4. 3. 2021

7. seja

Dne 4. 3. 2021 bo potekala 7. seja Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

Številka: Su-P-7/21-4
Datum: 4. 3. 2021

Ustavno sodišče Republike Slovenije je na 7. seji z dne 4. 3. 2021 potrdilo naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 2. 2021 (Su-P-6/21)

2. Agim Krasniqi, Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 29412/2015 z dne 14. 5. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 29412/2015 z dne 30. 1. 2018, sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 14. 6. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 27. 10. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen) (Up-718/20)

3. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20); – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20); – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20); – Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) in – Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20). (U-I-79/20)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)

5. GEO STORITVE MATEJA LAJMSNER s. p., Hoče – Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (U-I-86/18)

Benčan Jože s.p., Geodetske meritve in storitve in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena ter 1. in 2. točke 66. člena v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) (U-I-338/18)

Ladislav Selinšek in drugi, Starše – Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena in 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (U-I-500/18)

6. Svetlana Kutin, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 415/2017 z dne 5. 10. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 229/2016 z dne 6. 3. 2017 (Delovni spor, Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-1134/18)

7. Peter Rezman, Šoštanj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13) (U-I-120/19)

8. Zijad Bećirović, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 16/2018 z dne 21. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1602/2016 z dne 29. 11. 2017 v zvezi z odločbo senata Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani št. 034-14/2016-1-8111-MG z dne 10. 10. 2016 (Drugi upravni spori, zavrnitev doktorske dizertacije) (Up-660/18)

9. Bojan Fink in drugi, Novo mesto – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 − ZNUAPK) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 10/21) (U-I-26/21)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar

Številka: Su-P-7/21-3
Datum: 2. 3. 2021

Predsednik Ustavnega sodišča sklicuje 7. sejo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki bo v četrtek, 4. 3. 2021, ob 9.30, z naslednjim predlogom dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Ustavnega sodišča z dne 18. 2. 2021 (Su-P-6/21)

2. Agim Krasniqi, Kranj – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Ips 29412/2015 z dne 14. 5. 2020 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. II Kp 29412/2015 z dne 30. 1. 2018, sodbo Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 14. 6. 2017 in sklepom Okrožnega sodišča v Kranju št. I K 29412/2015 z dne 27. 10. 2017 (Kazenska zadeva, obsodilna sodba, zaporna kazen) (Up-718/20)

3. A. B. iz C. – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti: – tretjega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena ter 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE); – tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 8/12, 21/13, 65/14 in 55/17); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20); – Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/20); – Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/20, 78/20 in 85/20); – Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20); – Odloka o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah (Uradni list RS, št. 135/20) in – Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) (U-I-79/20)

4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ljubljana – Zahteva za oceno ustavnosti 3. točke drugega odstavka 131. člena Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – ur. p. b., 10/15 – popr. in 27/16 – ZFPPIPP) v delu, kjer je po začetku postopka zaradi insolventnosti dovoljeno izdati sklep o izvršbi na podlagi sodne odločbe izdane o zahtevku, katerega predmet je terjatev, ki se v stečajnem postopku plača kot strošek postopka (U-I-217/20)

5. GEO STORITVE MATEJA LAJMSNER s. p., Hoče – Pobuda za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (U-I-86/18)

Benčan Jože s.p., Geodetske meritve in storitve in drugi – Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena ter 1. in 2. točke 66. člena v zvezi z drugim odstavkom 5. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) ter za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega odstavka 13. člena Statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 37/18) (U-I-338/18)

Ladislav Selinšek in drugi, Starše – Pobuda za oceno ustavnosti druge alineje drugega odstavka 14. člena in 55. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) (U-I-500/18)

6. Svetlana Kutin, Izola/Isola – Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 2/2018 z dne 30. 5. 2018 v zvezi s sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 415/2017 z dne 5. 10. 2017 in sodbo Delovnega sodišča v Kopru št. Pd 229/2016 z dne 6. 3. 2017 (Delovni spor, Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi) (Up-1134/18)

7. Peter Rezman, Šoštanj – Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Uradni list RS, št. 72/13) (U-I-120/19)

8. Zijad Bećirović, Ljubljana – Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 16/2018 z dne 21. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1602/2016 z dne 29. 11. 2017 v zvezi z odločbo senata Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani št. 034-14/2016-1-8111-MG z dne 10. 10. 2016 (Drugi upravni spori, zavrnitev doktorske dizertacije) (Up-660/18) 

9. Bojan Fink in drugi, Novo mesto – Pobuda za oceno ustavnosti Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20 − ZNUAPK) in za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o določitvi visoke stopnje ogroženosti zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 10/21) (U-I-26/21)

10. Razno

dr. Sebastian Nerad
Generalni sekretar