18. 12. 2019

41. seja

Številka: Su-P-41/19-3
Datum: 18. 12. 2019

Številka: Su-P-41/19-5
Datum: 18. 12. 2019

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 41. seji z dne 18. 12. 2019 potrdilo naslednji dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 40. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 12. 2019 (Su-P-40/19)
2. Javni zavod Lekarna, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter prve povedi drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) (Brez spora, prepoved oglaševanja, prepoved in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti, omejitve poslovanja) (U-I-40/17)
 
3. Gratel, d. o. o., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena, 1. točke prvega odstavka 213. in 128. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (U-I-72/16)

Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. 3. 2016 (Insolvencni postopek, začetek stečajnega postopka) (Up-350/16)

Gratel, d. o. o., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZPP), druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena, 1. točke prvega odstavka 213. člena in 128. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (U-I-160/16)

Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. 8. 2016 (Insolvencni postopek, začetek stečajnega postopka) (Up-750/16)

4. Politična stranka SLOGA, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (U-I-408/18)

5. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 82/2016 z dne 28. 11. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 3/2016 z dne 8. 4. 2016 in sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 202/2012 z dne 3. 6. 2015 (Gospodarski spor, plačilo storitev podizvajalcu) (Up-274/18)

6. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 7/2017 z dne 19. 9. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I cpg 679/2016 z dne 22. 11. 2016 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X Pg 1/2015 z dne 23. 2. 2016 (Gospodarski spor, plačilo začasne situacije)(Up-1111/17)

7. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 130/2019 z dne 10. 7. 2019 in št. I Up 139/2019 z dne 19. 8. 2019 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1360/19)

8. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (U-I-435/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 16. 4. 2019 (Kazenska zadeva, oprostilna (nepravnomočna) sodba sodišča prve stopnje, oškodovanka) (Up-692/19)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar
Številka: Su-P-41/19-3
Datum: 16. 12. 2019

 
 
Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 41. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v sredo, 18. 12. 2019, ob 9:30 uri v salonu Ustavnega sodišča z naslednjim predlogom dnevnega reda:
 
1. Potrditev zapisnika 40. seje Ustavnega sodišča z dne 12. 12. 2019 (Su-P-40/19)
2. Javni zavod Lekarna, Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 5. člena, drugega in tretjega odstavka 8. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 18. člena, 21. člena, drugega odstavka 26. člena, prvega odstavka 27. člena, prvega odstavka 40. člena, drugega odstavka 86. člena ter prve povedi drugega odstavka 90. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) (Brez spora, prepoved oglaševanja, prepoved in omejitve v zvezi z opravljanjem dejavnosti, omejitve poslovanja) (U-I-40/17)
 
3. Gratel, d. o. o., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena, 1. točke prvega odstavka 213. in 128. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (U-I-72/16)

Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 1756/2015 z dne 4. 3. 2016 (Insolvencni postopek, začetek stečajnega postopka) (Up-350/16)

Gratel, d. o. o., Kranj – Pobuda za oceno ustavnosti prvega odstavka 391. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08 – ZPP), druge in tretje alineje 2. točke drugega odstavka 14. člena, 1. točke prvega odstavka 213. člena in 128. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) (U-I-160/16)

Gratel, d. o. o., Kranj – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Ips 75/2016 z dne 11. 8. 2016 (Insolvencni postopek, začetek stečajnega postopka) (Up-750/16)

4. Politična stranka SLOGA, Ljubljana – Pobuda za oceno ustavnosti tretjega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11 in 98/13) (U-I-408/18)

5. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 82/2016 z dne 28. 11. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cpg 3/2016 z dne 8. 4. 2016 in sodbo Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 202/2012 z dne 3. 6. 2015 (Gospodarski spor, plačilo storitev podizvajalcu) (Up-274/18)

6. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Celje – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 7/2017 z dne 19. 9. 2017 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I cpg 679/2016 z dne 22. 11. 2016 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X Pg 1/2015 z dne 23. 2. 2016 (Gospodarski spor, plačilo začasne situacije) (Up-1111/17)

7. Viktor Gostiša, Idrija – Ustavna pritožba zoper sklepa Vrhovnega sodišča št. I Up 130/2019 z dne 10. 7. 2019 in št. I Up 139/2019 z dne 19. 8. 2019 (Drugi upravni spori, dodelitev brezplačne pravne pomoči, zavrženje pritožbe, postulacijska sposobnost) (Up-1360/19)

8. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 91. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17) (U-I-435/19)

A. B. iz C. – Ustavna pritožba zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II K 53384/2014 z dne 16. 4. 2019 (Kazenska zadeva, oprostilna (nepravnomočna) sodba sodišča prve stopnje, oškodovanka) (Up-692/19)

9. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar