor, oprostitev plačila storitev institucionalnega varstva) (Up-617/19)

6. Aleš Mrzel, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti 7. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), kolikor pod zap. št. 853 kategorizira javno pot “Pot ob Savi-nad Prodom” (odsek 720562) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 2326, k. o. Ježica (U-I-169/19)

7. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 73. člena, tretjega odstavka 363. člena in prvega odstavka 384. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – ZPP) ter 10. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 28/09, 51/10, 26/11, 53/14, 54/15, 11/18 in 36/21 – ZIZ) (U-I-112/21)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 149/2021 z dne 7. 4. 2021 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 63/2021 z dne 5. 2. 2021 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV P 1570/2018 z dne 8. 12. 2020 in v zvezi s sklepi predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Su 556/2019 z dne 24. 10. 2019, št. Su 123/2020 z dne 3. 2. 2020 in z dne 31. 3. 2020, in št. Su 521/2020 z dne 30. 9. 2020, z dne 9. 10. 2020 in z dne 22. 10. 2020 (Pravda, zaradi varstva in vzgoje mld. otrok, zavrnitev predloga za začasno predodelitev otrok, pravica do zakonitega in nepristranskega sodnika) (Up-335/21)

8. Focus, društvo za sonaraven razvoj in drugi, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti četrtega odstavka 100.d člena, 100.e, 100.f in 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20 – ZIUZEOP) in 2. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/2020 – ZIUOOPE) (U-I-184/20)

9. EURO GURMAN d.o.o. in drugi, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21) (U-I-839/21)

GOISTRA, trgovina, storitve in turizem d.o.o., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21 in 197/12) (U-I-842/21)

Gostinske storitve, Marko Kvaternik s.p., Koper/Capodistria – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti šestega odstavka 14. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21 in 197/12) (U-I-843/21)

10. Višje sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 184. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-794/21)

Višje sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-795/21)

Višje sodišče v Kopru, Koper/Capodistria – Zahteva za oceno ustavnosti 184. in 297. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17 in 22/19) (U-I-796/21)
PREDLOG ZA ZDRUŽITEV Z ZADEVO ŠT. U-I-100/21

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar