18. 2. 2021

6. seja

Dne 18. 2. 2021 bo potekala 6. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-6/21-4
Datum: 17. 02. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 6. seji z dne 18. 02. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 2. 2021 (Su-P-5/21)

2. BONAFIN ENA, družba za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 12. člena in 98. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77/16) (Brez spora, omejitev stroškov zaradi zamude pri plačilih zapadlih obveznosti iz kreditnih pogodb, določitev višje globe od najnižje predpisane v hitrem postopku) (U-I-27/17)

3. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) (U-I-494/18)

4. Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020 – ZIUPOPDVE) (U-I-16/21)

5. Medobčinski inšpektorat Kranj, Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim inšpektoratom Kranj in Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območno enoto Kranj (Drugi upravni spori, pristojnost za nadzor nad odvajanjem padavinskih voda ) (P-4/19)

6. Karmen Vezjak Progar, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 402/13), kolikor kategorizira občinske javne ceste v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1024/23, 1025/9 in 1026/9, vse k. o. Vrhnika (U-I-115/18)

7. Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 – ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-489/20)

8. Gregor Gerželj, Žalec – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-85/20)

Gregor Gerželj, Žalec – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 484/2019 z dne 15. 1. 2020 (Nepravda, stroški, odmera stroškov dela odvetniku za zastopanje po uradni dolžnosti) (Up-333/20)

9. Gregor Gerželj, Žalec – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-86/20)

Gregor Gerželj, Žalec – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 439/2019 z dne 15. 1. 2020 (Nepravda, stroški, odmera stroškov dela odvetniku za zastopanje po uradni dolžnosti ) (Up-334/20)

10. Melita Žunkovič, Starše – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 371/2020 z dne 25. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1037/2019 z dne 13. 5. 2020 v zvezi s II. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1381/2018 z dne 5. 12. 2018 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-1327/20)

Igor Ajdnik in drugi, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 301/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 v zvezi z delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-14/21)

Boštjan Ružič in drugi, Radenci – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 407/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1426/2019 z dne 13. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1308/2018 z dne 20. 2. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-75/21)

Nataša Sikošek, Krško – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 368/2020 z dne 2. 10. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1939/2019 z dne 12. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1494/2018 z dne 19. 2. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-5/21)

11. Barbara Podlogar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 271/2015 z dne 7. 10. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 271/2015 z dne 10. 5. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, denarna kazen, kazen zapora, kaznivo dejanje pomoči pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, zavrnitev priznanja krivde, enako varstvo pravic, pravica do nepristranskega sojenja, domneva nedolžnosti, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, pravica do izvajanja dokazov v korist obdolženca) (Up-2/21)

12. Barbara Podlogar, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 271/2015 z dne 7. 10. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 271/2015 z dne 10. 5. 2019 in s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. X K 271/2015 z dne 17. 3. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, KD pomoči pri KD zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in KD pranje denarja, kazen zapora, zavrnitev ZVZ, enako varstvo pravic, prepoved arbitrarnega odločanja, izločitev sodnika, nepristransko sojenje, domneva nedolžnosti, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, izvajanje dokazov v korist obdolženca) (Up-110/21)

13. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-6/21-2
Datum: 16. 2. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 6. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 18. 2. 2021, ob 9.30 uri, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Ustavnega sodišča z dne 11. 2. 2021 (Su-P-5/21)

2. BONAFIN ENA, družba za finančne storitve, d.o.o., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 12. člena in 98. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS št. 77/16) (Brez spora, omejitev stroškov zaradi zamude pri plačilih zapadlih obveznosti iz kreditnih pogodb, določitev višje globe od najnižje predpisane v hitrem postopku) (U-I-27/17)

3. Višje delovno in socialno sodišče, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 397. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – ZPIZ-1) (U-I-494/18)

4. Konfederacija novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost in drugi, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 21. in 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/2020 – ZIUPOPDVE) (U-I-16/21)

5. Medobčinski inšpektorat Kranj, Kranj – Zahteva za odločitev o sporu glede pristojnosti med Medobčinskim inšpektoratom Kranj in Inšpektoratom RS za okolje in prostor, Območno enoto Kranj (Drugi upravni spori, pristojnost za nadzor nad odvajanjem padavinskih voda ) (P-4/19)

6. Karmen Vezjak Progar, Vrhnika – Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Vrhnika (Naš časopis, št. 402/13), kolikor kategorizira občinske javne ceste v delih, ki potekajo po zemljiščih parc. št. 1024/23, 1025/9 in 1026/9, vse k. o. Vrhnika (U-I-115/18)

7. Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega do sedmega odstavka 8. člena in šeste alineje prvega odstavka 12. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 139/20 – ZT-1) ter 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 139/20 – ZT-1B) (U-I-489/20)

8. Gregor Gerželj, Žalec – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-85/20)

Gregor Gerželj, Žalec – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 484/2019 z dne 15. 1. 2020 (Nepravda, stroški, odmera stroškov dela odvetniku za zastopanje po uradni dolžnosti) (Up-333/20)

9. Gregor Gerželj, Žalec – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 46/16 in 36/19 – ZOdv) (U-I-86/20)

Gregor Gerželj, Žalec – Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. I Cp 439/2019 z dne 15. 1. 2020 (Nepravda, stroški, odmera stroškov dela odvetniku za zastopanje po uradni dolžnosti ) (Up-334/20)

10. Melita Žunkovič, Starše – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 371/2020 z dne 25. 9. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1037/2019 z dne 13. 5. 2020 v zvezi s II. in III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1381/2018 z dne 5. 12. 2018 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-1327/20)

Igor Ajdnik in drugi, Domžale – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 301/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 250/2020 z dne 11. 5. 2020 v zvezi z delno sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 442/2018 z dne 9. 7. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-14/21)

Boštjan Ružič in drugi, Radenci – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 407/2020 z dne 13. 11. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1426/2019 z dne 13. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1308/2018 z dne 20. 2. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-75/21)

Nataša Sikošek, Krško – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II DoR 368/2020 z dne 2. 10. 2020 in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1939/2019 z dne 12. 5. 2020 v zvezi s sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 1494/2018 z dne 19. 2. 2019 (Pravda, kredit v švicarskih frankih (CHF)) (Up-5/21)

11. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar